Ekonometrijos kursinis laikos eilutės

300 dokumentų
Ekonometrikos laboratorinis 6
Laboratorinis darbas nr. 6. Laiko eilutės yt sklaidos diagrama. Laiko eilutės yt acf. Laiko eilutės yt pacf. Reikšmingumo sąlygos apskaičiavimas. Pirmos eilės diferencijuotos laiko eilutės yt reikšmės. Laiko eilutės yt d(-1) sklaidos ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2011 12 27
Ekonometrija Gyventojai kitimo analizė
Įvadas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė: sklaidos ir stačiakampės diagramos; duomenų normalumas; išskirtys; koreliacinė matrica. Modelio įvertinimas. Daugialypės tiesinės regresijos modelio įvertinimas. Situacijų ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2012 05 04
Sunaudotas dujų kiekis ekonometrikos namų darbas
Pratarmė. Probleminės srities aprašas. Modelio sudarymas. Stebinių analizė. Preliminari laiko eilutės analizė. Skirtingų lygčių apskaičiavimas. Parametrų p ir q reikšmių parinkimas. Prognozuojamų laiko eilučių reikšmių ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2012 01 12
Ekonometrija paskaitų konspektas
Ekonometrija. Ekonometrijos samprata. Istorija. Apibrežimas. Ekonometrijos ivestis. Kodel verta studijuoti. Ekonometrija? Ekonometrijos tikslai. Modelis. Modeliu tipai. Modeliu grupes. Ekonometrinio modeliavimo. Etapai. Teiginiu arba hipotezes. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 55 puslapiai
2014 05 27
Ekonometrija laboratoriniai
Duomenų grupavimas ir jo požymiai. Imties sudarymas. Statistiniai vidurkiai: aritmetinis, geometrinis, moda, mediana. Variacijos kooficientai ir jų interpretavimas. Santykiniai variacijos koeficientai. Indeksai ir jų rūšys. Individualieji ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 11 19
Ekonometrikos laboratorinis 9
Laboratorinis darbas nr. 9. Sezoninio lago įvertinimas. Laiko eilutės xt sklaidos diagrama. Laiko eilutės xt acf. Laiko eilutės sezoniškumo įvertinimas. Adityviojo laiko eilutės modelio apskaičiavimo rezultatų langas. Multiplikatyvinio ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2011 12 27
Lietuvos gyventojų skaičius. Ekonometrikos namų darbas.
Pratarmė. Probleminės srities aprašas. Modelio sudarymas. Stebinių analizė. Priklausomo kintamojo prognozavimas. Išvados. Literatūra. Šiame darbe atliekamas tyrimas. Tyrimui naudojami konkretūs. Metų duomenys lietuvos gyventojų skaičių ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2011 12 28
Realių duomenų laiko eilučių analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Ekonometrijos samprata. Ekonometrinis modeliavimas ir jo sudarymo etapai. Laiko eilutės samprata. Stacionarūs procesai. Autokoreliacija ir dalinė autokoreliacija. Arma modelis. Arima modelis. Praktinė dalis. Laiko ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2016 06 09
Ekonometrijos egzamino klausimai ir atsakymai
Ekonometrijos egzamino klausimai ir atsakymai. Kas yra laiko eilutė? Tam tikra seka, kuri yra fiksuota laike. Gaili būti ir baigtine ir begaline. Kuo nusakoma laiko eilutė? Laiko eilutes reikšmes ir laiko momentas. Kurios iš taisyklių ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2020 04 06
Furje eilutės
Puikiai tinka norinčiam išmokti Furje eilutes. Furjė eilutės. Trigonometrinės furjė eilutės. Harmoninė analizė. Trigonometrinės eilutės koeficientų radimasfurjė metodu. Funkcijos reiškimo furjė eilute pakankamossąlygos. Lyginių ir ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2012 06 11
Darnaus vystymosi rodikliai Lietuvoje. Ekonometrijos tyrimas
