Laivu tarsa (5)

300 dokumentų
Taršos rūšys
Vandens Tarša. Tarša arba teršimas. Vanduo. Labiausiai paplitęs žemėje. Taršo Rušis. Biologinė tarša (užkrėsta organizmais. Taršos mažinimas. Nutekamojo vandens valymas Saikingas. Ačiu už dėmesi.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 03 26
Aplinkos tarša pristatymas
Kokios atliekos labiausiai kenkia aplinkai? Lietuvos aplinkos būklė. Kur daugiausiai yra teršalų? Kaip sumažinti taršą? Kaip rūšiuoti šiukšles? Ką kur mesti? Į plastikui skirtą konteinerį! Į stiklui skirtą konteinerį! Į popieriui ...
Aplinkos projektai, Projektas, 11 puslapių
2013 01 08
AB „Limarko laivininkystės kompanija‘‘ laivų valdymo veiklos vertinimas
Aktualumas. AB ,,Limarko laivininkystės kompanija“ teikia saugias ir operatyvias krovinių gabenimo jūra paslaugas. Tyrimo tikslas numatyti AB „Limarko laivininkystės kompanija“ laivų valdymo veiklos plėtros gertinimo galimybes. ...
Laivybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 02 21
Gyventojų požiūris į ekologiją
Įvadas. Ekologinės problemos teoriniai aspektai. Taršos klasifikacija pagal teršalų prigimtį. Biologinė tarša. Cheminė tarša. Fizikinė tarša. Mechaninė tarša. Vizualioji tarša. Urbanizacijos ekologinės problemos. Aplinkos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 05 20
Antrapogeninė dirvožemio tarša
Įvadas. Fizinė degradacija. Mechaninė erozija. Vėjo erozija. Vandens erozija. Dirvožemio suspaudimas ir išmirkimas. Cheminė degradacija. Dirvožemio rūgštėjimas ir jo padariniai. Sunkieji metalai dirvožemyje, jų patekimas ir pavyzdžiai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 puslapiai
2012 06 06
UAB „Gindana“ laivų aprūpinimo dyzelinu technologinio proceso vertinimas
Laivų aprūpinimo kuru teorinė sąmprata. Pavojingų krovinių gabenimas ir reglamentavimas. Bunkeriavimo technologinis procesas. Tanklaiviai naudojami bunkeriavimui.
Laivybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 10 17
Įmonės rinkodaros tyrimas
Įmonės aprašymas. Rinkodaros kompleksas. Prekės. Krovos terminalas. Birių trašų terminalas. Skystų trąšų terminalas. Etilenglikolio krova. Grūdų terminalas. Jūrų perkėlos (Ro-Ro) terminalas. Bendra Uab "KLASCO" krovos statistika. ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2015 10 20
Ekologinės problemos (aplinkos tarša) ir jų sprendimo būdai
Ekologinės problemos (aplinkos tarša) ir jų sprendimo būdai. Ekologinė problema. Taršos priežastys. Teršalai. Poveikis. Problemos sprendimo būdai. Rūgštieji lietūs. „Šiltnamio“ efektas. Ozono sluoksnio nykimas. Smogas. Vandens ...
Ekologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2018 05 15
Tara ir aplinkos teršimas
Tara ir aplinkos teršimas. Tarša tai. Medžiagų, preparatų, organizmų ar jų mišinių išmetimas (išleidimas. Oro tarša. Tai kenksmingų medžiagų išmetimas į atmosferą. Vandens tarša. Daugiausia vandenį teršia. Per kiek laiko ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 03 31
Oro tarša projektas (3)
Oro tarša. Kas yra oras ir kas jį sudaro? Problemos. Objektai, sukeliantys taršą. Poveikis. Susidaro ozono skylės. Kyla Žemės temperatūra. Daugėja sveikatos sutrikimų. Darbai, kuriuos galime padaryti kiekvienas, kad oras, kuriuo ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 06 24
Atmosferos oro tarša
Įvadas. Atmosferos oro tarša. Pagrindiniai atmosferos oro teršalai. Anglies monoksidas. Azoto oksidai. Sieros oksidai. Angliavandeniliai. Dulkės. Labiausiai orą teršiančios gamybos šakos. Energijos gamyba. Kitos pramonės šakos ir jų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 28
Ekologinės krizės
Įvadas. Ekologinė krizė. Gyventojų perteklius. Problemos. Gyventojų skaičius ar vartojimo įpročiai? Klimato kaita. Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Išmetamo dujų kiekio didėjimo priežastys. Poveikis ir rizika. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2018 01 06
Biologinė aplinkos tarša
Įvadas. Biologinis teršimas. Gamtosaugos aspektai. Oras. Rūgštūs lietūs. Pesticidai. Biologinis užkratas. Pagrindinės užkrečiamos ligos. Maras. Cholera. Juodligė. Veiksmai ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejais. Biologinis ...
Biologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 04 03
Vandens telkinių tarša
Vandens telkinių tarša. Kas yra teršimas? Tarša arba teršimas – medžiagų. Kaip užteršiamas vanduo? Vanduo gali būti užterštas trim būdais – biologiniu. Vandens taršos pasekmės. Pablogėjusi žmonių sveikata ir mažėjantis ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 04 08
Stop taršai skaidrės
Stop taršai! Kas yra tarša? Tarša – tai kenksmingų medžiagų išmetimas į orą, vandenį ar dirvožemį. Oro tarša. Oro teršalai gali būti kietųjų dalelių arba dujinio pavidalo. Žmonės, kurie kvėpuoja šiomis nuodingomis dalelėmis. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 02 05
Triukšmo ir šviesos tarša
Triukšmo ir Šviesos tarša. Šviesos tarša, arba fototarša – tai priežastis. Šviesos tarša yra viena iš labiausiai plintančių aplinkos pakeitimo formų. Šviesos taršos keliamas pavojus gyvūnijai. Be sutrikdytos ekosistemos, ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 06 12
Oro tarsa Lietuvoje prezentacija
Oro tarša Lietuvoje. Oro tarša – medžiagų, kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką, išmetimas į atmosferą. Oro teršalai. Pagrindiniai pirminiai teršalai. Taršos šaltiniai . Taršos šaltinių ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 04 16
Vandens tarša skaidrės (3)
Vandens tarša. Vanduo. Vanduo – labiausiai paplitęs Žemėje junginys. Vandens taršos būdai. Biologinė tarša – užkrėsta mikroorganizmais. Kokia žalą daro tarša. Vanduo – būtinas. Vandens taršos poveikis. Nitratai kaupiasi ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 06
Oro irvandens tarša
Oro ir vandens tarša. Oro tarša. Oro teršalai. Pagrindiniai pirminiai teršalai. Antropogeniniai taršos šaltiniai. Taršos šaltiniai. Natūralūs taršos šaltiniai. Gamyklos – vienas oro taršos šaltinių. Vandens tarša. Vandens ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 11 12
Fizinė aplinkos tarša: Kokią įtaką fizinei aplinkos taršai turi Šiaulių oro uostas
Aplinkos tarša. Fizikinė aplinkos tarša. Fizinė aplinkos tarša , taršos rūšys , jos poveikis fizinė aplinkos tarša , taršos rūšys. Fizikinės taršos rūšys yra. Fizinės taršos poveikis Jonizuojančioji spinduliuotė ir jos ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 11 27
Vandens tarša pristatymas
Vanduo – itin vertingas ir nepakeičiamas gamtos turtas. Be jo nebūtų gyvybės mūsų planetoje. Vanduo yra sudėtinė dalis visos gyvosios gamtos, visų gyvų organizmų medžiagų apykaitos ir egzistavimo pagrindas. Žmogus be vandens gali ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 19
Pramonės įtaka taršai
Pramonės įtaka taršai. Aplinkos teršimas. Teršiančių medžiagų poveikis. Teršalų įvairovę galima suskirstyti į tris dideles grupes. Cheminiai teršalai. Visi aplinkos taršos šaltiniai pagal jų kilmę gali būti suskirstyti į ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 01 24
Naftos tarša ir jos produktai projektas
Naftos tarša ir jos produktai. Dirvožemio tarša. Tręšiant dirvožemį, išauginamas didesnis žemės ūkio kultūrų derlius. Pagrindiniais sunkiųjų metalų taršos šaltiniais yra šie. Energetika pramonė kalnakasyba. Vandens tarša. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2020 05 30
Ekologinės problemos pasaulyje
Ekologinės problemos pasaulyje. Žmogaus įtaka ekologijai. Oro tarša. Pagrindinė oro taršos auka yra žmogus. Žemes tarša. Vandens tarša.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 09 24
Kruizinių laivų terminalas
Įmonės istorija. Įmonės veikla. Įmonės veiklos rezultatai. Bendradarbiavimai. Projektai. Organizacinė įmonės struktūra. Laivų atplaukimo į uostą ir išplaukimo iš uosto įmonėje processo aprašymas. Laivų atplaukimo ir išplaukimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2020 02 13
Radiacija ir jos tarša
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Radiacijos teoriniai aspektai. Radiacijos samprata ir tipai. Jonizuojanti spinduliuotė. Jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Nejonizuojanti spinduliuotė. Radiacijos tarša ir jos keliami pavojai. ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 04 26
Agentavimo sutartis
Agentavimo sutartis. Darbo tikslas įvertinti agentavimo sutarties sudarymo svarbą. Tai susitarimas, kuriuo viena šalis (laivo agentas) įsipareigoja teikti laivų agentavimo paslaugas. Laivų agentas  – tai asmuo ar kompanija iškrovos ar ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 04 20
Laivo automatizavimo sistemos
Laivų automatizavimo sistemos. Principinių duomenų formavimas. Variklio paleidimas. Avarinė signalizacija. Principine distancinio valdymo schema. Aušinančio vandens temperatūros reguliavimas. Tepalo temperatūros reguliavimas. Kuro klampio ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2010 03 03
Transporto tarša
Transporto tarša. Jau nuo aštuntojo dešimtmečio pradžios transportas tapo pagrindiniu neatsinaujinančių energetinių išteklių vartotojų. Naudojantiems benziną ir. Automobilių keliamos oro taršos mastai. Automobilių tarša tai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 04 27
Baltijos jūros tarša ir apsauga
Baltijos jūra referatas. Baltijos jūros tarša ir apsauga. Kas yra baltijos jūra ? Kur ji randasi ? Vandens tarša - kas tai ? Tarša baltijos jūroje. Taršos šaltiniai. Patarimai. Išvada. Informacijos šaltiniai.
Geografijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 04 30
Oro taršalai
Oro tarša. Oro tarša – medžiagų, kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką. Oro teršalai. Oro teršalus galima suskirstyti į pirminius ir antrinius. Pagrindiniai teršalai. Sieros dioksidas – ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 02 25
Vandens teršimas
Vandens tarša. Kai kurie statistiniai duomenys apie vandenį. Vandens teršimas. Taršos rūšys. Biologinė tarša. Fizinė tarša. Vandens tarša prižiūri. Nutekamasis vanduo. Geriamasis vanduo. Nutekamojo vandens valymo būdai. Vandenų ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 04 17
Ekologinės problemos skaidrės
Ekologinės problemos. Ekologija. Nauja mokslo šaka. Oro tarša. Teršiamas – natūraliais komponentais. Aplinkos tarša. Atmosferos teršalai. Rūgštieji lietūs. Vandens (hidrosferos) tarša. Dirvožemio tarša. Globalinės problemos. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 01 03
Tarša ir taršos mažinimo galimybės
Transporto tarša ir jos įtaka aplinkai. Tarša ir taršos mažinimo galimybės. Tyrimo problemos aktualumas. Tyrimo tikslas. Transporto tarša ir jos įtaka aplinkai. Transрorto sektoriaus išmetamų teršalų pokyčiai. Aрlinkos taršos ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 09 25
Pramonė ir aplinka
Pramonė ir aplinka. Sąvokos. Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai. Aplinkos taršos problemos besivystančiose pasaulio šalyse. Pagrindinai taršos šaltiniai ir teršalai. Aplinkos teršimas-. Oro teršimas. Aplinkos tarša. Atmosferos oro ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 12 11
Kaip aš saugau gamtą
Kaip aš saugau gamta. Tarša. Tarša – tai kenksmingų medžiagų išmetimas į orą. Oro tarša. Oro teršalai gali būti kietųjų dalelių arba dujinio pavidalo. Vandens tarša. Vanduo – būtinas. Daugumos žmonių organizmai atmeta ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 12 02
×
111 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo