Peidžingo apžvalga


Peidzingas. Peidzingas lietuviskai.

Radijo ieška. Gaviklių imtuvai. Servisas. Radijo ieškos ateitis. Radijo ieškoje naudojami dažniai. Kodavimo formatų apžvalga. Peidžingo tinklo veikimo principas. Duomenų apsikeitimo protokolų apžvalga. Tnpp protokolas. Tnpp funkconavimas. Ryšio testavimas. Duomenų perdavimo fazė. Duomenų formatas. Tranzakcijos tipas. Maršrutizavimas. Tap skaitmeninis protokolas. Pocsag radijo ieškos kodas. Tcp/ip protokolas.


Nuo peidþerio (praneðimø gaviklio) atsiradimo praëjo jau beveik 40 metø. Savo egzistavimo pradþioje jis tik signalizuodavo, jog reikia paskambinti ið anksto nustatytu numeriu. Vëliau atsirado galimybë perduoti trumpus skaitmeninius arba raidinius praneðimus. Nuo 1994 metø galima organizuoti atsakomàjá ryðá su gavikliu. Ðiuo metu pasaulyje virð 30 000 000 þmoniø naudojasi peidþingo ryðio paslaugomis. Tik korinis telefoninis ryðys gali lygintis populiarumu.

Tokie peidþeriai naudojami maþos apimties tarnybinëse sistemose. Reikia paþymëti, jog naujø signalo apdorojimo metodø atsiradimas leidþia diskretine forma perduoti ne tik áprastinius duomenis, bet ir balsà, o mikroprocesoriø panaudojimas ágalina maksimaliai sumaþinti peidþeriø matmenis.

Dvejetainio kodo suformuotas signalas moduliuoja daþninës moduliacijos neðantájá. (FSK - Frequency Shift Keying - daþninë manipuliacija). Kai kurie kodavimo formatai leidþia padidinti adresinæ erdvæ iki milijono abonentø ir minimaliai sumaþinti klaidø skaièiø. Be tiesioginio iðkvietimo, galima perduoti papildomà informacijà: telefono numerá, kodiná abonento numerá ir pan. Ðiø aparatø teigiamos pusës: automatinis praneðimo ávedimas per peidþingo terminalà ið toninio telefono, efektyvesnis eterio naudojimas. 7 skaièiø telefono numerio perdavimas 1200 bps greièiu uþtrunka 0,1 s. Ðiuolaikinës technologijos leidþia ávesti informacijà ið paprasèiausio diskinio telefono.

Ðiuo atveju naudojami penkiø tonø nuoseklûs kodai. Penkiø tonø kodas leidþia kurti iki 100 000 abonentø sistemà. Ðios sistemos principas - skaièiams nuo 0 iki 9 priskiriama kombinacija ið penkiø þemo daþnio tonø. Ádomu ir tai, jog ðeðtojo tono pridëjimas leidþia prailginti gaviklio akumuliatoriaus tarnavimo laikà. Ðiuo atveju árenginys pilna galia ájungiamas tik praneðimo priëmimui. Papildomà tonà turintis standartas vadinamas "5/6". Ðiuo metu toniniø formatø sistemos praktiðkai nenaudojamos.

Informacija, perduodama á skaitmeninius peidþerius, sudaryta ið trumpø "paketø". Pagrindinë skaitmeniniø peidþeriø tinklø problema - didelis trukdþiø lygis, atsirandantis dël nutolusiø siøstuvø tarpusavio sàveikos. Trukdþius bandoma maþinti sinchronizuojant peidþerius. Tokia sinchronizacija naudoja du bûdus: bitus ir sinchronizacijos þodþius. Pirmieji nustato pradiná signalo daþná ir fazæ, antrieji leidþia peidþerio dekoderiui nustatyti kiekvieno þodþio ribas praneðime. Klaidø sumaþinimui naudojamas perteklinis kodavimas, kurio esmë - prie informaciniø bitø pridedami "pertekliniai pariteto bitai". Gaudamas kodiná þodá, mikroprocesorius já sulygina su kodø lentele, pasirinkdamas tà, kuriame klaidos yra minimalios.

Perspektyvus Motorola iðradimas - FLEX protokolø ðeima ("flexible wide-area protocol") - gerokai padidina adresinæ erdvæ (iki 1.000.000.000) ir sumaþina energijos naudojimà. Ðie protokolai leidþia perduoti praneðimus trimis greièiais - 1600, 3200 ir 6400 bps, naudodami dviejø arba keturiø lygmenø moduliacijà FSK. Be to, specialiai organizuotas algoritmas leis esant netolygiam priëmimui ar trukdþiams prarasti tik nedidelæ dalá informacijos.

Techninis suplanavimas - sunkiausia uþduotis, bandant optimaliai suderinti iðlaidas ir funkcionavimo kokybæ. Atrodo, kas gali bûti paprasèiau - pastatei siøstuvà zonos centre maksimaliame aukðtyje ir viskas. Taèiau atsiranda problemø: mieste ar kalnuotoje vietovëje gali atsirasti "ðeðëliniø zonø".

Radialinio planavimo principo alternatyva - korinis principas. Ðiuo atveju aptarnaujama sritis padengiama stoèiø tinklu ir tuo pasiekiamas priëmimo tolygumas visoje teritorijoje. Sritis prapleèiama didinant siøstuvø skaièiø. Lyginant su radialiniu principu, infrastruktûros sukûrimo iðlaidos daug didesnës, taèiau didesnis ir padengimo tolygumas, o tuo paèiu - peidþingo funkcionavimo kokybë. Be to, esant koriniam siøstuvø iðdëstymui, gerokai sumaþëja reikalavimai peidþerio siøstuvo galiai, kadangi abonentas visada yra netoli nuo bazinës stoties (tinklo imtuvo-siøstuvo). Didelë korinio ryðio problema - interferenciniø trukdþiø tarp gretimø siøstuvø atsiradimas.

  • Microsoft Word 175 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (6483 žodžiai)
  • Benediktas
  • Peidžingo apžvalga
    10 - 3 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Peidžingo apžvalga. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/peidzingo-apzvalga.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 14 d. 17:54
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo