Pedagogikos tyrimai

21 dokumentas
Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymas tyrimas
Įvadas. Socialinių įgūdžių samprata. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje. Socialinių įgūdžių ugdymo tyrimas ikimokyklinėje įtaigoje. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 21 puslapis
2016 06 06
Vaikų kurybiškumas
Įvadas. Kūrybiškumas – daugeliui žmonių būdinga savybė. Ko nors naujo kūrimas. Svarbiausia – pats kūrimo aktas. Kūrybinis džiaugsmas – irgi tikslas. Absoliutus ar subjektyvus naujumas? Kūrybiškumas ir mąstymas. Kūrybiškumo ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2014 06 18
Tyrimas: mokinių socialiniai įgūdžiai ir jų ugdymas
Tyrimas mokinių socialiniai įgūdžiai ir jų ugdymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo imtis. Ekspertų atranka. Tyrimo etika. Tyrime dalyvavusių sąrašas. Informanto kodas. Vyr. socialinė pedagogė. Šiaulių mokykla. Kvalifikacinė kategorija. ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2016 05 24
Pedagoginės veiklos tyrimas
Teorinės pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo prielaidos. Priklausomybės nuo tabako sampratos analizė. Darbo metodų aprašymas. Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo dizainas. Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas. Tyrimo aplinka. Tyrimo ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 35 puslapiai
2014 05 02
Mokymo ir ugdymo metodai Mokymo metodų taikymo ypatumai pamokose
Mokymo metodų taikymo ypatumai pamokose. Įvadas. Ugdymo metodai, taikomi Kauno bendrojo ugdymo mokyklose. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra.
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 8 puslapiai
2013 09 11
Anketa pedagogų veiklos kompetencijai tirti
Anketa pedagogams. Kokia jūsų nuomonė apie tiriamosios veiklos kompetenciją? Kokio tikslo siekiate įsitraukdami į tiriamąją veiklą? Svarbiausios raiškos tiriamosios veiklos kompetencijai ir jos realizavimui. Su kokiomis iš šių temų ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 3 puslapiai
2013 05 21
Mokslinių tyrimų metodai
Mokslinių tyrimų metodai. Patikslinkime sąvokas. Daugelio mokslinių tyrimų tikslas – sudaryti modelį. Modeliai, jų tipai ir savybės. Marketingo modelių tipai. Verbalinis modelis. Konceptualus (sąvokinis) modelis. Grafinis modelis. Bajeso ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 51 puslapis
2014 09 30
Mokymosi motyvacijos tyrimas
Tyrimo objektas. Tyrimo metodas. Tyrimo dalyvis. Demografiniai klausimai. Dėl kokio tikslo tu mokaisi ? Pagalvok , kodėl vienoms pamokoms ruošiesi ir mokaisi , o kitoms ne ? Kas tam turi daugiausia įtakos ? Pasvarstyk , kas paskatintų tave ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2015 10 26
Tyrimas apie mokyklos aplinką
Tyrimas apie mokyklos aplinką. Tyrimo tikslas, dalyviai. Išnagrinėti aktualius patrauklios Elektrėnų profesinio mokymo centro aplinkos kūrimo klausimus. Dalyviai – I-ojo kurso mokiniai. Apklausoje dalyvavo 63 mokiniai. Kodėl mokiniai ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 18 puslapių
2014 10 04
Vaiko fizinės raidos ugdymo praktinė užduotis
Lopšelinukai 5m. tyrinėja , pavadina gyvūnus , daiktus , jų atvaizdus KETVIRTAS ŽINGSNIS. Savaitės diena veiklos. Grupės veikla. Bendravimo erdvė. Kodėl planavai būtent taip. Kodėl pasirinkai tokį turinį , aplinką. Ką tai davė ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 5 puslapiai
2016 05 28
Mokinių parodų lankymas pamokų metu ir po jų
Atliekamos praktikos informacija. Akmenės miesto Akmenės rajono gimnazinių klasių I-okų ir IV-okų požiūris į parodų lankymą pamokinės ir nepamokinės veiklos metu. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 24 puslapiai
2015 06 01
Impulsyvumo refleksyvumo tyrimas
Impulsyvumo - refleksyvumo tyrimas. Duomenų registravimo ir tvarkymo potokolas. Rezultatai ir jų aptarimas. Vaizdinės atminties tyrimas.
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2016 11 10
Kokia jūsų nuomonė apie ikimokyklinio ugdymo įstaigas Lietuvoje
Kokia jūsų nuomonė apie ikimokyklinio ugdymo įstaigas Lietuvoje. Jūsų santykis su ikimokykline įstaiga. Ikimokyklionio ugdymo įstaiga turi gerą reputaciją. Ikimokyklinėje įstaigoje patalpos ir priemonės pritaikytos patogiam , ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 1 puslapis
2015 01 08
Skaitymo gebėjimų ugdymas priešmokyklinėje grupėje
Skaitymo gebėjimų ugdymas priemokyklinėje grupėje jūsų nuomone kur geriausia skaityti su vaiku ? Kaip skatinate vaikus skaityti ? Kokį metodą taikote savo vaikui / ams , kad jie įprastų skaityti ? Jūsų nuomonę , kokią įtaką knygų ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2017 12 19
Tyrimų metodologija tyrimas: Chemijos žinių integravimo raiška biologijos pamokoje
Chemijos žinių integravimo raiška biologijos pamokoje. Integracijos samprata. Filosofiniai aspektai. Socialiniai aspektai. Didaktiniai apskeptai. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Ar chemijos žinios jums ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2013 04 25
Ikimokyklinio amžiaus vaiko raidos analizė
Ikimokyklinio amžiaus vaiko raidos analizė kvietinių mokyklos – darželio žirniukų grupėje. Tyrimo metodika Imtis. Tyrimo rezultatų aptarimas ir pasirinkto atvejo analizė Amžius , lytis , vaiko vardas. Duomenys apie šeimą. Raidos ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2017 11 20
Informacinės ir komunikacinės technologijos naudojimas pradinėse klasėse
Informacinės ir komunikacinės technologijos naudojimas pradinėse klasėse.
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2016 01 27
 Interviu su pedagogais Kūrybiškumo tyrimas
Interviu su pedagogais. Tyrimo rezultatų aptarimas. Kokiose veiklose labiausia atsiskleidžia vaikų kūrybiškumas ? Kokius kūrybiškumo ugdymo metodus naudojate dažniausiai. Kaip manote , nuo ko priklauso vaiko kūrybiškumas ? Kaip manote , ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2017 12 15
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų veikla, nukreipta į moksleivių narkotinių medžiagų mokykloje kontrolę
Tyrimo problema ir aktualumas. TYRIMO METODINIS PAGRINDIMAS Anketinė pedagogų apklausa bus vykdoma įvairiuose Lietuvos regionuose. Respondentų atranka atsitiktinė , parenkant juos klasterių pagrindu.
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 5 puslapiai
2017 03 09
Studentų nuomonė apie praktiką
Įvadas. Apklausos tipas. Anketos loginė sudėtis. Klausimų tipai. Imties dydis. Atrankos būdo pasirinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados.
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 19 puslapių
2014 02 18
Vaiko kalbos ugdymas
– 3 metai. – 6 metai. Žingsniai Fizinio aktyvumo srities pasiekimai. Žingsniai Emocijų suvokimo ir raiškos srities pasiekimai. Žingsniai Savireguliacijos ir savikontrolės srities pasiekimai. Žingsniai Savivokos ir savigarbos srities ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 52 puslapiai
2017 11 15
×