Marketingo analizė įmonėje

300 dokumentų
Marketingo komplekso analizė x įmonėje
8( 2 atsiliepimai )
Marketingo komplekto analizė „x“ įmonėje. Įvadas. Parduotuvės „x“ prekių asortimento tyrimas. Įmonės charakteristika. Tyrimo organizavimo etapai. Duomenų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 03 11
Marketingo komplekso analizė
Įmonės marketingo komplekso analizė. Įvadas. Marketingo teorijos apžvalga. Marketingo kompleksas. X prekės gyvavimo ciklo stadija (pgc). Kokią kainų strategiją tikslinga taikyti x įmonės produkcijai? Kokie pardavimų skatinimo veiksmai ...
Marketingo referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 09 30
Marketingo tyrimas X įmonėje
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės veiklą įtakojantys vidiniai ir išoriniai veiksniai. Problemos identifikavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo metodo parinkimas. Atrankos būdo parinkimas. Tyrimo instrumentai. Tyrimo imties ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 02 20
Marketingo tyrimas AB “Pieno žvaigždės” įmonėje
Marketingo tyrimas AB “Pieno žvaigždės” įmonėje. Įvadas. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Problemos identifikavimas. Vadovo sprendimo problema. Marketingo tyrimo problema. Tyrimo tikslai, uždaviniai ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2017 01 02
Marketingo strategijos parengimas įmonėje
Įvadas. Įmonės rekvizitai. Uab”juginda”misija. Uab ”juginda” tikslai. Uab “juginda” perspektyvų tyrimas. Įmonės makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Mokslinė ir techninė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Socialinė ir ...
Vadybos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 07 28
Organizacijos viešųjų paslaugų e. marketingo analizė
Įvadas. Teorinė marketingo ir internetinio marketingo apžvalga. Elektroninis verslas. Elektroninio verslo nauda. Marketingo samprata. Paslaugų marketingo ypatumai. Viešojo sektoriaus paslaugų marketingas. Elektroninio marketingo samprata. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 12 14
Marketingo tyrimas įmonėje
Įvadas. Situacijos analizė. Organizacijos a. Sabonio “švaros centro” aprašymas. Marketingo veiklos procesas. Organizacijos aplinkos išraiška. Problemos identifikavimas. Tyrimo tikslai, uždaviniai ir hipotezių forminimas. Tyrimo tipo ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 05 07
Marketingo samprata ir jos taikymas įmonėse
Įvadas. Marketingo samprata. Marketingo tikslas, strategija ir taktika. Marketingo kompleksas. Marketingo taikymas įmonėse (straipsnių analizė) Vadybinė marketingo koncepcija. Marketingo valdymo proceso modelis prekybos įmonėje. Išvados. ...
Marketingo referatai, Referatas, 11 puslapių
2020 03 05
Marketingo planavimas AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonėje
Įvadas. Marketingo planavimas. Marketingo planavimo svarba. Strateginis ir taktinis marketingo planavimas. Marketingo planai. Marketingo strategijos kūrimas. Tikslinės rinkos strategija. Paslaugų diferencijavimo strategija. Vidaus marketingo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 05 14
Reklama kaip marketingo įrankis įmonėje DSV
Įvadas. Reklama ir jos samprata. Reklamos funkcijos ir tikslai. Marketingo reikšmė. Marketingo funkcijos ir uždaviniai. Marketingas ir reklama. Reklama logistikos įmonėje. DSV įmonė. DSV tarptautinio marketingo modelis. Reklama DSV ...
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 11 13
Marketingo priemonių taikymo praktika įmonėje
Įvadas. Marketingo samprata. Marketingo apibrėžimas. Marketingo funkcijos ir subjektai. Marketingo priemonių strategijos uab „olympic casino“. Uab „olympic casino“ pristatymas. „olympic casino“ marketingo struktūra. „olympic ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2011 03 05
Marketingo aplinkos analizė
9( 3 atsiliepimai )
Marketingo aplinkos analizė individualioje įmonėje. Įvadas. Marketingo aplinka teoriniu aspektu. Marketingo samprata ir esmė. Įmonės marketingo aplinka. Įmonės makro aplinka. Įmonės mikro aplinka. Marketingo kompleksas. Marketingo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 09 07
Marketingo planas Ekologija
Verslo aprašymas. Rinkodara. Rinkos analizė. Pest analizė. Jėgų- m. porterio analizė. Konkurentų analizė. Marketingo tyrimai. išvados. Anketos duomenų analizė. Swot analizė. Marketingo strategija. Marketingo misija. Marketingo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 11 12
Marketingo strategija ir valdymas
Marketingo strategija ir valdymas. Strateginis ir taktinis planavimas. Taktinio planavimo skirtumai nuo strateginio planavimo. Marketingo planavimo nuoseklumas. Misijos sąvoka. Įmonės tikslai. Perspektyvų tyrimas. SWOT analizė. Išoriniai ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2013 11 28
Tarptautinio marketingo plėtojimas DSV įmonėje
Įvadas. Tarptautinis marketingas. Tarptautinis marketingas ir reklama. Pagrindiniai sprendimai tarptautiniame marketinge. Tarptautinių rinkų modeliai. Tarptautinio marketingo uždaviniai. Tarptautinio marketingo aplinka. Veiklos užsienio rinkoje ...
Marketingo referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 12 07
Marketingo aplinkos analizė AB „Klaipėdos kartonas“ įmonėje
Įvadas. Ab „Klaipėdos kartonas“ ir informacijos šaltinių apžvalga. Ab „Klaipėdos kartonas“ marketingo aplinkų analizė. Marketingo mikroaplinkos analizė. Pirkėjo analizė. Tiekėjo analizė. Marketingo makroaplinkos analizė. Gamtos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 01 21
Viešbučio marketingas
Įvadas. Pasirinktos įmonės marketingo komplekso įvertinimas. Įmonės statuso apibudinimas, jos teikiamos paslaugos,asortimentas. Vartotojas (tikslinė rinka) ir vartotojų elgsena,veiksniai turintys įtakos įmonės vartotojo pirkimams ...
Marketingo referatai, Referatas, 39 puslapiai
2012 03 02
Marketingo planas „Ermitažas“ įmonėje
Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės mikroaplinka. Ssgg analizė. Įmonės rinkos segmentų ir tikslinės rinkos analizė. Segmentavimas ir tikslinė rinka. Rinkos segmentų ...
Marketingo referatai, Referatas, 20 puslapių
2018 12 13
Makroaplinkos analizė įmonėje UAB Magrės baldai
Marketingo makroaplinka. Marketingo makroaplinka - tai rinkos ūkio tvarkymo veikla siekiant prekių ir paslaugų srautą iš gamintojų nukreipti vartotojams taip,kad geriausiai būtų tenkinama paklausa ir įgyvendinami šalies bei visuomenės ...
Sociologijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2011 12 30
Marketingo priemonių taikymas įmonėje
Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Marketingo samprata. Marketingo komplekso elementų svarba. Tyrimo dizainas. Tyrimo metodai ir eigos paskirstymas. Įmonės ,,DB OUTLET“ pristatymas ir veikla. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2019 03 02
Marketingo strategijos, kompleksas
Marketingo strategijos Marketingo strategija. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Marketingo galimybių analizė   marketingo komplekso elementų analizė. Marketingo galimybių analizė. Marketingo komplekso elementų ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2020 04 09
Marketingo ištekliai
Įvadas. Marketingo valdymo ciklo analizė. UAB „Rūta“analizė. Valdymo realizavimo ypatybės. Įmonės pristatymas. Įmonės darbuotojai. Įmonės produktas ir jo charakteristikos. Įmonėje naudojami gaviniai, darbo priemonės. Darbo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 11 28
Marketingo strategija įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas (įmonės charakteristika). „Gudienos technika“ situacijos analizė. Ssgg (swot) analizė. Pest analizė. Bostono matrica. Marketingo strategija. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Marketingo referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 11 25
Marketingo veiklos planavimas UAB „Vičiūnių grupės” įmonėje
Marketingo veiklos planavimas UAB “Vičiūnių grūpės” įmonėje. Pranešimo planas. Įvadas. Veiklos aprašymas. Misija, vizija, vertybės. Rinkos segmentavimo požymiai. Rinkodaros komplekso elementų apibūdinimas. Ssgg analizė. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2020 03 20
Marketingo komplekso analizė Eurokos
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Marketingo komplekso teorinė analizė. Marketingo samprata. Marketingo komplekso elementai. Prekė. Kaina. Rėmimas. Prekių paskirstymas. Marketingo valdymas įmonėje. Uab „kosmelita“ šilalės padalinio „eurokos“. Marketingo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 04 17
Viešbučio „Hof“ marketingo veiksmų ir priemonių planas
Įvadas. Viešbučio „Hof“ marketingo aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Svečiai. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. Tyrimo metodologija. Marketingo komplekso SSGG analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 10 25
Marketingo planas įmonėje UAB „Palink“ (IKI)
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės vertybės. Socialinis atsakingumas. Marketingo situacijos analizė. Ssgg analizė. Rinkodaros komplekso elementų analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2019 03 12
Taksi įmonės analizė ir marketingo strategijos modelio formavimas
Įvadas. Įmonės charakteristika. Uab „bukama“ perspektyvų tyrimas. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė-mokslinė aplinka. Gamtinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 09 20
Marketingo e-priemonės įmonėje Maxima
Maxima lt, Uab įmonės charakteristika. E- verslo procesai, priemonės, kurie vyksta įmonėje. E-priemonių įmonėje "MAXIMA LT, Uab" vertinimas. Konkurentų analizė (įmonės konkurencinės aplinkos analizė). E-priemonių vertinimo kriterijai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2015 02 21
Marketingo valdymo samprata
Marketingo valdymo samprata. Marketingo samprata. Marketingo sistema. Marketingo kompleksas. Mainai. Marketingo valdymo samprata. Marketingo planavimas. Marketingo planavimo samprata ir nauda. Marketingo strateginio planavimo procesas skirtingų ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 67 puslapiai
2019 09 17
UAB Medžio statiniai marketingo strategijos formavimas
Įvadas. Teoriniai marketingo strategijos formavimo aspektai. Strateginis planavimas įmonėje. Marketingo strategijos esmė ir reikšmė. Marketingo strategijos planavimo procesas ir pagrindinių etapų analizė. Marketingo aplinkos įtaka ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 61 puslapis
2017 05 25
Įmonės Telia Lietuva, AB marketingo veiklos planavimas
Įvadas. Marketingo samprata. Marketingo veiklos planavimas įmonėje. Marketingo plano struktūra. „Telia Lietuva“ ab, pristatymas. „Telia Lietuva“ AB, istorija. Telia misija. Telia vizija. Telia tikslai. Telia valdymo struktūra. Telia ...
Finansų referatai, Referatas, 16 puslapių
2018 02 06
Įmonės marketingas AB Pieno žvaigždės
Įvadas. Ab „ pieno žvaigždės“ įmonės aprašymas. AB " Pieno žvaigždės" marketingo ma kroaplinkos veiksniai. AB " Pieno žvaigždės" marketingo mikro aplinka. Tikslinės rinkos parinkimas. Pozicionavimas. Marketingo komplekso elementų, ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 03 26
Integruota marketingo komunikacija
Įvadas. Integruotų marketingo komunikacijų teoriniai aspektai. Integruotos marketingo komunikacijos įmonėje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 12 09
Marketingo planas Kelionių agentūra
Įvadas. Marketingo aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodaros vertinimas. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. Marketingo ...
Marketingo referatai, Referatas, 24 puslapiai
2014 07 04
Marketingo strategijos rengimas įmonėje
Įvadas. UAB „Makveža“ įmonės charakteristika. UAB „Moki veži“ perspektyvų tyrimas. Makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Demografinė aplinka. Mikro aplinkos analizė. Konkurentų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 05 26
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo