Apb apranga finansine analize

300 dokumentų
Įmonės finansinė analizė „Apranga“
Įvadas. Apb „apranga“ apibūdinimas. Apb „apranga“ horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Apb ...
Vadybos analizės, Analizė, 28 puslapiai
2013 01 23
Apranga įmonės analizė
Ivadas. Apb “apranga” finansinės ataskaitos. Pelno ( nuostolių ) ataskaita. Balancas. Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Apb “apranga” finansinės būklės analizė. Pajamos. Pelningumas. Turto panaudojimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2011 05 07
Apranga įmonės veiklos ir finansų analizė
Įvadas. Apb „apranga“ pristatymas. Vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Swot analizė. Balanso ir pelno/nuostolio analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno/nuostolio analizė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2012 03 13
Apranga finansinė analizė
Įvadas. Apb „Apranga“. Balansas. Horizontaliosios balanso ataskaitos analizė. Vertikaliosios balanso ataskaitos analizė. Apranga. Pelno (nuostolių) ataskaita. Horizontaliosios pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikaliosios pelno ...
Finansų analizės, Analizė, 21 puslapis
2014 09 10
APB Apranga įmonės finansinė analizė (2)
Įvadas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansų analizės samprata. Finansų analizės tikslai. Pagrindiniai finansų analizės santykiniai rodikliai. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Apb „Apranga“ finansinė analizė. APB ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 12 08
Apranga finansų analizė
I. Įvadas. Akcinės pardavimų bendrovės “apranga” aprašymas. Glausta istorija. Įmonės veiklos rūšys ir teikiamos paslaugos. Rinka ir pardavimai. Kainodara. Konkurentai. Tiekėjai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 41 puslapis
2013 05 21
UAB "Apranga" rinkodaros analizė
Įvadas. UAB „Apranga“ organizacijos pristatymas. UAB „Apranga“ misija, vizija, vertybės. Marketingo komplekso elementų apibūdinimas. UAB „Apranga“ swot analizė. UAB „Apranga“ išorinės aplinkos analizė (pest). Išvados. ...
Marketingo analizės, Analizė, 12 puslapių
2016 05 27
Įmonių ūkinė veikla
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Rinka ir pardavimai. Konkurentai. Įmonės veiklos ekonominė analizė. Apb ,,apranga‘‘ balanso ekonominė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. APB ,,Apranga‘‘ Pelno-nuostolio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2017 05 15
Finansinė analizė Apranga
Įvadas. Įmonės charakteristika. APB „APRANGA“ vertikaliosios balanso ir pelno (nuostolio) analizės. Balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) vertikalioji analizė. APB „APRANGA“ horizontaliosios balanso ir pelno (nuostolio) ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 03 26
Finansinė analizė finansų skaidrės
Finansinė analizė. Finansinė analizė. Tikslai. Finansinė analizė. Jos vartotojai. Finansinė analizė. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinė analizė. Finansinės analizės rūšys. Finansinė analizė. Balanso, pelno (nuostolių) ir ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 74 puslapiai
2016 11 30
APB ,,APRANGA‘‘ įmonės finansinė analizė
Įvadas. Finansinė analizė teoriniu aspektu. Finansų analizės esmė ir reikšmė. Finansų analizės tikslai. Pagrindiniai finansiniai santykiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Paskolos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2016 05 25
Rinkodaros įvertinimas
AB Apranga rinkodaros įvertinimas. Įvadas. Įmonės rinkodaros veiklos teoriniai aspektai. Rinkodaros įvertinimas. Rinkodaros aplinkos samprata. Perspektyvų tyrimas. Tikslinė rinka ir pasirinkta rinkodaros strategija. Ab „apranga“ įmonės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2012 10 24
Finansinė analizė Panevėžio statybos trestas
Įvadas. Temos aktualumas. Darbo objektas. Tikslas ir uždavinai. Tyrimo metodai. AB „Panevėžio statybos trestas“ finansinė analizė. Horizontali finansinė analizė. Turto finansinė analizė. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų finansinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2015 06 02
APB Apranga įmonės pelningumo analizė
Įvadas. Įmonės pelningumo teorinė analizė. Pelningumo samprata. Pelningumo analizes metodika, darbo esmė, tikslai, uždaviniai. Įmonės pelningumo rodikliai ir sprendimai. Apb „Apranga“ pelningumo analizė. APB „Apranga“ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2017 12 14
Apranga finansinės veiklos rezultatai
Ivadas. Balanso analizė. Vertikali APB „Apranga“ balanso analizė. Horizontali APB „Apranga“ balanso analizė. Apb „apranga” pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Apb „apranga“ finansinės būklės analizė. Trumpalaikio mokumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 11 14
APB „Apranga“ finansinė analizė
Įvadas. APB „Apranga“. APB „Apranga“ apskaitos politika. APB "Apranga" ilgalaikio turto vertės ir struktūros pokyčiai 2011 – 2013 m. Ilgalaikio turto naudojimo rodikliai. APB „Apranga“ trumpalaikio turto vertės ir struktūros ...
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 13 puslapių
2015 05 11
Auditas. Įmonių Apranga ir Linas analizės
Šio darbo objektas dvi įmonės – AB „Apranga“ ir AB „Linas“. Darbo tikslas – išnalizuoti veiklos rezultatus ir juos įtakojančius veiksnius. Darbo uždaviniai – finansinių santykinių rodiklių analizė, finansinių ataskaitų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2011 02 07
Ekonominės būklės tyrimas
Finansinių duomenų apie apb „apranga “ rinkimas, sisteminimas ir analizė. Įvadas. Įmonės pristatymas. Esminės kompanijos vertybės ir principai:. Istorija. Įmonės ekonominiai rodikliai. Ab „apranga“ pajamos, savikaina ir bendrasis ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 04 03
ABP "APRANGA" finansinė analizė
Duomenys apie bendrovę. Abp „Aprangos“ 2007-2014 m. horizontalioji analizė. 013 ir 2014 metų vertikalioji analizė. „Apranga“ 2013 metų finansinių rodiklių analizė. Rodiklių palyginimas su Lietuvos įmonių šakiniais vidurkiais. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 05 21
Įmonės Apranga SSGG ir PEST analizė
Įvadas. Uab „Apranga“ veikla. Uab „Apranga“ vizija, misija ir tikslai. Uab „Apranga“ išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė (PESTVidinės aplinkos SSGG analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos analizės, Analizė, 11 puslapių
2014 11 12
APB „Apranga“ finansinė analizė (2)
Ivadas. Apb „Apranga“ apie įmonę. Balanso ataskaita. Horizontaliosios balanso ataskaitos analizė 2014-2016 m. Vertikaliosios balanso ataskaitos analizė 2014-2016 m. Pelno (nuostolių) ataskaita. Horizontalioji pelno (nuostolių) ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2018 01 07
Autoserviso situacijos finansinė analizė
Didelio autoserviso Kaune finansinė analizė. Įvadas. Uab „x“ situacijos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Uab „x“ santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo ...
Vadybos analizės, Analizė, 21 puslapis
2012 04 08
Asortimento struktūros analizė
Įvadas. APB „ Apranga“ veiklos apžvalga. Apb „ apranga“ ssgg. APB „ Apranga“ prekių grupės. APB „ Apranga“ asortimento apyvartos 2010m. Vartotojų nuomonės tyrimas apie APB „ Apranga“ asortimentą. Išvados ir pasiūlymai. ...
Marketingo referatai, Referatas, 25 puslapiai
2014 11 16
APB "Apranga" finansinė veikla
Įvadas. Apb „Apranga“ pristatymas. Aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Swot analizė. Balanso ir pelno/nuostolio analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno/nuostolio analizė. Vertikalioji balanso ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 02 23
Strateginis planas Uab „Apranga“
Įvadas. Uab „Apranga“ pristatymas ir veikla. Uab „Apranga“ vizija, misija ir tikslai. Uab „Apranga“ išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė (PEST). Vidinės aplinkos SSGG analizė. Stebėjimo rezultatai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 05 09
Apranga veiklos analizė
Apb „apranga“ veiklos analizė. Apb „apranga“ veikla. Įmonės finansinės ataskaitos. Įmonės finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės aplinkos, rizikos ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 02 04
Pelningumo veiksniai ir jų analizė
Summary. Įvadas. Pelningumo veiksnių analizė. Pelningumo rodiklių reikšmė ir klasifikavimas. Sąnaudų lygio rodikliai. Veiklos rizika ir pelningumas. Apb „apranga“ pelningumo veiksnių analizė. Apb ,,apranga“ veiklos apibūdinimas. Apb ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 puslapiai
2013 05 26
UAB Apranga įmonės gamybos išteklių produktyvumo analizė
Įvadas. I dalis. Duomenys apie apb „Apranga“. Apb „Apranga“ veikla. Apb „Apranga“ struktūra. Apb „Apranga“ istorija. Apb „Apranga“ vertybės. Ii dalis. Įmonės gamybos išteklių panaudojimo efektyvumo analizė. Darbo našumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2011 06 06
Baldų gamyba įmonės finansinė analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Bankroto diagnostika. Išvados. Literatūra. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 29 puslapiai
2012 04 22
Praktikos ataskaita UAB „Apranga LT“
Įvadas. Įmonės veiklos įvertinimas. UAB „Apranga LT“ veikla. UAB „Apranga LT“ pagrindinės apskaitos politikos nuostatos. UAB „Apranga LT“ finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizė. Atsargų apskaita įmonėje uab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 04 25
×