Pažintinė finansų ir apskaitos darbo organizavimo praktika


Įvadas. Seniūnija, jos vykdoma veikla ir fukcijos. Apskaitos organizavimo nuoseklumas seniūnijoje. Sąskaitų planas. Apskaitos politika. Seniūnijoje naudojami apskaitos dokumentai ir registrai. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų apskaita. Tarnybinės komandiruotės. Atsargų apskaita. Ilgalaikis turtas ir jo apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Trumpalaikis turtas ir jo apskaita. Atsargų nurašymas. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Atlyginimas už kasmetines atostogas. Finasinių atskaitų rinkinys. Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas ir teikimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedų sąrašas.


Šioje praktikos ataskaitoje trumpai apžvelgsiu seniūnijos veiklos bei darbuotojų pareigybinius nuostatus, veiklos pobūdį. Taip pat remiantis praktikos metodiniais nurodymais aprašysiu savivaldybės apskaitos darbo organizavimą.

Darbo objektas: apskaitos vykdymas

Praktikos tikslas: įgyti praktinio darbo įgūdžių, įtvirtinti apskaitos pagrindų teorines žinias, susipažinti su seniūnijos veiklos pobūdžiu, pareigybiniais darbuotojų bei veiklos nuostatais, taikoma apskaitos politika, tvarkant atskirų apskaitos sričių pirminę, analitinę ir sintetinę apskaitą

Susipažinti su seniūnija jos vykdomu veiklos pobūdžiu bei funkcijomis.

Susipažinti su apskaitos organizavimo nuoseklumu.

Susipažinti su darbo užmokesčio apskaita.

Apžvelgti seniūnijos rengiamą finansinių ataskaitų rinkinį.

Darbo metodai: Praktikos metu įmonėje gautų duomenų rinkimas, analizavimas ir apdorojimas, literatūros šaltinių analizė, įmonės dokumentų analizė.

Seniūnijos darbuotojų etatus, Seniūno, Seniūnijos darbuotojų atlyginimus tvirtina Administracijos direktorius.

vykdo funkcijas apibrėžtas Lietuvos respublikos vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnyje:

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono strateginio vystymo planus, programas;

Šiuo metu seniūnijoje dirba viso 32 darbuotojai, seniūnas ir 7 specialistai bei 24 paprasti darbuotojai .

Seniūnui yra pavaldūs visi darbuotojai, o jis užduotis skirsto raštvedei ir savo pavaduotojui, o pavaduotojas užduotis skiria Vyr. Buhalteriai ir Specialistei. O likę paprasti darbuotojai yra pavaldūs savo srities vadovui ar specialistui.

Seniūnijoje yra darbo saugos žurnalas, kuriame yra pasirašę visi dirbantys seniūnijoje, nes yra supažindinti su darbo saugos ir sveikatos instrukciniais reikalavimais. Taip pat įmonė laikosi priešgaisrinės saugos normų ( darbo vietose yra gesintuvai).

seniūnijos bei visų seniūnijos aptarnaujamų įstaigų, apskaitos registrą Nr 13;

veda, seniūnijos bei visų seniūnijos aptarnaujamų įstaigų, medžiagų knygas ir apyvartos žiniaraščius;

daro pavedimus, perduoda AB LESTO elektros duomenis ir mokesčių inspekcijai mėnesines bei metines deklaracijas;

išrašo sąskaitas faktūras, automobilių ir traktoriaus kelionės lapus.

Veda blankų registracijos knygą, registruoja sąskaitas faktūras seniūnijos bei visų seniūnijos aptarnaujamų įstaigų.

Vykdo atsiskaitymus su kreditoriais, kontroliuoja debitorių skolas;

Rengia finansines ataskaitas, domisi naujais mokesčių ir apskaitos įstatymais;

buhalterinių įrašų atitiktį su apskaitos registrais;

trūkumų, įsiskolinimų ir kitų nuostolių išieškojimo bei nurašymo tvarkos pažeidimus; laiku atsiskaitymą su biudžetu, valstybinio socialinio draudimo įstaiga, banku, debitoriais ir kreditoriais;

Reikalauti iš įmonės darbuotojų, kad pirminiai ataskaitiniai duomenys būtų pateikti laiku ir kokybiški;

Nepriimti iš darbuotojų ar užsakovų klaidingų buhalterinių ir apskaitos dokumentų;

Siekiant užtikrinti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo reikalavimų vykdymą, savivaldybės ir seniūnijų iždo apskaitoje gali būti nustatyta individuali registravimo sąskaitų ir jas detalizuojančių požymių struktūra, kad būtų gaunama minėtosioms ataskaitoms parengti tinkama apskaitos informacija. Biudžeto vykdymo ataskaitoms sudaryti apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

Visos savivaldybės ir seniūnijos iždo ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami vieną kartą dvejybiniu įrašu. , sąskaitų plano sudarymui naudojamas B variantas:

Sąskaitų planą sudaro 6 lygių sumavimo sąskaitos bei registravimo sąskaitos. Įrašai registruojami tik į registravimo sąskaitas .

Seniūnijoje naudojami apskaitos dokumentai ir registrai

Seniūnijoje naudojami apskaitos dokumentai: ilgalaikio turto perdavimo ir priėmimo aktai, atsargu apskaitos dokumentai, medžiagų ir atsargų nurašymo aktai ,banko operacijų apskaitos dokumentai, pinigų priėmimo kvitai - naudojami, nes seniūnijoje nėra kasos, įvairūs pavedimai, čekiai, sąskaitos faktūros.

Registrai: pervedimų žurnalas, sąskaitų balansas, darbo sutarčių registravimo žurnalas, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registracijų žurnalas; gaunamų sąskaitų-faktūrų registravimo žurnalas, tiekėjų, pirkėjų registravimo žurnalas.

Apskaitai registruoti „Viekšnių seniūnija“ naudoja „Finet“ kompiuterinė programa. Visi skaičiavimai ir įrašai daromi Excel lentelių ir formulių pagalba.

  • Finansai Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 69 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (4955 žodžiai)
  • Universitetas
  • Rūta
  • Pažintinė finansų ir apskaitos darbo organizavimo praktika
    10 - 2 balsai (-ų)
Pažintinė finansų ir apskaitos darbo organizavimo praktika. (2016 m. Balandžio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/pazintine-finansu-ir-apskaitos-darbo-organizavimo-praktika.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 23:52
×