Pedagogikos referatai

433 dokumentai
Nepilnamečių nusikalstamumo socialinės priežastys, jų resocializacijos ypatumai
Įvadas. I. Nepilnamečių nusikalstamumo sąvokos. Nepilnamečių nusikalstamumą lemiantys veiksniai. Nepilnamečių delikventiškas elgesys. Sąvokų samprata. Nepilnamečio amžiaus teisinis reglamentavimas. Paauglystės raidos ypatumai. Paauglių delikventinio elgesio priežastys. Socialiniai nusikalstamumą įtakojantys veiksniai. Ii. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 21 psl.
2011 06 25
ISGP individualaus socialinės globos plano sudarymas
Isgp (individualaus socialinės globos plano) sudarymas. Vaiko aplinkos saugumas. Rūpinimasis vaiko sveikata ir higiena. Mokyklos lankymas. Laisvalaikio praleidimas. Vaiko ugdymosi aplinka. Vaiko emocinis ugdymas. Vaiko elgesys. Vaiko santykiai su šeima. Vaiko santykiai su bendraamžiais. Vaiko savarankiškumo įgūdžiai. Vaiko būstas. Tėvų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 04 30
Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo ugdymas
Įvadas. Komunikacijos samprata. Kompetencijos ir komunikavimo kompetencijos samprata. Kalbinių gebėjimų ugdymas. Klausymo gebėjimų ugdymas. Rašytinės kalbos ugdymas. Skaitymo ugdymas. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 05 08
Idealus ir realus treneris
Turėti idealų trenerį yra kiekvieno sportininko vienas iš didžiausių norų. Sportininkams reikia ne tik trenerio, kuris sugebėtų atrasti jų talentą, bet taip pat ir trenerio, kuris sugebėtų tą talentą vystyti, sugebėtų ir norėtų pažinti patį sportininką, taipogi palaikytų sportininko ar net ir visos komandos dvasinę būklę, ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 psl.
2011 01 07
Gabių vaikų ugdymas
Mitai apie gabius vaikus ir jų mokymą. Įvairios gabumų formos. Problemos mokykloje su kuriomis susiduria gabūs vaikai. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį ugdant gabius vaikus? Ko reikia, kad gabieji jaustųsi gerai. Kokias savybes reikia išugdyti? Kliūtys gabumams atsiskleisti. Pageidaujamos mokytojų savybės? Koks mokytojas turėtų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 psl.
2011 06 21
Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas
Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo sistemos pokyčiai. Specialiųjų poreikių diagnostika. Individualizuoto ugdymo samprata. Individualaus ugdymo tikslai. Specialiųjų poreikių tenkinimas. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimo lygiai. Integruoto mokymo praktika. Naudotos literatūros sąrašas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 15 psl.
2010 03 03
Socialinė pedagogika praktikos ataskaita
Socialinio pedagogo profesinės veiklos analizė. Individualus darbas su rizikos grupės vaiku x. Darbas su ugdytinių grupe (klase). Darbas su bendruomene. Kursinio darbo literatūros analizė. Vaikai, kuriems būdingas savęs izoliavimas. Vaikų laisvalaikis. Rizikos veiksniai, susiję su vaikų ir paauglių asocialiu ir nusikalstamu elgesiu. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 psl.
2011 06 21
Patyčios referatas
Įvadas. Patyčios. Patyčių apibūdinimas. Patyčių dalyviai. Patyčių formos. Patyčių pasekmės ir įtaka vaikų sveikatai. Patyčių paplitimas. Patyčių prevencija lietuvoje. Olweus programos vykdymas mokyklose. Pagalba vaikams. Informacija ir pagalba tėvams ir mokytojams. Interneto svetainės. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 psl.