Įvadas. Darnus vystymasis. Lietuvos darnaus vystymosi pioritetai ir principai. Lietuvos darnaus vystymosi strateginė analizė. Aplinkos kokybė ir gamtos ištelkiai. Oras. Vanduo. Atliekų tvarkymas. Ekonomikos vystymasis. Pramonė. Transportas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2011 05 02
Laiko eilutės finansų kursinis darbas
Įvadas. Teorinė dalis. Laiko eilutės samprata. Laiko eilutės charakteristikos. Atsitiktinio proceso stacionarumas. Trendas. Sezoniškumas. ARIMA modelis bei jo parametrų vertinimas. Laiko eilutės prognozavimas. Praktinė dalis. Duomenys. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 04 12
Įvadas. Teorinė dalis. Ekonometrijos principai. Ekonometrinis modeliavimas. Laiko eilutės samprata. Stacionarūs procesai. Autokoreliacijos ir dalinės autokoreliacijos funkcijos. ARMA modelio vertinimas. Praktinė dalis. Ekonominio proceso, ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 25 puslapiai
2016 11 15
Gyventojų skaičius
Ekonometrijos kursinis darbas. Tema: Gyventojų skaičius.Stebinių šaltinis: Statistikos departamentas.Turinys:Įvadas: darbo tikslas; uždaviniai; darbo objektas; darbe naudojami metodai, instrumentai.1.Probleminės srities ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 09 22
Skaičių eilutės
Matematinė analizė. ir tiesinė algebra. Skaičių eilutės. Skaičių eilučių savybės. Skaičių eilučių konvergavimo požymiai. Alternuojančios eilutės. Funkcijų eilutės. Laipsninės eilutės. Laipsninių eilučių savybės. Teiloro ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 09 14
Statistikos uždavinys
Darbo tikslas. Išmokti taikyti įvairius statistinių duomenų paieškos būdus. Gautus duomenis sisteminti, grupuoti, skaičiuoti įvairius rodiklius, analizuoti, apibendrinti ir daryti išvadas. Pasiskirstymo eilutės. Diskretinės variacinės ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 12 puslapių
2013 01 03
Statistikos eilutės
Statistikos eilutės. Dinamikos ir pasiskirstymo eilutės. Eilučių rūšys. Atributinės pasiskirstymo eilutės pvz. Variacinės diskretinės neintervalinės eilutės Pvz. Variacinės nenutrūkstamos pasiskirstymo eilutės. Variacinių ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 04 30
Ekonometrijos laboratoriniai darbai
Ekonometrijos laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas 1 Užduotis. Kiekybinė ir kokybinė duomenų analizė. Sukinys pagal vadybininką , mėnesį ir prekes.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2016 05 17
Ekonometrijos namų darbas (3)
Ekonometrijos namų darbas. Atliko gr. St. TVf –. Šimkūnaitė Tikrino Doc. Užduočių atlikimas. Atliekama daugialypė regresinė analizė.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2016 05 25
Ekonometrijos egzamino konspektas laiko eilutės
Laiko eilučių modeliai. Siaurąja prasme. Trendas ir sezoniškumas. Yt = Tt + St + Xt. Y = b0 + b1 ·. Slenkančio vidurkio modeliai. Autoregresiniai slenkančio vidurkio modeliai. AutoRegressive  Integrated  Moving.
Finansų konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 02 29
Ekonometrijos laiko eilučių konspektas
Kas yra laiko eilutė. Kokie naudojami modelių tipai laiko eilučių analizėje. Kokie yra laiko eilučių komponenčių vertinimo metodai. Kokios laiko eilutės vadinamos stacionariomis. Kokias sąlygas turi tenkinti griežtai stacionarios ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2019 05 23
Ekonometrijos kursinis darbas
Grafinės diagramos. Dtr. Autokoreliacija pagal Bresi ir Godfreju. Autokoreliacija pagal Durbina ir Votsona. Prognozavimas.
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 11 23
Ekonometrijos kursinis
Įvadas. Regresinio modelio sudarymas ir įvertinimas. Multikolinearumo pašalinimas. Išskirtys. Regresija. Modelio lygtis. Adekvatumas. Prognozė. Vidutinė santykinė absoliutinė paklaida. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 10 09
Ekonometrijos kolio konspektas
? Kokie pagrindiniai ekonometrijos tikslai? Kokie ekonometrijos metodai? Kas yra modelis? Kokios yra modelių grupės? Kokie modeliai vadinami funkciniai? Kas sudaro balansinius modelius? Ką nustato optimizaciniai modeliai? Kokie pagrindiniai ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 12 07
Eilutės koliokviumo uždaviniai
Koliokviumo (iš eilučių) uždaviniai. Šį koliokviumą rašė Chemijos fakulteto studentai. Pateiksime abiejų variantų uždavinius su sprendimais. Uždaviniai. Ištirti eilutės konvergavimą. Ištirti eilutės konvergavimą. Duota eilutė. ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 9 puslapiai
2016 08 02
Determinantas skaidrės
Determinantas. Mij – matricos A elemento aij minoras. Aij – matricos A elemento aij adjunktas Aij = (-1)i+j Mij. Determinanto savybės. Determinatas nesikeičia, jei jo eilutes pakeičiame stulpeliais. Jei kurios nors determinanto eilutės ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 29
Ekonometrijos konspektas egzaminui Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai
Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Ekonominiai , finansiniai rodikliai ir kiti reiškiniai , kurie aprašomi laiko eilučių modeliais. Stacionarios eilutės siaurąją prasme. Stacionarios eilutės plačiąja prasme. Stacionaraus proceso ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 02 22
Ekonometrijos kursinis (2)
Įvadas. Regresinio modelio sudarymas. Reikšmingų kintamųjų pasirinkimas. Kokybinių kintamųjų vertimas fiktyviaisiais kintamasiais. Sklaidos diagrama. Modelio parametrai ir jų reikšmingumas, modelio lygtis. Modelio adekvatumas. Vidutinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2017 01 09
Tikimybės ir eilutės. Egzamino atsakymai
Skaiciu eilutes. Pakankami eiluciu konvergavimo požymiai. Koši radikalusis požymis. Koši integralinis požymis. Absoliutu ir reliatyvus konvergavimas. Funkcijų eilutės konvergavimo sritis. Eilutės integravimo. Eilutės diferencijavimo ...
Matematikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2011 01 06
Statistiniu užimtumo ir nedarbo rodikliu palyginimas
Įvadas.Nedarbas.Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės.Užimtumas.Skurdo ir užimtumo problemos.Užimtumo politika lietuvoje.Nedarbo lygio kitimo nustatymas.Analitiniai rodikliai baziniu ir grandininiu būdu.Analitinių dinamikos eilutės ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 11 11
Švedijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Duomenų apžvalga. Laiko eilutės modelis. Stacionarios laiko eilutės. Autokoreliacija. Baltasis triukšmas. ARMA modelis. Modelio liekanų analizė. Laiko eilutės prognozavimas. Praktinė dalis. Duomenų parinkimas. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 03 31
Statistikos savarankiškas darbas (3)
Įvadas. Uždavinys. Statistinės eilutės apibūdinimas. Statistinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinis darbuotojų amžius. Moda, mediana, kvartiliai, deciliai. Sklaidos rodikliai. Dispersija, vidutinis standartinis nuokrypis, sklaidos ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 09 19
Laiko eilutės
Teorinė dalis. Ekonometrija. Ekonometrinis modeliavimas ir jo sudarymo etapai. Laiko eilutės. ARMA modelio parametrų vertinimas ir diagnostika. Tiriamoji dalis. Aprašomoji statistika. Vertiname laiko eilute pagal ARMA modelį. ARMA modelių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 12 17
Ekonometrijos laborų aprašymas
Įvadas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Stebinių reikšmės. Kintamųjų sklaidos diagramos. Stačiakampės diagramos. Duomenų normalumas. Korelecinė matrica. Daugialypės tiesinės regresijos (dtr) modelio įvertinimas. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2012 12 28
Ekonometrijos egzamino testas
9,3( 3 atsiliepimai )
Laiko eilutės gali būti suformuotos iš įvairaus dažnumo tačiau vienodo periodiškumo duomenų. Laiko eilutės gali būti išskaidomos į trendą ,, ciklinius ir sezoninius svyravimus dviem būdais – sumos ir sandaugos. Nustatyti tokius ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 06 08
Ekonometrijos namų darbas
Įvadas. Problemos srities aprašas. Stebinių analizė. Kintamųjų reikšmių paaiškinimai. Sklaidos diagramos. Stačiakampės diagramos. Statistinių charakteristikų lentelė. Išskirtys. Duomenų normalumas. Koreliacinė matrica. Modelio ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2013 11 01
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo