Pedagogikos savarankiški darbai

112 dokumentų
Vaikų stebėjimo aprašai
Įvadas. 3 - 4 Metų raidos vaikų apibūdinimas. Praktinė dalis. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2014 03 29
Žaidimai vaikams
Žaidimai 3-6 metų vaikams. Tinkame žaisti vaikams darželyje ar su kitais vaikais.Kūrybiniai žaidimai:. Vaidmeniniai. Parduotuvė. Nunešk dovaną. Laiškanešys. Zoologijos sodas. Nusipirksime karolius. Draminiai. Undinėlės gyvenimas. Kaip laikais? Gražuolė ir jos istorija. Lėlių susitikimas. Ranka- kaukė. Profesija. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 psl.
2013 04 07
Adaptacija darželyje
Vaiko adaptacija darželyje.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 psl.
2016 04 11
Muzikos integravimas į gamtos pažinimą
Įvadas. Ugdomosios veiklos aprašymas. Literatūra.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2015 01 08
Ikimokyklinio ugdymo strategijos ir programos
Ikimokyklinio ugdymo strategijos ir programos savarankiškas darbas. Kokios šiuolaikinės ugdymo technologijos naudojamos ikimokykliniame ugdyme. Ugdymo technologijų esminiai bruožai ir požymiai. Vaikų ugdymo stilius. Ikimokyklinio ugdymo sampratos kaita. Į besimokantįjį orientuotos ideologijos teoretikams –. Socialinės ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2017 04 07
 Pedagoginės praktikos globojant mentoriui atliktos didaktikos užduotys
Pamokos (klasės valandėlės - renginio) schema. 1. Priedas. Pamokos planas – konspektas. Pamokos tema Paklausa. Klasė – 9. Pamoka vesta. Įvadas. Naujos medžiagos dėstymas. Klausimas diskusijai. Refleksija. Pamokos medžiagos apibendrinimas. Priedas. Pamokos tikslas Išsiaiškinti pasiūlos sąvoką. Pamokos uždaviniai – mokiniai ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 74 psl.
2017 03 28
Muzikos integravimas į kitas veiklas: muzikos integravimas į dailę
Muzikos integravimas į kitas veiklas muzikos integravimas į dailę Įvadas. Dainelės integravimas į dailę. Detali eiga. Literatūra. Priedai.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2017 11 10
Laužiko visapusiško ugdymo sistema
Laužiko visapusiško ugdymo sistema Žmagaus harmonijos pagrindas vientisa sistema. Nagrinėti šiuos mokinio duomenis. Profesoriaus siūloma mokinio tyrimo metodų sistema yra tokia. Mokymo procesą. Laužikas apibūdina kaip. Vertino mokytojų ir mokinių kolektyvo sąveiką , glaudų bendradarbiavimą. Fizinis lavinimas. Demokratiška ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 psl.
2016 04 29
Mokymosi sunkumai, iškylantys specifinių pažinimo sutrikimų turintiems vaikams, atliekantiems užduotis
Mokymosi sunkumai, iškylantys specifinių pažinimo sutrikimų turintiems vaikams, atliekantiems užduotis. Specialiosios pedagogikos projektinis darbas. Tikslai. Uždaviniai. Vizualinių procesų sutrikimų problemos aprašymas. Situacijos analizė, darbo rezultatai ir pasiūlymai. Audiovizualinių ryšių sutrikimų problemos aprašymas. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 psl.
2013 05 28
Adaptacija mokykloje. jos eiga, trukmė ir sunkumai . adaptaciją lengvinančios priemonės.
Adaptacija mokykloje. Jos eiga, trukmė ir sunkumai. Adaptaciją lengvinančios priemonės. Išvados.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2014 03 16
Darželio kūrimo planavimo žingsniai
Svajonių darželio kūrimo planavimo žingsniai. „ “ SVAJONIŲ DARŽELIS Įstaigos pavadinimas. Įstaigos paskirtis bei tikslai. Įstaigoje numatomo vykdyti ugdymo proceso prioritetai. „ “ darželio aplinkos įvertinimas naudojant SSGG analizę. Darželio aplinkos stiprybės. Darželio aplinkos silpnybės. Darželio aplinkos ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2017 04 13
Patirties / praktikos refleksija
Patirties / praktikos refleksija. (remiantis naujai įgytomis žiniomis. Ką dėstau (dėstomas dalykas, mokymų rūšis)? Kam dėstau (kas Jūsų klausytojai)? Kaip dėstau (kokius būdus, metodus taikote)? Kodėl taip dėstau (čia reikia pasiremti seminaro medžiaga ir paaiškinti, kokiais požiūriais remiatės, kokių tikslų siekiate ir ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 psl.
2015 02 22
Įvairaus amžiaus vaikų piešiniai akvarele
Įvadas. Akvarelės istorija. Akvarelė. Tapymo akvarele priemonės. Akvarelės technikos darželyje įvairaus amžiaus vaikams. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2016 06 20
Raiškusis skaitymas Loginis kirčiavimas, pauzės, intonacija
Įvadas. Raiškusis skaitymas. Loginis kirčiavimas, pauzės, intonacija. Smulkiosios tautosakos tekstų panaudojimas tarties ugdymui. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2015 05 14
Gamtinės aplinkos reikšmė ikimokykliniu laikotarpiu
Įvadas. Gamtinės aplinkos reikšmė vaiko raidai ir kompetencijų ugdymui. Gamtinė aplinka ir pažinimo kompetencija. Gamtinė aplinka ir sveikatos saugojimo kompetencija. Gamtinė aplinka meninė kompetencija. Gamtinė aplinka ir komunikavimo kompetencija. Gamtinė aplinka ir socialinė kompetencija. Literatūra.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2016 12 27
Garsų įtvirtinimas
Įvadas. Taisyklinga garsų s, z, c, dz artikuliacija. Garso s įtvirtinimas. Garso z įtvirtinimas. Greitakalbė. Murkiuko siurprizai. Žaidimai. Eilėraštukai. Garso c ir dz įtvirtinimas. Literatūra.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2015 04 27
Sveikatos programa
Įvadas. Programos principai. Programos tikslai. Metodai. Programos esmė.Programos fiziniai komponentsi. Programos įgyvendinimo etapai. Poveikis. Kliūtys programos realizavimui. Veiklos planas. Programos rezultatai. Programos sklaida. Finansavimas, programos sąmata. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2014 05 12
Žaidimai nauda vaiko vystymuisi
Žaidimo nauda vaiko vystymuisi. Socializacija. Socializacijos procesas. Žaidimai kaip veikla. Žaidimo esmė. Ikimokyklinio amžiaus vaikai. Ketvirtaisiais gyvenimo metais. Žaidimų tyrėjai. Žaidimas turi didelę įtaką vaiko psichiniam ir fiziniam brendimui. Vaikas pradeda suprasti, jog visa, ką jis daro, turi priežastį ir pasekmes. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2014 04 22
Specialioji pedagogika ir psichologija Individualus ugdymo planas
Individualaus ugdymo planas. Ugdytinio sutrikimai ir sugebėjimai.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2016 11 09
Ugdymo sistemos savarankiškas
Kurios ugdymo paradigmos klasikinio / laisvojo ugdymo nuostatomis grindžiama koncepcija ? Kurių ugdymo teorijų sistemų idėjos atsispindi koncepcijoje. Humanistinės psichologijos idėja. Konstruktyvistinė mokymosi teorija. Pagrindines koncepcijos nuostatos , kurios , mano nuomone , gali padėti kurti „ gerą mokyklą “. Įvertinkite ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2017 04 05
Vaikai turintys kompleksinių sutrikimų
Specialiosios pedagogikos dalyko savarankiškas darbas. Įvadas. Kompleksinių sutrikimų samprata. Kompleksinių sutrikimų turinčiųvaikų ugdymas. Žymių kompleksinių sutrikimų turinčių vaikų ugdymo ypatumai. Sensomotorinio ugdymo reikšmė. Individualios ugdymo programos. Individualizuotų ugdymo programų rengimo principai. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2014 04 10
Aktyvaus mokymo metodai, taikymo gaimybės mokant suaugusiuosius
Aktyvaus mokymo metodai,taikymo gaimybės mokant suaugusiuosius. Aktyvuoto mokymo modelis. Taikomieji mokymo metodai mokant suaugusiuosius. Išvados.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2013 11 12
Darželio ikimokyklinio ugdymo programos gairės
Ikimokyklinio ugdymo teikėjas. Darželį „N“ lankančių vaikų poreikiai. Tėvų (globėjų) ir bendruomenės poreikiai. Regiono savitumas. Darželio „N“ savitumas. Darželio auklėtojų specialisčių pasirengimas. Ikimokyklinio ugdymo principai. Tikslai ir uždaviniai. Vaiko ugdymo(si) pasiekimų sritys. Ugdymo(si) aplinka aplinka. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 28 psl.
2017 06 16
Vairavimo kultūra, vairuotojų elgesys kelyje
Įvadas. Vairuotojo pareigos. Piktybinis vairavimas. Kalbėjimas telefonu vairuojant. Drausmingas bei patirties turintis vairuotojas. Automobilio statymas. Automobilio statymo taisyklės, kurias pravartu žinoti. Vairavimo kultūra Europos keliuose. Pavojingiausi – Rumunijos keliai. Lenkijos vairavimo ypatumai. Kultūros pamokos. Išvados. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2015 04 27
Mokymosi metodai
Įvadas. Mokymo bei mokymosi samprata bei motyvai skatinantys suaugusiuosius mokytis. E - mokymo/si metodas suaugusiųjų mokymesi. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2014 03 31
Vaiko raidos charakteristika (amžiaus tarpsnis 4 - 5 metai)
Fizinė vaiko raida. Stambiosios motorikos įgūdžiai pagal Rathus,Ognityvinė(pažintinė) raida. Kalba. Socialinė-emocinė (psichosocialinė raida. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2017 03 14
Fizinio bei emocinio smurto raiška tarp bendraamžių
Smurtas. Psichologinis (emocinis) smurtas. Emocinis smurtas prieš vaiką. Fizinis smurtas. Smurto formos. Smurto veiksniai bei jo pasireiškimo priežastys.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2013 12 12
Krizės intervencija
Krizės intervencijos planas. Intervencijos planas. Savarankiško darbo vertinimo kriterijai. Literatūra.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 psl.
2014 04 27
Kvėpavimo pratimai savarankiškas darbas
Įvadas. Kvėpavimas. Netaisyklingo kvėpavimo sukeliami sveikatos sutrikimai. Taisyklingo kvėpavimo požymiai. Kvėpavimo pratimai. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2015 12 08
Mokinių pasiekimų vertinimo strategija
Mokinių pasiekimų vertinimo strategija. Mokinių ugdymo si pasiekimų vertinimo situacijos mokykloje glaustas pristatymas. Formalaus ir neformalaus vertinimo. Mokinių pasiekimų vertinimo metodų bei formų pagrindimas. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas. Formuojamasis ugdomasis vertinimas. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2017 05 18