2012 04 30
Patyčios mokykloje
Įvadas. Patyčių samprata. Patyčių vietos. Patyčių paplitimas. Patyčių priežastys. Patyčių padariniai. Patyčių prevencija mokyklose. Mokinių įtraukimas į bendraamžių palaikymo programas. Olweus programa. Tėvų vaidmuo patyčiose. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 05 07
Priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymas
Priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymas. Įvadas. Sveikatos kompetencija. Priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinė gebėjimai. Sveikatos saugojimo ir judejimo kompetencijos ugdymas. Judėjimo skatinimo būdai. Supratimo apie sveikatą ugdymo būdai. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 04 04
Bendravimo ir bendradarbiavimo reikšmė pedagoginiame procese
Įvadas. Bendravimo reikšmė pedagoginiame procese. Bendradarbiavimo reikšmė pedagoginiame procese. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 12 04
Kudikystės ir ankstyvosios vaikystės charakteristika
Kūdikystės ir ankstyvosios vaikystės charakteristika. Įvadas. Prenatalinis laikotarpis. Naujagimystės laikotarpis. Gimimas. Naujagimystė. Išnesioto naujagimio matmenys ir požimiai. Kūdikystės laikotarpis. Kūdikių kalbos vystymas. Ūgdimo uždaviniai pirmaisiais gyvenimo metais. Kūdikio ir ankstyvojo amžiaus vaikų fiziologiniai ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 04 29
Edukacinė aplinka
Įvadas. Edukacinės aplinkos samprata. Ikimokyklinio amžiaus vaikų komunikacijos kompetencijos ugdymas. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 8 psl.
2012 10 12
Vaiko charakteristikos
Ikimokyklinio amžiaus vaiko charakteristika. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaiko charakteristika. Paauglio charakteristika. Jauno suaugusiojo charakteristika. Naudota Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 05 11
Ikimokyklinis ugdymas
Įvadas. Ugdymas ir jo uždaviniai. Kas yra ugdymas. Ugdymo uždaviniai. Kas žinoma ugdant ikimokyklinuką. Vaikų darželiai. Ką duoda vaikų darželiai. Vaiko plėtojimasis darželyje. Ikimokyklinukui būdingos problemos. Ugdymosi motyvacija. Emocinė kompetencija. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 9 psl.
2010 03 03
Higienos įgūdžių ir įpročių formavimas ikimokykliniame amžiuje
Įvadas. Vaiko sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo samprata. Sveikatos ugdymas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Higieninis ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Higienos ugdymo samprata. Vaiko asmens higienos pradmenų formavimas. Pedagogo vaidmuo ugdant ikimokyklinukų higienos įgūdžius. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 psl.
2013 10 29
Kompetencijų, ugdytinų priešmokykliniais metais, plėtotė
Kompetencijų, ugdytinų priešmokykliniais metais, plėtotė. Įvadas. Priešmokykliniame amžiuje ugdytinos vaiko kompetencijos:. Socialinė kompetencija. Sveikatos saugojimo kompetencija. Komunikavimo kompetencija. Pažinimo kompetencija. Meninė kompetencija. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 03 08
Laisvalaikis referatas
Įvadas. Laisvalaikio samprata. Laisvalaikio formos. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 04 18
Vaikų higieninių įgūdžių ugdymas
Vaikų higieninių įgūdžių ugdymas. Įvadas. Higieniniai įgūdžiai. Asmens higienos ugdymo kryptys. Žaidimai mokantys asmens higienos. Išvados. Naudota literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 03 02
Ikimokyklinio ugdymo tikslas ir uždaviniai
Ikimokyklinio ugdymo tikslas ir uždaviniai. Ikimokyklinio ugdymo turinys. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas. Darželyje naudojama ugdymo programa: „zipio draugai“. Tikslas. Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius kultūros, taip pat ir etninės, ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 5 psl.
2012 03 26
Suaugusiųjų mokymosi ypatumai
Įvadas. Suaugusiųjų charakteristikos ir mokymasis. Poreikio mokytis atsiradimas. Motyvacija. Mokymasis per patirtį. Mokymosi aplinka – stimulas mokymuisi. Besimokančio suaugusiojo savarankiškumas. Individualūs mokymosi skirtumai. Suaugusiųjų mokymosi trukdžiai. Sėkmingo suaugusiųjų mokymosi prielaidos. Išvados. Literatūros ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 psl.
2012 04 03
Vaikų dienos centras
Įvadas.Vaikų dienos centro idėja.Verslo idėjos charakterizavimas. Ūkinės veiklos (verslo) forma. Trumpas veiklos aprašymas. Įmonės lokalizacijos vieta.Organizacijos veikėjų vaidmuo versle.Organizacijos strateginis planas. Verslo misija ir tikslai. Vidinės ir išorinės aplinkos veiksniai. Įmonės konkurencinė aplinka. SSGG (SWOT) ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 23 psl.
2013 06 26
Klasės auklėjamasis planas
5-os klasės auklejamasis planas, pavyzdys būsimiems mokytojams - aukleėojams, pateiktas kartu su mokinių charakteristika, mokyklos vizija, misija, tikslais 1-am pusmečiui. Pastebėjau, kad šios klasės seniūnė ir tarybos narė Gabrielė -labai aktyvi mergaitė, gerai mokosi, stengiasi aktyviai dalyvauti ir reikštis klasės gyvenime ir ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 6 psl.
2011 06 27
Vaiko fizinis vystymasis ir ugdymasis
Įvadas. Vaiko fizinio vystymosi ir ugdymosi samprata. Vaiko fizinio vystymosi ir ugdymosi sąvokos apibūdinimas. Ankstyvojo amžiaus fizinio vystymosi ir ugdymo tikslas ir uždaviniai. Fizinio vystymosi ypatumai ankstyvajame amžiuje. Vaikų judesių vystymosi ypatumai. Vaikų ėjimas, pusiausvyra. Bėgimas. Kamuoliuko ridenimas, mėtymas ir ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 psl.
2012 08 22
Vaikystės samprata ir ankstyvosios vaikystės periodo charakteristika
Įvadas. Vaikystės samprata. Ankstyvojo amžiaus vaikystės ypatumai. Ankstyvojo amžiaus vaikų fizinės raidos ypatumus. Ankstyvojo amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumus. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 04 28
Priešmokyklinis ugdymas
Priešmokyklinio ugdymo samprata, tikslai, uždaviniai ir principai. Ugdymo turinys. Antikos filosofų ir pedagogų klasikų požiūris į vaiko ugdymą ir jo rengimą mokyklai. Tarpukario laikotarpio Lietuvos pedagogų idėjos vaiko rengimo mokyklai klausimais. Mokslininkų požiūris į vaiko rengimą mokyklai tarybiniu laikotarpiu. Vaikų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 21 psl.
2013 06 26
Vaikų socializacijos ypatumai
Referatas apie vaikų socializaciją ugdymo įstaigoje. Įvadas. Socializacijos sąvoka ir samprata įvairių autorių darbuose. Vaikų socializacijos ypatumai. Socializacijos proceso aspektai. Ugdymo institucija, kaip socializacijos veiksnys. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 psl.
2012 08 03
Socialinė ir komunikavimo ugdymo kompetencijos
Įvadas. Komunikavimo kompetencija. Komunikavimo kompetencijos ugdymas(is). Gebėjimo bendrauti ir išreikšti save bei pažinti pasaulį ugdymas. Aplinka. Plėtojimas. Darželyje. Priemonės komunikavimo kompetencijai. Socialinė kompetencija. Auklėtojos bendravimas ir bendradarbiavimas ,,Vėrinėlio” vaikų darželyje. Socialinių studijų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 10 08
Vaikų kūrybiškumo ugdymas
Įvadas. Vaikų kūrybiškumas. Kūrybiškumo apibrėžtis. Vaikų kūrybiškumo samprata. Vaikų kūrybiškumas ir jo ugdymo galimybės. Vaikų kūrybiškumo ugdymas. Vaikų kūrybiškumo ugdymo galimybės. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 psl.
2014 05 27
Netradicinės dailės technikos vaikų darželyje. Ugdomasis poveikis
Įvadas. Veiksniai, įtakojantys dailės užsiėmimus. Netradicinės dailės technikos. Udomasis poveikis. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 psl.
2014 12 06