Per vienerius metus gautinų sumų apskaita


Įvadas. Per vienerius metus gautinų sumų esmė. Per vienerius metus gautinų sumų apskaita. Pirkėjų įsiskolinimų apskaita. Dukterinių ir asocijuotųjų įmonių skolų apskaita. Kitų gautinų sumų apskaita. Uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamasis“ per vienerius metus gautinų sumų apskaitos procesas. Įmonės aprašymas. Apskaitos politika. Uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamasis“ per vienerius metus gautinų sumų apskaitos politikos įgyvendinimas. Išvados. Literatūra. Priedai.

Garsus romanistas, savo gyvenimo metais labiau žinomas kaip verslininkas, Danielius Defo yra pasakęs: „Jei manęs paklaustų, kodėl doras prekybininkas sužlunga, o neklastingiems žmonėms nesiseka prekyboje, atsakymas būtų trumpas: todėl, kad sukčiai pabėga su jų pinigais“.

Įmonėms vykdant ūkinę – komercinę veiklą, nuolat atsiranda įvairūs atsiskaitymų santykiai, t.y. arba įmonės įsiskolinimai kitoms įmonėms, įstaigoms ir institucijoms, arba pastarųjų skolos įmonei. Atsiskaitymai su tiekėjais ir pirkėjais turi didelę reikšmę įmonėje, nes nuo jų priklauso įmonės verslo plėtojimo sėkmė. Pavėluoti atsiskaitymai gali sutrikdyti normalią įmonės veiklą ir padaryti jai didelių nuostolių, kurie iš karto gali pasireikšti pinigų trūkumu.

Darbo tikslas – susipažinti su uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamasis“ per vienerius metus gautinų sumų apskaitos procesu.

Darbo uždaviniai:

Atskleisti per vienerius metus gautinų sumų esmę.

Apibūdinti per vienerius metus gautinų sumų apskaitą.

Susipažinti su uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamasis“

Darbo struktūra. Kursinis darbas susideda iš trijų dalių: pirmoje dalyje yra aptariama per vienerius metus gautinų sumų apskaitos esmė, antroje dalyje supažindinama su per vienerius metus gautinų sumų apskaitos sudėtimi, o trečioje dalyje yra apžvelgiamas

Gautinomis sumomis laikoma gauti pinigai ar kitas finansinis turtas už parduotą produkciją, suteiktas paslaugas ar paskolas, ir kitos pagal sutartis užregistruotos skolos įmonei. Sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos įmonės atsiranda tada, kai įmonė pagal pasirašytą sutartį ar kitokį susitarimą įvykdo savo įsipareigojimus ir užregistruoja atitinkamas kitos įmonės skolas, kurios įmonės balanse pripažįstamos finansiniu turtu.

Per vienerius metus gautinos sumos apima visų trečiųjų asmenų įsiskolinimus įmonei, kurie, atsižvelgiant į įsiskolinimo pobūdį ir šaltinius, turi būti padengti ne vėliau kaip einančiais po ataskaitinių metais. Trečiųjų asmenų skolos įmonei yra labai svarbi trumpalaikio turto sudedamoji dalis. Per vienerius metus gautinos sumos priskiriamos trumpalaikiam turtui ir yra rodomas balanse (1 lent.) grynąja verte, atėmus įvertintas neatgautinas sumas.

Šis trumpalaikis turtas reikšmingas tuo, kad yra pas trečiuosius asmenis, todėl jį stebėti kiekvienos įmonės buhalterija privalo dar labiau nei likvidžiausią piniginį turtą. Tam, kad šis turtas virstų pinigais, skolininkai privalo jį pervesti ar kaip kitaip perduoti įmonei, o jie šito ne visada nori.

Per vienerius metus gautinų sumos – sumos, kurios turi būti gautos per trumpesnį kaip vieneri metai laikotarpį. Jos atvaizduojamos grynąja verte, atėmus įvertintas neatgautinas sumas.

Sąskaitų plane (1 priedas) per vienerius metus gautinos sumos yra detalizuojamos į tris trečio lygio sąskaitas: pirkėjų įsiskolinimus, dukterinių asocijuotųjų įmonių skolas ir kitas gautinas sumas.

Pirkėjų skolos atsiranda tada, kai įmonė savo prekes ar paslaugas parduoda skolon. Pavyzdiniame sąskaitų plane yra 241 sąskaita Pirkėjų įsiskolinimas, kuri detalizuojama į ketvirto lygio sąskaitas.

Sąskaita 2411 Pirkėjų įsiskolinimas – debete yra fiksuojamos pirkėjų skolos už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas. Išsiuntus prekes ir išrašius PVM sąskaitą faktūrą apskaitoje registruojama:

Kad ir kas būtų kaltas dėl neapmokėjimo už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas, jas pardavusiai įmonei, tai yra nuostolis, nes pirkėjui perduoda prekės, o už tai nieko negauna. Tokį pirkėjų elgesį sąlygoja įvarios priežastys:

Apskaitoje skolos nurašomos į abejotinų skolų sąnaudas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kai koreguojamos visos sąskaitos.

Jei gaunamas patvirtintas dokumentas iš teismo, kad įmonė bankrutavusi ir ji nepadengs skolos, visa skolos suma būna nurašoma:

Remiantis 15 verslo apskaitos standartu, investicijų į asocijuotąsias įmones pateikimas finansinėse ataskaitose:

Kitos gautinos sumos, tai su įmonės prekybine veikla nesusijusios trečiųjų asmenų skolos įmonei, kurios turi būti grąžintos per 12 mėnesių.

Pavyzdiniame sąskaitų plane sąskaita 243 Kitos gautinos sumos yra detalizuojamos į septynias ketvirtos klasės sąskaitas:

Nusipirkus prekių ar įsigijus paslaugų apskaitoje registruojamas įrašas:

D 2014, 611 Pirktos prekės, skirtos perparduoti, bendrosios ir administracinės sąnaudos

K 27, 443 Pinigai, skolos tiekėjams

Biudžeto skola įmonėje registruojama 2432 sąskaitoje, kai atliekama PVM atskaita.

Biudžeto skola apskaitoje registruojama:

Sodros skola įmonei atsiranda, kai įmonė sumoka didesnę socialinio dradimo sumą nei kad yra priskaičiuota. Ši skola registruojama 2433 sąskaitoje.

  • Microsoft Word 119 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (4382 žodžiai)
  • Kolegija
  • Monika
  • Per vienerius metus gautinų sumų apskaita
    10 - 6 balsai (-ų)
Per vienerius metus gautinų sumų apskaita. (2015 m. Gegužės 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/per-vienerius-metus-gautinu-sumu-apskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 14:36
×