Pedagogikos praktikos aprašymas su reikalavimais


Pradinio ugdymo pedagogo praktika 2 asistavimo praktikos programa ir priedai. Pradinio ugdymo pedagogika. Praktikos tikslas Praktikos rezultatai. Individualizavimo ir diferencijavimo. Asistavimo mokytojui praktikos dienoraštį. Aprašytos 5 planuotos. Psichologijos užduočių atlikimo ataskaitoje. Vieną praktikos 2 asistavimo aprašą. Individualus praktikos planas eil. nr. Veiklos pavadinimas Data ir laikas. Data Veiklos aprašymas. Įsivertinimas / savirefleksija. Priedas praktikos dienoraštis asistavimas mokytojui praktikos užduotis / ar mokytojo veiklos funkcija. Diferencijavimo ir individualizavimo nuostatų realizavimo pamokoje aspektai. Priedas psichologijos užduotys. Pamokos psichologinė analizė. Pamokos protokolo analizės orientaciniai klausimai dalykiniai ir emociniai mokytojo santykiai su mokiniais. Dažniausiai taikomos vertinimo formos. Konfliktinė situacija pamokoje. Teigiamos emocinės atmosferos kūrimas. PRIEDAS Refleksyvus patirties praktikoje apibendrinimas. Klausimai , kurie gali padėti rašyti refleksiją. Studento savęs įsivertinimas Praktikos 2 rezultatai Įsivertinimo balas nuo 1 iki 10 balų Argumentai. Įsivertinimo balo vidurkis Įsivertinimo balo vidurkis. Asistavimas mokytojui Data Veikla Įvertinimas. Kita studento atlikta veikla pvz. mokyklos bendruomenėje. Edukologijos dėstytojo įvertinimas. Didaktikos dėstytojo įvertinimas. Psichologijos dėstytojo įvertinimas. Praktikos 2 rezultatai. Įvertinimo balo vidurkis Įvertinimo balo vidurkis. Galutinis asistavimo praktikos įvertinimas. Apskaitos ir vertinimo kortelė.


Plėtoti studento praktinės veiklos patyrimą mokantis veikloje, derinant teorines žinias ir ugdymo praktiką, asistuoti pradinių klasių mokytojui, gilinti analitinės tiriamosios veiklos įgūdžius; ugdyti(is) bendrąsias, profesines bei specialiąsias dalykines pedagogo kompetencijas; praktinės veiklos įsivertinimo / reflektavimo įgūdžius; vertybines pedagogo profesinės veiklos nuostatas.

Gebės identifikuoti ugdytinių ugdymo/si poreikius, polinkius, individualius gebėjimus bei ugdymo/si ir socializacijos problemas, taikant įvairius tyrimo metodus;

Numatys individualias ugdytinių ugdymo/si strategijas bei metodus, prevencines priemones; išmanys pritaikyto mokymo(si) programos rengimo ir įgyvendinimo nuostatas;

Gebės atlikti dalines pradinių klasių mokytojo funkcijas: planuojant, organizuojant ir vertinant socioedukacinį procesą; įgis bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos bendruomene, įgūdžius;

Gebės reflektuoti savo praktinę veiklą ir patyrimą, įžvelgs sėkmes ir nesėkmes, numatys, kokiais būdais ir priemonėmis įveikti patirtas nesėkmes;

Taikys šiuolaikines edukacines informacines technologijas, inovatyvias ugdymo/si strategijas siekiant ugdymo tikslų;

Taikys įvairius pedagoginės pagalbos vaiko tėvams būdus; konstruktyviai, kryptingai bendraus ir bendradarbiaus su kitais pedagogais, ugdymo institucijomis;

Savo profesinę veiklą grįs bendrosiomis žmogaus vertybėmis, profesiniu identitetu, gebės reflektuoti savo profesinę veiklą, išanalizuos praktikos sėkmes ir nesėkmes; tobulinimo perspektyvas.

PEDAGOGINĖS PATIRTIES APIE PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJO MOKYMĄ IR MOKINIŲ MOKYMĄSI GILINIMAS, ATLIEKANT MOKYTOJO PADĖJĖJO IR PAGALBOS MOKINIUI VEIKLAS

Dalyvauja mokytojui modeliuojant mokymo/si procesą, planuojant ir rengiantis pamokoms, kitai veiklai, įžvelgia ir aptaria specialaus ugdymo/si poreikių turinčių vaikų mokymą/si, gilinasi į pedagogo individualizuoto/pritaikyto mokymo patirtį, pedagoginę pagalbą besimokančiajam, pedagoginės veiklos inovacijas, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo modelius ir metodikas.

Per pirmosios praktikos savaitę, padedant mentoriui, studentas pasirengia individualų praktikos planą.

Parengtas individualus praktikos planas, suderintas su mentoriumi ir patvirtintas jo parašu (1 PRIEDAS)

Stebi ir dalyvauja mokytojui planuojant pamokas, atlieka mokytojo jam pavestas veiklas, padeda pasirengti pamokoms (parengia individualizuotas užduotis, didaktines priemones, priemones pamokos vizualizacijai, sėkmingai mokymo/si aplinkai sukurti, parenka kompiuterines programas ir pan.).

Atliktos veiklos fiksuojamos praktikos dienoraštyje (2 PRIEDAS), pateikiami veiklas įrodantys priedai (pvz. parengtos didaktinės priemonės, priemonės pamokos vizualizacijai, sėkmingai mokymo/si aplinkai kurti, individualizuotos užduotys)

Gilinasi į mokytojo veiklos modeliavimo ir organizavimo procesus bendradarbiaujant su mentoriumi bei atliekant su juo suderintas veiklas, mokosi veikloje.

Atliktos veiklos fiksuojamos praktikos dienoraštyje (2 PRIEDAS), kartu pateikiami veiklos modeliavimo (pamokos uždavinių, metodų ir turinio modeliavimas pagal pasirinktą temą, per asistavimo praktikos laikotarpį – po vieną kiekvieno mokomojo dalyko pamoką).

Asistuoja mokytojui pamokose, atlieka dalines mokytojo funkcijas. Pateikia bendradarbiavimo su mokytoja(-u) aprašą, reflektuoja įgytą patirtį.

Teikia individualią pagalbą mokiniams mokantis, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Šia veiklą aprašo ir reflektuoja.

Pateikiamos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams parengtos užduotys (pvz. gabiems ar mokymosi sunkumus patiriantiems vaikams).

Išanalizuoja integruoto ugdymo nuostatų realizavimo realioje pedagoginėje praktikoje, patirtį, ją aprašo ir reflektuoja.

Studentas atlieka konkrečias mokytojo funkcijas, atsižvelgiant į mokymo(si) aplinkos galimybes, klasės ir ugdytinių individualius mokymosi skirtumus.

  • Microsoft Word 53 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (3497 žodžiai)
  • Universitetas
  • Irma
  • Pedagogikos praktikos aprašymas su reikalavimais
    9 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Pedagogikos praktikos aprašymas su reikalavimais. (2019 m. Gegužės 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/pedagogikos-praktikos-aprasymas-su-reikalavimais.html Peržiūrėta 2021 m. Birželio 13 d. 04:00
Peržiūrėti darbą
×
43 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo