Buhalterinė apskaita (3)

300 dokumentų
Pinigų ir paskolų apskaita įmonėje
Įvadas. N įmonės apibūdinimas. DSV įmonės apibūdinimas. Pagrindiniai įmonės rodikliai. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Pinigų apskaita. Pinigų apskaita. Pinigų apskaita N įmonėje. Pinigų apskaita kasoje. Pinigų apskaita kasoje ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 10 21
Praktikos ataskaita Apskaita
Įvadas. Tema. susipažinimas su įmone. įmonės apskaitos politika. Tema. piniginių lėšų ir skolų įmonei apskaita. Tema. ilgalaikio turto apskaita. Tema. atsargų apskaita. Tema. prekybos įmonių veiklos apskaita. Tema. darbo ir darbo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 02 07
Nuosavas kapitalas
Įvadas. Sąvokos naudojamos apskaitoje. Nuosavo kapitalo apskaita. Įstatinis kapitalas. Akcijos. Įstatinio kapitalo didinimas. Įstatinio kapitalo mažinimas. Akcijų priedų apskaita. Rezervų apskaita. Perkainojimo rezervų apskaita. Kiti ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2018 03 22
Mažosios bendrijos nuostatai ir apskaita
Įvadas. Mažosios bendrijos nuostatai. Veiklos apžvalga. Pagrindiniai uždaviniai. Organizacinė valdymo struktūra. -ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2020 04 02
Nuosavo kapitalo formavimas ir apskaita
Įvadas. Nuosavas kapitalas bendroje kapitalo struktūroje. Įstatinio kapitalo apskaita. Akcijų ir akcijų priedų apskaita. Perkainojimo rezervo apskaita. Privalomojo rezervo apskaita. Rezervo savoms akcijoms įsigyti apskaita. Kitų rezervų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 12 31
Plėšriųjų žvėrių apskaita
Plėšriųjų žvėrių apskaita, pusiau vandens plėšriųjų žvėrių apskaita. Lietuvos žinduoliai gyvena. Plėšriųjų (Carnivora) būrio 13 rūšių. Medžiojamųjų gyvūnų apskaitas. Apskaita stebėjimo būdu pildant anketas. Apskaita ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2019 05 15
Apskaita įmonėje
Įvadas. Organizacijos charakteristika. Įmonė ir jos veiklos pobūdis. Apskaitos organizavimo nuoseklumas organizacijoje. Piniginių lėšų apskaita. Kasos operacijų organizavimas. Banko opercijų organizavimas. Debitorinių ir kreditorinių ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2014 04 14
Individualios įmonės ataskaita
Įvadas. Bendra ūkio subjekto charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės valdymo sistema. Įmonės apskaitos politika. X iį naudojamas apskaitos procesas. Įmonėje vykdoma it apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2014 05 20
Turto apskaita
9,4( 5 atsiliepimai )
Įvadas. Turto esmė apskaitoje. Ilgalaikis turtas ir jo klasifikacija. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto esmė ir rūšys. Atsargų apskaitos ypatumai. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 10 08
Apskaitos testas
Tinka patikrinti buhalterines žinias. Viso 50 klausimų. Klauimų pavyzdžiai: kuriais iš šių reikalavimų negalima vadovautis formuojant apskaitinę informaciją? Ką rodo pelno ataskaita? Kas sudaro turto įsigijimo išlaidas? Kuo bandomasis ...
Ekonomikos testai, Testas, 6 puslapiai
2010 09 27
Įmonės praktikos ataskaita UAB „Likona“
Įvadas. Įmonė ir jos veiklos pobūdis. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Sąnaudų apskaita. Pajamų apskaita. Kapitalo, rezervų atidėjinių, dotacijų ir subsidijų, finansinių ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2018 10 29
Apskaitos reglamentavimas
LR įstatymai ir norminiai aktai, reglamentuojantys apskaitą. Apskaitos reglamentavimas žemės ūkio veiklos subjektuose. LR Buhalterinės apskaitos įstatymas LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas Verslo apskaitos standartai. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2019 12 10
Žemės ūkio veiklos apskaitos specializacijos profesinės veiklos praktikos ataskaita
Įvadas. Agroverslo įmonė. Agroverslo įmonės veikla. Agroverslo įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas. Agroverslo įmonės apskaitos politika. Agroverslo įmonės sąskaitų planas. Agroverslo įmonės buhalterinė apskaita. Ūkinių ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 34 puslapiai
2015 01 19
Kapitalo ir rezervų apskaita
Įvadas. Veiksniai, įtakojantys kapitalo struktūros formavimą. Nuosavas kapitalas bendroje kapitalo struktūroje. Nuosavojo kapitalo struktūra ir apskaitos ypatumai. Rezervų samprata ir jų tipai. Rezervų apskaita. Perkainojimo rezevo ...
Apskaitos referatai, Referatas, 11 puslapių
2019 04 25
Gamybos apskaita konspektas
Išlaidų apskaita. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. K padalinyje A. M padalinyje C. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Gruodžio mėn. ūkinės operacijos. Išlaidų ir sąnaudų registravimas. Gamybos išlaidų apskaita. Netiesioginių ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 03 26
Nuosavo kapitalo formavimas ir apskaita TEO įmonėje
Įvadas. Nuosavo kapitalo apskaita. Nuosavo kapitalo esmė ir sudėtis. Įstatinio kapitalo apskaita. Akcijos ir akcijų priedai. Perkainojimo rezervas. Privalomojo rezervo apskaita. Rezervas savoms akcijoms įsigyti. Kitų rezervų apskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2012 12 28
Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita: prekyba santechnika, keraminėmis ir akmens masės plytelėmis UAB
Įmonės charakteristika. Finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka. Ilgalaikio nematerialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Pirkimų pardavimų apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Darbo ir darbo išteklių apskaita. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2014 12 10
Žemės ūkio praktika
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Pinigų laikymo organizavimas ir apskaita. Paskolų ir finansinio turto apskaita. Atsiskaitymų organizavimas ir apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita. Veiklos ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2012 11 10
Pinigų apskaita
Teorinė dalis. Piniginis turtas, jo reikšmė įmonėje. Pinigų apskaitos kasoje ir banko sąskaitoje ypatumai. Kasos operacijos ir jų dokumentavimas. Banko operacijų dokumentavimas. Atsiskaitytinų asmenų apskaita. Valiutinės operacijos ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 03 19
Pajamų ir sanaudų apskaita (2)
Pjamų ir sąnaudų apskaita. Įvadas. Pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaita. Pajamų ir sąnaudų samprata. Prekybinė veikla ir pardavimo pajamos. Pardavimo apskaita. Pajamų pripažinimas. Pardavimo sąnaudos. Sąnaudų apskaita. Pardavimo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 02 21
Apskaitos raida
Įvadas. Apskaita Lietuvoje iki įsigalint feodaliniams – baudžiaviniams santykiams. Apskaita Lietuvoje įsigalėjus feodaliniams – baudžiaviniams santykiams. Apskaita Lietuvai esant Rusijos imperijos sudėtyje. Apskaita nepriklausomoje ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 05 09
Nuosavo kapitalo apskaita Lietuvoje
Nuosavo kapitalo apskaita lietuvoje. Įvadas. Nuosavo kapitalo samprata ir struktūra. Nuosavo kapitalo reglamentavimas. Nuosavo kapitalo dokumentavimas. Nuosavas kapitalas pagal vas ir tas. Nuosavo kapitalo apskaita. Įstatinio kapitalo apskaita. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 19 puslapių
2013 03 09
Finansinė apskaita namų darbas
Finansinė apskaita Savarankiškas darbas. Ilgalaikio turto apskaita. Kapitalo, kitų gautinų bei mokėtinų sumų apskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Priskaičiuota kitiems darbuotojams sąlyginai. Darbo užmokesčio sąnaudų paskirstymo ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2016 02 07
Įmonės buhalterinės apskaitos vedimas
Įmonės buhalterinės apskaitos skaičiavimas. Bendrasis žurnalas. Sąskaitos. Bandomasis balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita litais. Balansas litais. Parduotų prekių grąžinimas ir nukainojimas. Pirktų prekių grąžinimas ir ...
Apskaitos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 03 09
Apskaitos praktinis darbas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Apskaitos politika Uab „Paslauga“. Uab „Paslauga“ piniginio turto apskaita. Įmonės piniginio turto apskaita kasoje. Įmonės negrynųjų pinigų apskaita. Darbo apmokėjimo apskaita. Pajamų apskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 68 puslapiai
2014 04 25
Apskaitos praktika
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Apskaitos praktika uždaroje akcinėje bendrovėje UAB. įmonės aprašymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės darbo tvarkos taisyklės. Įmonės darbo saugos taisyklės. Įmonės veikloje taikomi įstatymai ir teisės ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2012 09 30
Ekonomikos praktika
Įvadas. Įmonės apskaitos nuoseklumas. Trumpalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo ir darbo išteklių apskaita. Nuosavybės apskaita. Makroekonominės aplinkos veiksniai. Išvados.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2014 05 23
Įmonės apskaitos organizavimas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos darbo organizavimas. Ilgalaikis turtas ir jo apskaita. Trumpalaikis turtas ir jo apskaita. Nuosavas kapitalas ir jo apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Finansinė atskaitomybė. Įmonės bendra charakteristika. ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2015 04 08
Pirkimų apskaita
Audito kursinis. Pirkimų apskaita. Įvadas. Teorinė analizė. Pirkimų apskaita. Pirkimų fiksavimas apskaitos dokumentuose. Grynuosius pirkimus koreguojančių veiksnių apskaita. Pirkimo diskontų apskaita. Prekių grąžinimas ir nukainojimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 03 20
Apskaitos klasifikavimas
Apskaitos klasifikavimas. Apskaitos organizavimo pagrindai. Apskaitos skirtingą juridinį statusą turinčiose įmonėse ypatumai. Dokumentų grupavimas. Kasos knyga (fragmentas). Apyvartos žiniaraštis. Buhalterinė apskaita ir dvejybinis ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2016 08 02
Kompiuteris neįgaliesiems
Kopiuteris neįgaliesiems. Valdymas balsu. Pritaikymo nustatymai. Naršymas liečiant. Elektrononė bankininkystė. Kas yra elektroninė bankininkystė?. Sritys. Mokėjimas kortele. Trumpai kaip naudoti banko kortelę. Internetinė ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 20
Įmonės steigimas ir balanso skaičiavimas
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Individualios įmonės steigimas. Buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys. Individualios įmonės savininkas. Teisės. Valdymas. Nuosavos įmonės kūrimas. Praktinė užduotis. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 06 05
Atsargų apskaita ir metodai
Įvadas. Atsargų apskaita. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų apskaitos metodai. Atsargų apskaita FIFO metodu. Atsargų apskaita LIFO metodu. Atsargų apskaita konkrečių kainų metodu. Svertinio vidurkio ...
Apskaitos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2019 05 23
Trumpalaikio turto apskaita skaidrės
Trumpalaikio turto apskaita. Trumpalaikis turtas. Atsargų sudėtis. Pagrindinės sąvokos. Atsargų apskaita. Atsargų įkainojimas, įmonei įsigijus atsargas. Atsargų įkainojimas. Vidutinės kainos (svertinio vidurkio) metodo pavyzdys. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2017 02 20
Pajamų apskaita kursinis
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Pajamų apskaita. Pajamų sąvoka. Pajamų dydžio nustatymas ir pripažinimo tvarka. Prekių priėmimo ir perdavimo įforminimas. Pardavimo pajamų dokumentavimas. Pvm sąskaita faktūra. Sąskaita faktūra. Pardavimų skolon ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2013 03 25
Apskaitos politika įmonėje
UAB „X“. Įmonės apskaitą reglamentuojantys norminiai aktai. Apskaitos principai. Apskaitos tvarkymas ir archyvavimas. Nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Atsargos. Nuosavo kapitalo apskaita. Įsipareigojimų apskaita. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2020 02 19
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo