Stebėtų pamokų analizė

300 dokumentų
Stebėtos pamokos analizė
9,5( 2 atsiliepimai )
Stebėtos pamokos užrašymas pasaulio pažinimo pamoka,. F klasė. Pamokos tema: „trys baltijos sesės“. Organizacinė dalis. Žinių, kuriomis bus remiamasi nagrinėjant naują medžiagą, kartojimas. Pamokos tikslo nusakymas. Naujos ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2012 01 02
Kūno kultūros praktika sveika gyvensena
Įžanga. Konsultacinė veikla. Stebėtų pamokų analizė. Pravestų pamokų analizė. Apibendrinimas ir refleksija. Literatūra. Priedai.
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2013 05 28
Kūno kultūros praktikos darbas
Mokyklos ugdymo planas (kūno kultūra). Stebėtų pamokų planai. Pamokų planai. Kontrolinių pamokų planai. Popamokinis renginys. LSU studijų programos pristatymas.
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 32 puslapiai
2015 12 16
Pamokų stebėjimas mokykloje
Buvo stebėtos septintos, aštuntos ir dešimtos klasių moksleivių pamokos: rusų kalbos (vaitiekūnienė), lietuvių kalbos (pakštienė) bei matematikos (dovidonienė). Kaip žinia, kiekviena pamoka ugdo mokinių darbštumą, atsakingumą bei ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 2 puslapiai
2012 02 21
Pedagoginė praktika
9( 2 atsiliepimai )
Užsienio kalbos kabineto įrengimo ir bibliotekoje esančių mokymo priemonių įvertinimas. Ilgalaikio ir trumpaliokio pamokų planų pavyzdžiai ir ataskiros pamokos planas. Keturių stebėtų pamokų aprašai. Pamokos išplėstinis planas. ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2013 12 22
Dailės ir dizaino pamokų stebėjimo praktika
Įžanga. Apie mokyklą. Pamokų stebėjimo tvarkaraštis. Dizaino pamokų stebėjimo protokolas. Mokinių dizaino darbų rezultatai pamokų metu. Dailės pamokos stebėjimo protokolas. Mokinių dailės darbų rezultatai pamokų metu. Ugdomosios ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2013 03 29
Muzikos pamokos stebėjimo protokolas
Muzikos didaktikos praktikos užduotys II. Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos studentams. Stebėtų muzikos pamokų protokolas. Pamoką stebėjo Data Pamokos Analizuojami muzikos pamokų aspektai Teigiami pamokos ypatumai. Kūrybinė ...
Pedagogikos planai, Planas, 9 puslapiai
2019 11 10
Sportas pedagoginės praktikos ataskaita
Titulinis lapas. Praktikos darbo saugos lapas. Individualus darbo planas. Fizinio pajėgumo požymių nustatymas pagal LKKŽ testus. Anketos dumenų pagal LKKŽ žinių testą „Kasdien judėti“ suvestinė. Fizinio ugdymo uždaviniai, programa ir ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 60 puslapių
2016 08 11
Biologijos pamokos ilgalaikis planas 7 klasei
Šiaulių normundo valterio jaunimo mokykla. Pamokų skaičius Laikotarpis Priemonės. Pamokų skaičius 5 pamokos. Temos Data Mokinių gebėjimai Integracija. Žinių ir gebėjimų patikra. Skyrius Organizmų mityba. Pamokų skaičius 6 pamokos. ...
Biologijos planai, Planas, 9 puslapiai
2019 11 02
Bananų kainos stebėjimo analizė
Įvadas. Bananų kilmė ir istorija. Bananų savybės ir rūšys. Bananų patekimas į rinką ir stebėtų kainų analizė. Išvados. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai. Darbo tikslas Bananų kainos stebėjimas prekybos centruose IKI, ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 8 puslapiai
2019 09 15
Lankomumo ir pažangumo analize
Skaidrės apie pamokų lankomumą. Lankomumo ir pažangumo analizė. Mokinių kaita per mokslo metus. Pamokų lankomumo pokyčiai. Ugdymosi rezultatai. Ugdymo(si) rezultatai mokslo metų pabaigoje. Ar tėvai skatina už gerą mokymąsi ir pamokų ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 02 21
Lankomumas mokykloje
Lankomumas mokykloje. Įvadas. Apklausos analizė. Ar jums patinka lankyti mokyklą ? Kiek praleidžiate pamokų per mėnesį? Kiek pamokų praleidžiate per mėnesį dėl nepateisintų priežasčių? Kokia pamoką dažniausiai praleidžiate? ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 05
Bendrosios kineziterapijos praktikos veiklos ataskaita
Šiaulių valstybinės kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto reabilitacijos katedra. Bendrosios kineziterapijos praktikos veiklos ataskaita. Stebėtų procedūrų aprašymas ir analizė. Studento stebėtų procedūrų suvestinė. Grupinė ...
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 5 puslapiai
2019 05 25
Kūno kultūros pamokų temos
Data,. Pamokų skaičius. Temos, potemės. Pamokų uždaviniai. Mokymo ir lavinimo metodai. Laukiami rezultatai. Kontroliniai normatyvai.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2013 06 06
Devininių stebėtu pamokų mokykloje analizė
Stebėtos pamokos analizė. Pamoką vedė Živilė Laurinavičienė. Pamokos tema kamuolio varymas kintamu greičiu. Pamokos efektyvumą skatinantys veiksniai lg b. Stebėtos pamokos analizė pamoką vedė živilė laurinavičienė. Pamokos tema ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2017 01 02
Tikybos pamokos planas - konspektas.
Dalykas: tikyba. Tema: ,,ką pasitinku advento metu? “. Pamokos dalys. Mokytojos veikla. Mokinių veikla pastabos. Įžanga.Situacija iš gyvenimo. Temos skelbimas. Tikėjimo tiesų aiškinimaskrikščioniška moralė. Įtvirtinimas ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 02 06
Klinikinių pagrindų – kosmetologinių procedūrų atlikimo profesinės veiklos praktikos ataskaita
Įvadas. Institucijos apibūdinimas. Įgytų ir pasiektų kompetencijų aprašymas. Išvados. Rekomendacijos ir pasiūlymai. Literatūra. Priedai. Atliktų procedūrų lapas. Stebėtų odos ligų lapas. Stebėtų dermovenerologinių ligų ...
Kosmetologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2020 04 08
Kūno kultūros pamokos teoriniai laipsniai
Kūno kultūros pamokos teoriniai laipsniai. Kūno kultūros pamoka. Kūno kultūros pamokos uždaviniai. Pamokų klasifikavimas. Pamokų rūšys. Pamokų tipai. Pamokų struktūra. Mokinių veiklos organizavimas. Frontalusis metodas. Fizinių ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 06 30
Paauglių kūno kultūros pamokų nelankymo ir mokytojo elgesio stiliaus sąsajos
Literatūros šaltinių analizė. Pamokų nelankymo problemos ypatumai. Mokytojo elgesio stiliai. Literatūra.
Kūno kultūros referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 12 08
Pedagoginės praktikos aprašas
Pažintinė veikla. Gimnazijos vizija, misija, bendruomenės veiklos vertybės. Neformali veikla mokykloje. Mokinių sveikata ir jos ugdymas. Kūno kultūros pamokos teminiai planai. Individualus veiklos planas. Formalusis fizinis ugdymas. Trijų ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 32 puslapiai
2015 11 05
Socialinio darbo situacijos analizė: pamokų praleidimas, mokymosi sunkumai (nenoras mokytis), netinkamas elgesys mokykloje
Situacijos apibūdinimas. Socialinis darbas analizė pamokų praleidimas, mokymosi sunkumai (nenoras mokytis), netinkamas elgesys mokykloje. Situacijos analizė. Ekožemėlapis. Planavimas ir veikla. Rekomendacijos. Literatūra.
Pedagogikos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2019 01 08
Literatūros pamokos planas konspektas
Maironis. 9 klasės pamoka. Studentės literatūros pamokos planas- konspektas. Pamokos struktūros dalis. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Pastabos, nuomonė, išvados, refleksija. Įvadinis pokalbis. Temos ir uždavinių skelbimas. Eilėraščio ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2013 02 06
Dailės pamokos planas - gėlių pasaulis. koliažas. asimetrija. stilizavimas
9( 2 atsiliepimai )
Dailės pamokos planas - gėlių pasaulis. Koliažas. Asimetrija. Stilizavimas. Dalykas. Pamokos tema: gėlių pasaulis. Koliažas. Simetrija. Stilizavimas. Mokymosi uždaviniai. Klasės pasirengimo lygis. Mokinių motyvacija. Patalpos sutvarkymas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2013 03 29
Paauglių kūno kultūros pamokų nelankymo, santykių su bendraamžiais ir mokytojo elgesio stiliaus sąsajos
Įvadas. Darbo tema: paauglių kūno kultūros pamokų nelankymo, santykių su bendraamžiais ir mokytojo elgesio stiliaus sąsajos. Priedai. Literatūros apžvalga. Mokinių pamokų lankomumo tvarka lietuvos mokyklose. Kūno kultūros pamokų ...
Kūno kultūros diplominiai darbai, Diplominis darbas, 35 puslapiai
2012 07 26
Gimnastika pamokos planas ir pedagoginė analizė
Pamokos pedagoginio stebėjimo (analizės) schema. Bendrosios žinios. Pasirengimas pamokai. Mokinių pasiruošimas pamokai. Mokytojo veiklos vertinimas. Savalaikė ir tikslinga pamokos pradžia ir pabaiga. Mokinių veikla pamokoje. Išvados ir ...
Kūno kultūros projektai, Projektas, 4 puslapiai
2012 11 28
Kūno kultūros pedagogas - praktika
Pasirengimas savarankiškai pedagoginei praktikai. Individualus veiklos planas. Mokyklos ugdymo plano refleksija. Kūno kultūros mokymo/si programų, planavimo technologijų, pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemų analizė. Stebėtų pamokų ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 59 puslapiai
2018 05 06
Pamokų nelankymo priežastys
Įvadas. Psichologinės pamokų nelankymo priežastys. Nepakankamas pedagogų ir mokinių bendradarbiavimas. Motyvacijos nebuvimas. Išvados. Siūlymai.
Pedagogikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 04 01
Matematika kasdien skaidrės
9,5( 2 atsiliepimai )
Matematika kasdien. Matematika rytais. Rytais aš keliuosi. Mastau, kiek automobilis suvartos degalu šimte kilometrų. Matematika per pietus. Per pietus dažniausiai einu į parduotuvę. Matematika po pamokų. Po pamokų skubu kuo greičiau ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 04
IT taikymas dailės pamokose
Įžanga. Kompiuterinių mokomųjų programų tikslai dailės pamokose. „Ars“ i dalis. Informacija kaip naudotis programa „Ars“ i dalis. Dailės pamokų planų pavyzdžiai. „Ars“ ii dalis. Dailės pamokų planų pavyzdžiai. MOKOMOJI ...
Dailės analizės, Analizė, 28 puslapiai
2016 08 14
Matematikos pamokų analizė
Norėdama išsiaiškinti integruoto ugdymo naudą mokinių raidai bei ugdymuisi, atlikau tyrimą, kuriuo siekiau išsiaiškinti pedagogų nuomonę apie integruoto ugdymo naudą mokinių ugdymuisi, atlikau integruotų pamokų stebėjimą III ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 02 18
Moksleivio sveikatos ugdymas
Šiame darbe aprašoma fiziologinio ir higieninio ugdymo proceso dalis. Fiziologinis ir higieninis pamokos įvertinimas. Antradienio pamokų tvarkaraštis. Klasės planas. Mikroklimatas. Mokinio dienos režimo įvertinimas. Kėlimasis ir mankšta. ...
Filologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2013 04 18
Mokyklos nelankymo socialinės ir pedagoginės priežastys
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Mokyklos nelankymą įtakojančios socialinės priežastys. Šeimos įtaka mokyklos nelankaaantiems vaikams. Neigiamas mokyklos ir bendraamžių. Pedagoginės priežastys, įtakojančios mokyklos nelankymą. Mokyklos mikroklimatas ir ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2010 12 19
Praktikos atsaskaita Matematika II kursas
Praktikos ataskaita. Stebėtų pamokų analizės. Pamokos analizė. Kokie buvo pamokoje pasirinkti mokymo ir mokymosi metodai ir būdai ? Ar tinkami pagal vaikų amžių. Ar tinkamai atsižvelgiant į mokinių grupės , mokinių individualias ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2015 04 13
Pamokų praleidinėjimas 6-10 klasėse
Buvo apklausos dvi grupės mokinių. Pirmojoje grupėje buvo 16 mokinių, o antrojoje – 17 mokinių. Pirmąją grupę sudarė 12 – 13 metų mokiniai, o antrąją 16 – 17 metų mokiniai. Anketos tikslas buvo nustatyti kaip dažnai mokiniai ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2012 02 21
5-7 klasių II trimestro lankomumo ir pažangumo rezultatų analizės pristatymas
2019-2020 m. m. . 1-4, 5-7 klasių II trimestro. lankomumo ir pažangumo rezultatų analizė. Pagrindinis mokyklos tikslas – mokinių žinių kokybės gerinimas. 1-4 klasių pamokų lankomumo analizė. 1-4 klasių praleista pamokų. Nepraleido ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2020 07 04
Muzikos pamokų žurnalas
Muzikos pamokų žurnalas. Stebėtos pamokos pastabos.
Pedagogikos planai, Planas, 7 puslapiai
2015 04 06
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo