Trumpalaikio turto apskaita x imoneje

300 dokumentų
Trumpalaikio turto valdymas x įmonėje
Įvadas. Trumpalaikis turtas. Turtas apskaitoje. Turto klasifikavimas. Trumpalaikio turto samprata. Atsargos. Pirkėjų įsiskolinimai ir abejotinos pirkėjų skolos. Pinigų apskaita. Išankstiniai apmokėjimai. Gautinos skolos ir trumpalaikis ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2010 11 27
Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti UAB „Baltic Logistic Solutions“ įmonėje
Įvadas. Sąvokos. Trumpalaikio turto apskaita. Teorinė dalis. Atsargų apskaita. Atsargų apskaitos būdai. Kitas trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto valdymas. Atsargų apskaita prekybos įmonėje. UAB “Baltic Logistic Solutions“ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2018 04 17
Individualios įmonės ataskaita
Įvadas. Bendra ūkio subjekto charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės valdymo sistema. Įmonės apskaitos politika. X iį naudojamas apskaitos procesas. Įmonėje vykdoma it apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2014 05 20
Apskaita neribotos civilinės atsakomybės įmonėse ir jos taikymas „Automas“ įmonėje
Užduotis. Įvadas. Darbo tikslas. Užduotys. Metodai. Sąvokos. Apskaita neribotos civilinės atsakomybės įmonėse. Apskaitos procesas iį įmonėje ir jo organizavimas. Individualios įmonės mokestinė atskaitomybė, apskaitos politika. IĮ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 03 23
Ilgalaikio turto apskaita X įmonėje
Kursinio darbo užduotis. Įvadas. Teorinė dalis. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Finansinis ilgalaikis turtas. Plėtros darbai. Ilgalaikio materialaus turto ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 05 12
Trumpalaikio turto apskaita skaidrės
Trumpalaikio turto apskaita. Trumpalaikis turtas. Atsargų sudėtis. Pagrindinės sąvokos. Atsargų apskaita. Atsargų įkainojimas, įmonei įsigijus atsargas. Atsargų įkainojimas. Vidutinės kainos (svertinio vidurkio) metodo pavyzdys. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2017 02 20
Turto apskaita
9,4( 5 atsiliepimai )
Įvadas. Turto esmė apskaitoje. Ilgalaikis turtas ir jo klasifikacija. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto esmė ir rūšys. Atsargų apskaitos ypatumai. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 10 08
Trumpalaikio turto apskaita įmonėje UAB „Aukštaitijos vandenys“
Įvadas. Turto samprata ir jo esmė apskaitoje. Trumpalaikis turtas. Atsargos, jų ir savikainos formavimo būdai. Trumpalaikio turto registravimas sąskaitose. UAB „Aukštaitijos vandenys“ įmonės apžvalga. UAB „Aukštaitijos vandenys“ ...
Apskaitos referatai, Referatas, 16 puslapių
2019 12 18
Prekių ir įsiskolinimų apskaita
Įvadas. Trumpalaikio turto samprata. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto sudėtis. Trumpalaikio turto įvertinimas. Atsargų apskaita. Atsargų įkainojimas. Konkrečių kainų metodas. FIFO metodas (pirmas į, pirmas iš). LIFO metodas ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 09 30
Įmonės trumpalaikio turto analizė
Paveikslų sąrašas paveikslo nr. ĮVADAS Temos aktualumas. Darbo metodai ir priemonės. Pagrindiniai darbo rezultatai ir jų praktinis reikšmingumas. Trumpalaikio turto apskaitos analizės teorinis aspektas. Trumpalaikio turto samprata ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2019 04 28
Trumpalaikio turto valdymas ir analizė
Įvadas. Įmonės istorija. Trumpalaikio turto valdymas teoriniu aspektu. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto įsigijimo savikaina. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto valdymas. Trumpalaikio turto finansavimas. Trumpalaikio turto ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 03 14
Ilgalaikio turto apskaita įmonėje
Įvadas. Įmonės turtas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikio turto skirstymas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Finansinis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Imt samprata. Imt skirstymas. Ilgalaikio materialaus turto ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 07 29
Trumpalaikio turto struktūros ir dinamikos analizė
Santrauka. Summary. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Trumpalaikio turto analizės metodai teoriniu požiūriu. Trumpalaikio turto struktūros ir dinamikos analizė. Trumpalaikio turto santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio turto ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2018 11 28
Ekonomikos praktika
Įvadas. Įmonės apskaitos nuoseklumas. Trumpalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo ir darbo išteklių apskaita. Nuosavybės apskaita. Makroekonominės aplinkos veiksniai. Išvados.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2014 05 23
Trumapalaikio turto efektyvumo tyrimas
Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Trumpalaikio turto valdymas teoriniu aspektu. Trumpalaikio turto struktūros analizė ir būtinumas. Atsargų valdymas. Per vienerius metus gautinų sumų valdymas. Pinigų ir pinigų ekvivalentų ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 48 puslapiai
2012 04 25
Trumpalaikių skolų prekybos įmonėse apskaita
Trumpalaikių skolų prekybos įmonėse apskaita. Įvadas. Buhalterinės apskaitos samprata. Trumpalaikio turto vieta buhalterinėje apskaitoje. Trumpalaikio turto samprata ir reikšmė. Trumpalaikio turto sudedamosios dalys. Trumpalaikės skolos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 01 12
Praktikos analizė x įmonėje
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2013 05 28
Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita
9,3( 26 atsiliepimai )
Įvadas. Apie įmonę. Pirkimų pardavimų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Darbo ir darbo išteklių apskaita. Nuosavo kapitalo apskaita. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Įsipareigojimų apskaita. Pajamų ir ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 111 puslapių
2014 05 07
Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita: prekyba santechnika, keraminėmis ir akmens masės plytelėmis UAB
Įmonės charakteristika. Finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka. Ilgalaikio nematerialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Pirkimų pardavimų apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Darbo ir darbo išteklių apskaita. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2014 12 10
Gamybos įmonės trumpalaikio turto analizės pristatymas
Finansai ir apskaita. Gamybos įmonės trumpalaikio turto analizė. Apie įmonę. AB „X“ įmonė. AB „X“ trumpalaikiai įsipareigojimai vis dar didesni už trumpalaikį turtą daugiau nei milijonu eurų. Analizuojant „X“ gamybos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 04 25
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei amortizacijos apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui ,,x‘‘ įmonėje valdyti
Įvadas. Teorinė dalis. Apskaitos esmė ir sąvokos. Apskaitos sąvokos. Bendrieji apskaitos principai finansinėje apskaitoje. Turto sąvoka ir klasifikavimas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto rūšys. Pagrindinės ilgalaikio materialiojo turto ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 11 28
Trumpalaikio turto apskaita kursinis darbas
Įvadas. Plungės rajono savivaldybės veiklos apžvalga. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto rūšys. Atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. Per vienerius metus gautinos sumos. Kitas trumpalaikis turtas. Pinigai ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 12 02
Finansinės apskaitos praktikos ataskaita UAB
Įvadas. Apskaitos procesas įmonėje ir jo organizavimas. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė struktūra, apskaitos sistema ir jos politika. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Buhalterių teisės, pareigos ir atsakomybė. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2019 02 25
Turto apskaita kursinis darbas
Įvadas. Turto apskaita teorinė apžvalga. Turto esmė ir klasifikacija. Nematerialus ilgalaikis turtas ir jo apskaita. Nematerialaus turto amortizacija. Ilgalaikio materialaus turto samprata ir klasifikavimas. Ilgalaikio materialaus turto ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 02 19
Fondų apskaita
Įvadas. Biudžetinės įstaigos. Biudžetinių įstaigų balansas. Fondų apibrėžimas, tikslai ir bruožai. Ilgalaikio turto fondas. Trumpalaikio materialiojo turto fondas. Finansinio turto fondas. Kiti fondai. Fondų apskaita ir korespondencijų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 04 09
AB „Rokiškio sūris“ trumpalaikio turto analizė ir valdymas
Įvadas. Trumpalaikio turto rūšių teorinė analizė. Trumpalaikio turto klasifikavimas. Trumpalaikio turto valdymas. AB “Rokiškio sūris“ trumpalaikio turto analizė. AB ,,Rokiškio sūris’’ veiklos apibūdinimas. AB „Rokiškio ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 06
Trumpalaikis finansinis turtas
Trumpalaikio turto sąmpra, sudėtis. Trumpalaikis finansinis turtas. Vekselis. Pinigų apskaita kasoje. Pinigų apskaita eka. Pinigų apskaita bankuose. Atskaitomybės sąmprata. Bendrieji apskaitos principai. Tarpinė finansinė atskaitomybė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 08 17
Gautinų sumų ir trumpalaikio finansinio turto apskaita: žinių patikrinimo klausimai
Modulio dalyko programa FINANSINĖ APSKAITA Žinių patikrinimo klausimai. Tema. Gautinų sumų ir trumpalaikio finansinio turto apskaita. Tema. Atsargų apskaita.
Apskaitos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2019 03 02
Ilgalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonėje
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Finansinis turtas. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto esmė. Ilgalaikio materialiojo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2020 05 29
Trumpalaikio turto samprata, sudėtis, kvalifikacinės grupės ir su jomis susijusios teorinės sąvokos. Trumpalaikio turto valdymo sąvoka, politikos rūšys
Trumpalaikio turto samprata. Temos aktualumas. Pasaulyje yra daug įmonių, užsiimančių skirtingomis veiklomis. Darbo objektas – įmonės trumpalaikis turtas. Trumpalaikis turtas tai. Trumpalaikio turto sudėtis. Trumpalaikio turto valdymo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 05 20
Įmonės ilgalaikio turto apskaita
Ilgalaikio turto apskaita. Įmonės turtas ir jo klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto samprata, klasifikavimas ir įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto samprata ir priskyrimo jam kriterijai. Ilgalaikio materialiojo turto ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2013 03 20
Finansinė apskaita konspektas
I. Apskaitos reglamentai. Ii. Finansinės atskaitomybės (fa) sudėtis. Iii. Buhalterinės apskaitos principai. Iv. Balansas. V. Finansinės atskaitomybės elementai ir jų vertinimas. Vi. Dokumentacija ir inventorizacija. Vii. Sąskaitos ir ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 39 puslapiai
2012 02 02
Buhalterinės apskaitos baigiamosios profesinės veiklos praktikos ataskaita
9,2( 17 atsiliepimų )
Įvadas. Įmonės veikla ir apskaita. Apskaitos politika. Organizacinis apskaitos politikos aspektas. Techninis apskaitos politikos aspektas. Kompiuterinės apskaitos programos. Pirkimų ir pardavimų apskaita. Pardavimų apskaita. Pirkimų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 34 puslapiai
2016 07 30
Baigiamoji praktika - buhalterinė apskaita
9,7( 3 atsiliepimai )
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Buhalterijos skyriaus veikla. Įmonės apskaitos politika. Apskaitą ir įmonės veiką reglamentuojantys teisės aktai. Įmonės sąskaitų planas. UAB „Denas“ ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 48 puslapiai
2017 05 25
Įmonės trumpalaikio turto analizė ir valdymas
Įvadas. Įmonių trumpalaikis turtas ir jo finansavimas. Trumpalaikio turto sudėtis. Trumpalaikio turto valdymo politikos rūšys. AB “ Rokiškio Sūris” veiklos apibūdinimas. AB „Rokiškio sūris“ trumpalaikio turto balanso ataskaitos ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 12 09
Ilgalaikio turto apskaita (2)
Įvadas. Ilgalaikio turto esmė ir rūšys. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialiojo turto įkainojimas ir apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir nusidėvėjimo sąnaudų apskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2016 07 31
×
110 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo