Socialinio pedagogo refleksija

300 dokumentų
Socialinio pedagogo funkcijos bendrojo lavinimo mokykloje
Socialinio pedagogo darbo objektas. Socialinio pedagogo savybės. Socialinio pedagogo uždaviniai. Teikti individualią pagalbą turintiems sunkumų mokiniams, ugdyti mokinių socialinius įgūdžius. Stiprinti mokytojų. Kuria ir koordinuoja. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 07 01
Kūrybiškumo aspektai socialio pedagogo veikloje
Įvadas. Kūrybiškumo sampratos analizė. Kūrybiškos asmenybės bruožai. Kūrybos proceso etapai. Kūrybiškumą lemiantys veiksniai. Kūrybiškumą skatinantys ir slopinantys veiksniai. Socialinio pedagogo pareigybės analizė. Pagrindiniai ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 10 22
Socialinio darbuotojo ir pedagogo bendradarbiavimas
Tema Socialinio darbuotojo ir pedagogo bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo ir Socialinio pedagogo sąvokos. Socialinis darbuotojas – tai specialistas. Darbo nauda dirbant kartu. Skirtingos specialistų nuomonės bei darbe naudojamos ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 03
Socialinio pedagogo veiklos programa
Socialinio pedagogo veiklos programa. Duomenų ir informacijos kaupimas, gautos informacijos analizė. Individualus darbas su mokiniais. Pagalba moksleivių tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, globėjams. Bendradarbiavimas su klasių vadovais, ...
Pedagogikos programos, Programa, 5 puslapiai
2016 07 28
Socialinio pedagogo veiklos su smurtą šeimoje patyrusiais vaikais ypatybės
Įvadas. Smurto sąvokos apibrėžimas. Smurto formos. Smurto šeimoje priežastys. Smurto šeimoje pasekmės vaikui. Skyrius. Socialinio pedagogo veikla darbe su smurtą patyrusiais šeimoje vaikais. Socialinės pedagogikos samprata. Socialinio ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 50 puslapių
2019 11 11
Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Įvadas. Socialinio pedagogo veiklos teoriniai ir teisiniai pagrindai. Socialinė pedagoginė pagalba bendrojo ugdymo mokykloje. Socialinio pedagogo vertybinės nuostatos. Socialinio pedagogo funkcijos ir kompetencijos. Socialinio pedagogo veiklos ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2014 05 12
Socialinio darbuotojo – pedagogo veikla ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais
Įvadas. Socialinio pedagogo vaidmuo. Socialinio pedagogo samprata. Socialinio pedagogo vaidmenys. Socialinio darbuotojo – pedagogo darbas ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Rizikos ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2014 11 05
Socialinė pedagogika praktikos ataskaita
9,5( 2 atsiliepimai )
Socialinio pedagogo profesinės veiklos analizė. Individualus darbas su rizikos grupės vaiku x. Darbas su ugdytinių grupe (klase). Darbas su bendruomene. Kursinio darbo literatūros analizė. Vaikai, kuriems būdingas savęs izoliavimas. Vaikų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 01 03
Įvaizdžio kūrimo ypatumai socialinio pedagogo darbe
Įvaizdžio kūrimo ypatumai socialinio pedagogo darbe. Socialinio pedagogo profesinis įvaizdis Socialinio pedagogo įvaizdis. Svarbios profesinės savybės Veiklos principai.
Pedagogikos esės, Esė, 6 puslapiai
2017 04 14
Socialinio darbo refleksija
Mykolo romerio universiteto. Socialinio darbo katedra. Socialinio darbo refleksija.
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2013 07 09
Socialinio pedagogo veikla
Socialinio pedagogo veiklos programa. Mokinio asmens kortelė. Mokinio pažinimo kortelė. Probleminio elgesio situacijos analizė. Pagalbos mokiniui planas. Šeimos lankymo kortelė. Darbo su šeima sutartis. Socialinio pedagogo veiklos ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2019 05 09
Socialinio pedagogo darbo su šeima kryptys
Įvadas. Šeimos samprata ir šeimų įvairovė. Socialinio pedagogo darbą reglamentuojantys teisės aktai. Pagrindinės socialinio pedagogo darbo su šeima kryptys. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui aptarimas su vaiko šeima. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2018 01 22
Socialiniai vaidmenys referatas
Socialinis pedagogas globos institucijoje paskirtis , funkcijos , veiklos analizė. Socialinio pedagogo įvedimo ugdymo institucijose programa. Socialinis pedagogas , paskirtis , tikslas ir funkcijos Socialinio pedagogo paskirtis ir tikslas ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 11 16
Socialinio pedagogo veikla pagrindinėje mokykloje skatinant mokinių mokymosi motyvaciją
Socialinio pedagogo veikla pagrindinėje mokykloje skatinant mokinių mokymosi motyvaciją. Mokymosi motyvacijos ypatumai jaunesniajame mokykliniame amžiuje. Įvadas. Mokykloje skatinant mokinių mokymosi motyvaciją. Socialinio pedagogo funkcijos. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2015 12 05
Socialinio pedagogo pagalba paaugliams, patyrusiems fizinį ir emocinį smurtą šeimoje
Sąvokų žodynas. Įvadas. Paauglio smurto šeimoje teorinės prielaidos. Fizinio ir emocinio smurto samprata bei jo poveikis paauglio asmenybei. Fizinio ir emocinio smurto šeimoje priežastys. Paauglystės amžiaus tarpsnio ypatumai. Socialinio ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 03 19
Socialinio pedagogo darbas su šeima
Įvadas. Šeimos teoriniai aspektai. Šeimos samprata. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos ypatumai. Šeimos funkcijos. Probleminės šeimos samprata. Šeimos problemos. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su problemine šeima. Socialinis pedagogas ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 05 27
Soacialinė pagalba vaikams ir tėvams
Įvadas. Pagrindiniai probleminių šeimų tipai. Šeimos funkcijos. Pedagoginės tėvų pareigos. Šeima socialinio ugdymo sistemoje. Socialinio pedagogo teikiamos pagalbos rūšys šeimai. Socialinio pedagogo pagalbos formos šeimai. Išvados. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 03 15
Socialinio pedagogo darbas su problemine šeima
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Šeimos teoriniai aspektai. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos ypatumai. Probleminės šeimos samprata. Šeimos problemos. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su problemine šeima. Socialinis pedagogas ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 05 08
Socialinio pedagogo ir tėvų partnerystė, dirbant su agresyvaus elgesio paaugliais
Socialinės pedagogikos studijų programos profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinimas diplominiame darbe. Santrumpų sąrašas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Svarbių terminų ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2017 11 15
Pedagogo vaidmens kaita
Įvadas. Mokytojo vaidmens kaita šiuolaikinės mokyklos požiūriu. Mokytojo savybės. Mokytojo savęs tobulinimas. Mokytojo vaidmens kaita. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 12 05
Socialinio pedagogo asmenybės ir profesinių bruožų raiška vaiko socializacijai
Socialinio pedagogo asmenybės ir profesinių bruožų raiška vaiko socializacijai. Soc. pedagogo asmenybė ir jo profesiniai bruožai. Socialinio pedagogo įtaka vaiko socializacijai.
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 03 14
Edukologija špera
Edukologijos mokslo sandara. Edukologijos mokslo objektas. Edukologijos mokslo šakos. Sąvokos „ ugdymas “ nagrinėjimo kryptis aspektai. Kryptis – Ugdymas kaip sąveika. Kryptis – Ugdymas kaip bendravimas. Kryptis – Ugdymas kaip veikla. ...
Pedagogikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2016 01 19
Socialinio pedagogo veikla, teikiant pagalbą socialiai apleistiems vaikams mokykloje
Įvadas. Socialiai apleisto vaiko teorinė samprata. Socialinio pedagogo veikla, teikiant pagalbą socialiai apleistiems vaikams. Socialinio pedagogo pagalba socialiai apleistiems vaikams.Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 08 03
Neteisimas ir empatija socialinio pedagogo darbe
Socialinio pedagogo darbas. Neteisimas ir empatija , kaip profesinės savybės.
Pedagogikos esės, Esė, 7 puslapiai
2017 01 26
Specialiojo pedagogo kompetencijų ir profesinės motyvacijos ypatumai
Specialiojo pedagogo kompetencijų ir profesinės. Motyvacijos ypatumai. Magistro darbo santrauka. Įvadas. Skyrius. Pedagogo profesinis kryptingumas, kompetencijos ir. Motyvacija. Pedagogų profesiniai vaidmenys. Pedagogo profesinės kompetencijos. ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 68 puslapiai
2013 04 19
Socialinio pedagogo adaptacija bendrojo lavinimo mokykloje
Socialinio pedagogo adaptacija bendrojo ugdymo mokykloje. Socialinio pedagogo adaptacija bendrojo ugdymo mokykloje teoriniai tyrimo pagrindai. Temos aktualumas. TEMOS AKTUALUMAS Jei darbuotojui sunkiai sekasi prisitaikyti. TYRIMO PROBLEMA ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 03
Pažintinės socioedukacinio darbo praktikos ataskaita
Ugdymo įstaigos dokumentų analizė. Ugdymo įstaigos strateginių dokumentų analizė. Ugdymo įstaigos papildomo ugdymo dokumentų analizė. Ugdymo įstaigos skatinimo ir drausminimo sistemos, elgesio taisyklių analizė. Socialinio pedagogo ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 35 puslapiai
2014 05 07
Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant blogai mokyklą lankančių globos namų paauglių problemas
Globos namuose gyvenančių paauglių mokyklos blogas lankymas – kaip socialinė pedagoginė problema. Paauglių fiziologinių ir psichologinių ypatumų sąsajos su mokymosi motyvacija. Socialinės aplinkos įtaka paauglių, gyvenančių ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2017 12 05
Socialinio darbo mokomosios praktikos ataskaita
8,8( 4 atsiliepimai )
Įvadas. Užduotis. Individualus darbas su rizikos grupės vaiku x. Užduotis. Darbas su ugdytinių grupe. Užduotis. Darbas su įstaigos bendruomene. Užduotis. Ugdymo įstaigos socialinis pasas. Užduotis. Praktikos dienoraštis. Užduotis. ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2012 02 23
Socialinio pedagogo lyderystė mokykloje: socialinis pedagogo požiūris
Socialinio pedagogo lyderystė mokykloje: socialinis pedagogo požiūris.
Pedagogikos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2017 11 26
Socialinio pedagogo pareigybės mokykloje įvedimas: moksleivių socialinių problemų sprendimas: alkoholis, narkotikai
“ Socialinio pedagogo pareigybės mokykloje įvedimas moksleivių socialinių problemų sprendimas “ iki ir po ”. Socialinė pedagogika padeda individui išreikšti bei valdyti savo dvasinį pasaulį, taip pat formuoja visuomeninį bei ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 04 20
Situacijos analizė Socialinė pedagogika
Socialinės pedagogikos pagrindai Pratybos Situacija. Užduotis Parašykite socialinio pedagogo veiklos planą būtina įvardinti socialinio pedagogo veiklos sritis ir funkcijas šios situacijos sprendimui. Socialinio pedagogo funkcijos. Renka ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2016 11 01
Socialinio pedagogo asistento praktikos praktikos ataskaita
Institucijos aprašas ir interviu su socialiniu pedagogu. Tikslas. Uždaviniai. Ugdomoji veikla. Darbas su tėvais. Vykdomi projektai. Interviu su socialine pedagoge Edita Galinauskiene. Socioedukacinis projektas spektaklis ,,Sniego karalienė ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2017 01 25
Socialinio pedagogo vaidmuo specialistų komandoje
Socialinio pedagogo vaidmuo specialistų komandoje. Socialinis pedagogas tai specialistas. Socialinis pedagogas telkia mokyklos specialistų komandą, rengia pagalbos teikimo planą,. Socialinis pedagogas. Komandinis darbas. Literatūros ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2019 12 22
Psichologo ir socialinio darbuotojo veiklos praktika: bendradarbiavimo kritinė refleksija
Psichologo ir socialinio darbuotojo veiklos praktika bendradarbiavimo kritinė refleksija. Psichologo ir socialinio darbuotojo darbo funkcijos paskirtis. Psichologo ir socialinio darbuotojo bendradarbiavimo poreikis. Psichologo ir socialinio ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 7 puslapiai
2017 04 26
Socialinė pedagoginė pagalba vaikui ir šeimai
Įvadas. Socialinės pedagoginės pagalbos samprata ir reikšme. Socialinė pedagoginė pagalba vaikui.Socialinio pedagogo darbas su vaiku. Socialinė pedagoginė pagalba šeimai.Šeimos socialinis statusas ir jos tipas.Socialinio pedagogo darbas ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 10 25
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo