Pavojingo krovinio CHLORAS transportavimas


Transporto kursinis darbas.

Įvadas. Chloras,cheminės savybės, praktinio taikymo sritys. Chloro priskirimas pavojingumo klasei ir jos požymių aprašymas. Pakavimo reikalavimai ir pakavimo galimybės šios rūšies kroviniui. Galimybės gabenti su kitomis pavojingomis medžiagomis ar kitais kroviniais. Chloro nužymėjimo parinkimas bei taros nužymėjimas. Šio krovinio krovimo ir sandėliavimo reikalavimai. Krovinio dokumentavimas ir paruošimas išvežimui. Transporto rūšies ir priemonės pervežimui parinkimas ir nužymėjimas. Reikalavimai įkrovimui ir pritvirtinimui transporto priemonėje. Reikalavimai vairuotojui ir organizatoriui, atsakomybės reglamentavimas. Sudaryti specifinių krovinių transportavimo bent du alternatyvius maršrutus. Apibrėžti ir įvertinti riziką kelyje, avarijų galimybes ir jų likvidavimą. Krovinio iškrovimas, perdavimas ir sandėliavimas. Paslaugos savikainos ir kainos nustatymas. Išvados. Literatūra.


Darbo tikslas – remiantis teorinėmis žiniomis ir analitiniais metodais parengti kursinį projektą apie pasirinkto specifinio krovinio ypatybes, pakavimo būdus bei krovimą, saugojimą, parengimą vežti ir transportavimą.

Cl2 (d) + 2 OH- → Cl - (aq) + OCl-(aq) + H2O

• Pavojai sveikatai : Ūmus toksiškumas įkvėpus - kategorija 2 - Pavojinga - (CLP : Acute Tox. 2) - H330 odos dirginimo - kategorija 2 - Įspėjimas - (CLP : Skin Irrit. 2) - H315 akių dirginimo - kategorija 2 - Įspėjimas - (CLP : Eye Irrit. 2) - H319 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis - kvėpavimo takų dirginimas - kategorija 3 - Įspėjimas - (CLP : STOT SE 3) - H335

• Pavojai aplinkai : Pavojinga vandens aplinkai - ūmaus pavojaus - kategorija 1 - Įspėjimas - (CLP : Aquatic Acute 1) - H400

Pavojaus ženklai turi būti pritvirtinti ant pakuočių, tinkamu būdu ir aiškiai matomi, nenusitrinantys, kad transportuojant nenusitrintų pavojaus ženklas, taip pat turi būti tvirtai pritvirtinti, kad laikytųsi ant pakuočių.

Kraunant turi būti užtikrinta, kad bus išvengta nuotekio ir taip išvengta žalos žmonėms ir aplinkai.

Kraunant turi būti užtikrinta, kad kraunant chlorą nebus sąlyčio su medžiagomis, su kuriomis choras reaguoja.

Krauti būtina patalpose, kurios yra gerai ventiliuojamos.

Kraunant būtina įsitikinti, kad talpyklos yra sandarios ir bus išvengta nutekėjimo.

Atliekant krovos darbus darbuotojai dalyvaujantis krovimo procese turi būti tinkamai pasiruošė t.y. vilkėti tinkamą apsauginę aprangą bei turi būti praėję specialų instruktažą.

Dokumentacija dažniausiai pildoma keliomis kalbomis. Krovinio važtaraštis pildomas lietuvių kalba, o CMR važtaraštis pildomas šalies – siuntėjos kalba. Dar papildomai pildoma anglų, vokiečių ar prancūzų kalbomis jei šalyje yra kita kalba.

Vežant chlorą, transporto dokumentuose turi būti nurodoma ši informacija:

Dokumentuose taip pat nurodoma papildoma informacija, nurodymai, reikalavimai ir instrukcija vairuotojui kaip tinkamai atlikti medžagos pervežimą t.y. kokia transporto rūšis ar priemonė turi būti naudomaja vežant, krovinio sandeliavimo, tvarkymo ir vežimo sąlygos bei reikalavimai, taip pat kaip elgtis nelaimingo atsitikimo metu, kitaip tariant kokių priemonių tokiu atveju turi būti imtąsi.

Galime skirti penkias pagrindines transporto rūšis, kurių kiekviena pasižymi tam tikromis savybėmis. Apžvelgsime šias savybes detaliau.

a) dauguma įmonių turi privažiuojamuosius kelius;

f) didelė tarša ir avaringumas.

b) maža vežimų savikaina (30 % mažesnė nei geležinkelių ir kelis kartus ma- žesnė nei kelių transporto);

Išvardinti transporto rūšių ypatumai turi nemenką įtaką vienos ar kitos rūšies panaudojimui vežti krovinius. Tačiau, žinoma, yra ir kiti veiksniai, kurie būtinai turi būti įvertinti norint pasirinkti tinkamiausią transporto rūšį, kuri tiktų tam tikram krovinio vežimui.

Veždami chlorą turime įvertinti keletą pagrindinių vežimo aspektų t.y. kokį atstumą reikia vežti ir ar transporto rūšis yra tinkama tokio pobūdžio pervežimui. Kadangi chloro savikaina yra ganėtinai žema. o vežamas balionuose arba cisternose, todėl gabenimą oro transportu atmetame. Lieka tik kelių transportas trumpiems atstumams bei jūrų ir geležinkelių transportas didesniems atstumams.

Vežant betkokį pavojingą krovinį visų pirmiausia turi būti įsitikinta, kad tara tinkamai išvalyta, priešingu atveju kraunama medžiaga gali sureaguoti su prieš tai buvusia, ko pasekoje gali įvykti nelaimingas atsitikimas. Jei chloras atvežamas konteineryje automobilių transportu į uostą gabenti vandens transportu, vežėjas turi pateikti konteinerio sukrovimo sertifikatą, atitinkantį IMDG kodekso reikalavimus, kuris nusako kad krovinys buvo sukrautas laikantis šio kodekso.

Vežant chlorą vagonais ženklinama didžiaisiais pavojaus ženklais tvirtinamais ant abiejų išilginių vagono šonų. Ant didžiųjų konteinerių dedami didieji pavojaus ženklai abiejų išilginių šonų ir galų. Didysis pavojaus ženklas yra toks pats ženklas kaip ant pakuočių dedamas ženklas.

 • Transportas Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Martynas
 • 27 puslapiai (4868 žodžiai)
 • Universitetas
 • Transporto kursiniai darbai
 • Microsoft Word 2810 KB
 • Pavojingo krovinio CHLORAS transportavimas
  10 - 9 balsai (-ų)
Pavojingo krovinio CHLORAS transportavimas. (2016 m. Vasario 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/pavojingo-krovinio-chloras-transportavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 00:21