Pažintinė praktika teisme


Įvadas. Bendroji praktikos dalis. Radviliškio apylinkės teismo įsikūrimo istorija, kompetencija, struktūra. Teisės norminiai aktai reglamentuojantys Radviliškio apylinkės teismo veiklą. Teismo administracijos sekretorės ir raštinės vedėjos darbo ypatumai. Radviliškio apylinkės teismo vidaus aktai, reglamentuojantys vidaus darbo tvarką. Praktikos metu teisme atlikti darbai. Individualioji praktikos dalis. Vidiniai bei specialieji dokumentai, būdingi apylinkės teismui. Išvados. Literatūra. Priedai.

Institucijos, kurios yra įgaliotos, kad įgyvendintų teisę, atlieka konkrečias ir kiekvienai būdingas veiklas, reglamentuotas norminiuose aktuose. Tokia atliekama, teisėsaugos institucijų veikla, gali būti vadinama funkcijomis. Todėl tikslinga būtų teisėsaugos institucijų funkcijomis laikyti tokią veiklą, kuri įgyvendina teisę, kuri gina ir saugo piliečių teises, vykdo teisingumą, bei įgyvendina teisę konsultuojant, patariant, atstovaujant ir dalyvaujant gynybos procese. Aišku, kad visas šias funkcijas gali atlikti tam specialiai sukurtos institucijos.

Praktikos ataskaitoje pristatysiu Radviliškio rajono apylinkės teismą, aprašysiu teismo veiklą, pabandysiu išsiaiškinti teisės norminius aktus, reglamentuojančius teismo veiklą, taip pat atskleisiu kelių darbuotojų pareiginių instrukcijų ypatumus, išvardinsiu teismo vidaus darbo tvarką reglamentuojančius vidaus aktus, ir žinoma įvardinsiu praktikos metu institucijoje atliktus darbus.

Radviliškio r. Apylinkės teismas yra pirmoji instancija (LR teismų įst. 15 str.):

Apžvelgiant teismų veiklą reglamentuojančius įstatymus, pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, nes pastaroji yra aukščiausią juridinę galią turintis teisės norminis aktas, kurios pagrindu yra sukurtas Lietuvos Respublikos teismų įstatymas, bei visi kiti teisės aktai reglamentuojantys teismų veiklą. Tokie kaip Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartis, Respublikos Prezidento dekretai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, Teismo administracijos darbo reglamentai, o nagrinėjant bylas – ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrina, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika.

Teismo administracijos sekretorė organizuoja teismo pirmininko pokalbius telefonu, priima lankytojus, informuoja apie juos teismo pirmininką, organizuoja svečių priėmimą, techniškai aptarnauja teisme vykstančius apsitarimus bei atlieka kitus teismo pirmininko pavedimus:

Informuoja teismo pirmininką ir kitus teismo darbuotojus apie naujai priimtus teisės aktus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu, jų pakeitimus ir papildymus, tvarko teismo teisinio ir kito pobūdžio literatūrą.

8) užtikrinti teismo raštinėje esančių bylų, dokumentų ir spaudų saugumą;

9) teikti pasiūlymus dėl teismo dokumentų valdymo tobulinimo;

10) pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;

12) Gautus procesinius skundus pasirašytinai perduoda teisėjams. Parengia bylas ir ikiteisminio tyrimo medžiagas bei skundų medžiagą išsiuntimui į aukštesnius teismus.

13) Užtikrina bylose dalyvaujančių asmenų asmens duomenų apsaugą pagal LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus. Griežtai laikytis Teismo pirmininko patvirtintos Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo tvarkos, Raštinės (skyriaus) nuostatų, Teismo vidaus tvarkos taisyklių bei Teismo pirmininko įsakymų ar patvarkymų veiklos organizavimo klausimais.

Teismo raštinės vedėjas atsako už tinkamą ir savalaikį jam pavestų funkcijų vykdymą, taip pat jo žinioje esančių bylų, dokumentų saugumą, duomenų apsaugą bei techninių priemonių saugą. Raštinės specialistas pavaldus ir atsiskaito teismo pirmininkui, raštinės vedėjui.

1. Teismo darbuotojų darbo laiko trukmė per savaitę – 40 valandų, darbo dienų skaičius – 5 dienos.

4. Papildomos poilsio dienos teismo darbuotojui suteikiamos teismo kanclerio įsakymu.

2.reikalauti, kad jo darbo vieta būtų įrengta laikantis darbo saugos ir sveikatos reikalavimų;

3.gauti iš tiesioginio vadovo ir kitų Teismo darbuotojų informaciją, būtiną atlikti užduotis ir pavedimus;

Teismo darbuotojų elgesio, aprangos ir išvaizdos reikalavimai:

2. Teismo darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

1. Darbo užmokestis teismo darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį – penkioliktą mėnesio dieną ir paskutinę mėnesio dieną. Jei darbo užmokesčio mokėjimo diena sutampa su nedarbo diena, darbo užmokestis, esant galimybei, sumokamas paskutinę darbo dieną prieš atitinkamą nedarbo dieną, kuri sutampa su darbo užmokesčio mokėjimo diena, bet ne vėliau kaip pirmą darbo dieną po nedarbo dienos, sutampančios su darbo užmokesčio mokėjimo diena.

3. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, nemokamos atostogos Darbo kodekso 184 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais suteikiamos teismo kanclerio įsakymu. Kitais atvejais darbuotojui nemokamos atostogos dėl šeimyninių ar kitokių aplinkybių gali būti suteikiamos teismo kanclerio įsakymu tik tuo atveju, jei dėl to nenukentės teismo interesai.

  • Teisė Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 96 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (3797 žodžiai)
  • Kolegija
  • Aiste
  • Pažintinė praktika teisme
    10 - 5 balsai (-ų)
Pažintinė praktika teisme. (2015 m. Spalio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/pazintine-praktika-teisme.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 17:14
×