Organizacijos valdymo struktūros projektavimas


Įvadas. Išdėstimas. Organizavimo esmė ir pagrindiniai uždaviniai. Organizacijos veiklos proceso sandara. Veiklos organizavimo principai. Organizacijos kaip valdymo sistemos organizavimas. Įgaliojimų perdavimas. Klasikinės organizacijų valdymo struktūros. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinės valdymo struktūra. Matricinė. Štabinė struktūra. Centralizuota ir decentralizuota organizacinė valdymo struktūra. Organizacijos valdymo struktūros projektavimas. Koordinavimo priemonės. Išvados. Šaltiniai.


Organizacijos valdymo struktūros yra būtinos tam, kad organizacija tinkamai ir efektyviai veiktų. Visi organizacijos dalyviai turi prisidėti, kad organizacija veiktų tikslingai. Be valdymo struktūrų organizacijoje įsivyrautų chaosas, visi organai dirbtų sau, o ne dėl vieno bendro tikslo.

Organizavimo funkcijos esmė – siekiant numatytų tikslų racionalizuoti organizacijos veiklą, parenkant ir suderinant būtinus žmogiškuosius bei materialinius, finansinius ir informacinius išteklius, darbo metodus, reikiamą vietą ir laiką.

Organizavimo funkcijos objektas nagrinėtinas organizacijos veiklos (proceso) ir organizacijos, kaip valdymo sistemos, požiūriais.

Organizacijos veiklos (ar tai būtų paslaugos, ar gamyba, ar jų derinys) organizavimo požiūriu organizacijos veiklos procesą būtina nagrinėti kaip sistemą, kurią sudaro šie trys pagrindiniai susiję elementai: darbas, darbo objektas ir darbo priemonės.

Darbas – tikslinga žmogaus (organizacijos) veikla, kuria gamtos reiškiniai, objektai pritaikomi žmogaus (organizacijos) poreikiams. Tai pagrindinis darbo proceso elementas. Pagrindinis jo požymis yra darbo tikslas – vertybių, gėrybių kūrimas.

Darbo objektai – visa tai, ką žmogus (organizacija) tikslingai veikia. Darbo objektus galima su-skirstyti į tris grupes:

− visuotinius (žemė, vanduo), kurie būdami pirmykštės būsenos aprūpina žmogų maistu ir kitais vartojimo reikmenimis;

− gamtos duotus (iškasenos, miškai, vandens plotai ir pan.), kuriuos reikia išplėšti iš tiesioginio ryšio su žeme;

− žaliavas ir medžiagas, kurios darbo procese jau anksčiau buvo žmonių veikiamos (pavyzdžiui, išsiurbta nafta, dujos, iškasta rūda, plienas, nurauti linai, ruošiniai, detalės ir pan.)

Darbo priemonėmis žmonės (organizacijos) veikia darbo objektus, siekdami galutinio darbo tikslo. Tai – įrankiai, prietaisai, mašinos, įrenginiai, pastatai, energija ir pan.

Veiklos technologija yra darbo objektų (informacijos, žaliavų, medžiagų, pusgaminių ir pan.) apdorojimo būdai ir metodai, kuriais tie objektai paverčiami darbo produktais (prekėmis, paslaugo-mis) – organizacijos veiklos rezultatu.

Visų organizacijos darbo (veiklos: gamybos, paslaugų teikimo ar šių veiklų derinio) procesų pagrindinis struktūrinis vienetas yra operacija. Darbo operacija – tai darbo proceso elementas, kuris yra organizacijos veiklos planavimo, organizavimo, vadovavimo, kontrolės funkcijų objektas.

− kas ką daro? Atsakymą į šį klausimą galima sieti su organizacijos valdymo struktūros forma-vimu – sprendžiamas kiekybinis ir kokybinis uždavinių priskyrimas vykdytojams vertikaliai ir horizontaliai;

− kur, kada, kokiu nuoseklumu turi būti atlikta? Čia sprendžiami organizacijos darbo procesų ei-gos – erdvėje ir laike – organizavimo uždaviniai.

− kaip? Atsakymą į šį klausimą reikia sieti su veiklos technologijų pasirinkimu. Organizacijos veiklos (procesų, operacijų) pobūdis yra esminis veiklos technologijų pasirinkimo kriterijus.

Siekiant racionaliai organizuoti darbą turi būti laikomasi šių pagrindinių principų :

− proporcingumas – visų organizacijos padalinių, darbo vietų pajėgumai turi būti tarpusavyje suderinti: kiekvienas padalinys, kiekviena jo darbo vieta turi būti pasirengusios patenkinti kitų darbo turiniu susijusių padalinių, jų darbo vietų poreikius;

− nenutrūkstamumas – praktikoje šį principą realizuoti sunku. Veiklos nenutrūkstamumą leng-viau pasiekti darniai realizuojant visus nurodytus organizavimo principus;

− ritmingumas – bet kuriuo laikotarpiu visose darbo vietose atliekama atitinkama (vienoda arba didėjanti) darbo apimtis. Ritmingas darbas sudaro sąlygas racionaliai panaudoti visą darbo jėgą, įrenginius, kitas darbo priemones, išvengiant darbo prastovų ir darbo jėgai neproporcingų darbo apkrovų;

− specializavimas – darbo procesų, jų operacijų paskirstymas pagal jų specifiką atitinkamiems organizacijos padaliniams, darbo vietoms. Galimos specializavimo formos: daiktine ir technologinė;

− srautiškumas – veiklos procesas turi būti nuoseklus, kryptingas;

− mechanizavimas, automatizavimas – šiandien technologinė pažanga sudaro galimybes automatizuoti daugelį organizacijos darbo procesų: nuo aukščiausio organizacijos valdymo lygmens (vadovo funkcijų) iki žemiausiojo lygmens vadovo, jo pavaldinių darbo operacijų. Būtina pažymėti, kad veiklos operacijų automatizavimas gali sukelti veiklos organizavimo, koordinavimo sunkumų, neigiamai paveikti organizacijos darbuotojų tarpusavio santykius ir organizacijos santykius su organizacijos aplinka (vartotojais, partneriais, konkurentais, valstybės institucijomis ir kitomis trečiosiomis šalimis). Šiuo požiūriu būtina išlaikyti tam tikrą organizacijos veiklos operacijų automatizavimo ir mechanizavimo balansą (minėtiems trūkumams išvengti). Nekyla abejonių dėl tikslingumo automatizuoti turinio pobūdžiu nekin-tamas pasikartojančias darbo operacijas. Kita vertus, siekiant užtikrinti darnų įvairių organizacijos padalinių (vertikaliai ir horizontaliai) darbą, glaudžius darbuotojų tarpusavio ir organizacijos santykius su rinkos dalyviais, būtina tiesioginio žmogiškojo kontakto alternatyva;

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 181 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (3708 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aneta
  • Organizacijos valdymo struktūros projektavimas
    10 - 4 balsai (-ų)
Organizacijos valdymo struktūros projektavimas. (2016 m. Gegužės 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/organizacijos-valdymo-strukturos-projektavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 09:46
×