Personalo motyvacija statybos įmonėje


Darbuotoju motyvacijos didinimo kryptys orgazizacijoje. Statybu imones kurimas. Darbuotojų motyvacijos tipai pdf. Motyvacijos šiaulių statyba. Socialiniu darbuotoju motyvacijos ypatumai. Lukesciai motyvacija vertinimas. Motyvacijos samprata ir esmė. Motyvacija uab. Darbo motyvacijos ypatumai šiaulių miesto verslo įmonėse. Gamybine praktikos tikslas ir uzdaviniai statybos inzinerija motyvacinis laiskas.

Statybos diplominis darbas. Įvadas.Teoriniai darbuotojų motyvacijos aspektai.Motyvacijos koncepcijos analizė.Ankstyvosios ir šiuolaikinės motyvacijos teorijos.Darbo motyvacijos vertinimo būdai.Darbuotojų motyvaciją lemiantys veiksniai.Motyvaciją sąlygojančių veiksnių tipologija.Ekonominiai darbuotojų motyvavimo veiksniai.Psichologiniai motyvavimo veiksniai.Organizaciniai darbuotojų motyvaciją lemiantys veiksniai.Kiti darbuotojų motyvavimo veiksniai.Darbuotojų motyvavimo priemonių parinkimas.Uab “šiaulių statyba“ darbuotojų motyvacijos ir ją sąlygojančių veiksnių įvertinimas.Uab „šiaulių statyba“ charakteristika.Tyrimo metodika.Uab „šiaulių statyba“ darbuotojų motyvacijos ir ją sąlygojančių veiksnių tyrimo rezultatų analizė.Demografinis respondentų profilis.Įmonės darbuotojų motyvacijos ir ją lemiančių veiksnių įvertinimas.Uab „šiaulių statyba“ darbuotojų motyvacijos didinimo kryptys.Išvados ir rekomendacijos.Literatūra.


Statybos įmonių vadovams, veikiant rinkos ekonomikos sąlygomis ir siekiant efektyviau panaudoti darbuotojų profesinius sugebėjimus integruojantis į tarptautinį verslą, svarbu įvertinti darbuotojų poţiūrius į motyvavimą ir numatyti plėtojimo perspektyvas. Statybos sektoriaus darbuotojų motyvavimas yra svarbi ir nauja mokslinių tyrimų kryptis, orientuota į socialinės,

kultūrinės ir ekonominės paţangos skatinimą. Praktinis motyvavimo modelių kūrimas, taikymas, įvertinimas, statybos įmonių darbuotojų motyvacijos didinimas reikalauja išsamių tyrimų ir studijų, todėl, akivaizdu, jog analizuojama tema nauja tiek fundamentaliuoju, tiek taikomuoju aspektu.

Darbo objektas – statybos įmonių darbuotojus motyvuojantys veiksniai.

Darbo tikslas – atlikti UAB „Šiaulių Statyba“ praktinius motyvacinio proceso tyrimus ir suformuluoti argumentuotas ir pagrįstas rekomendacijas.

Numatytam tikslui įgyvendinti keliami šie uždaviniai:

 išanalizuoti motyvacijos sampratą ir esmę;

 atskleisti motyvaciją sąlygojančių veiksnių teorinius aspektus;

 įvertinti UAB „Šiaulių Statyba“ darbuotojų skatinimo ypatumus;

 išanalizuoti UAB „Šiaulių Statyba“ darbuotojų motyvacijos tyrimo rezultatus;

 pateikti argumentuotus ir pagrįstus sprendimus darbuotojų motyvacijos efektyvumo didinimui.

Hipotezė: pagrindiniai Lietuvos statybos įmonių darbuotojų motyvaciją sąlygojantys veiksniai yra darbo uţmokestis, karjeros galimybės bei darbo sąlygos.

Tyrimo metodai. Tyrinėtojų tarpe nesutariama dėl darbuotojų motyvacijos koncepcijos ir galimybių išmatuoti darbuotojų motyvaciją. Tiriant motyvaciją, kyla metodologinio pobūdţio problema – kas turi būti tiriama: paţiūros, elgesys, ar abi šios dimensijos. Teigiama, kad motyvacija yra santykinis dydis ir tiesiogiai jį įvertinti sudėtinga. Todėl kai kurie linkę motyvaciją tirti per tam tikrus asmenų polinkius. Motyvacija darbui, įsitraukimo į darbą lygmuo, vidinė motyvacija, lūkesčiai siejami su darbo atlikimu bei kolegų vertinimai leidţia skirtingais aspektais paţvelgti į nagrinėjamą objektą. Jei išorinė motyvacija daţnai suvedama į darbo uţmokestį, paaukštinimą ir kitus atlygius, tai vidinė motyvacija apima pasiekimus, pagarbą sau, asmeninį tobulėjimą ir kt. Siekiant nustatyti ir įvertinti darbuotojų motyvavimo raišką UAB „Šiaulių Statyba“ įmonėje yra būtini motyvavimo veiksnių tyrimai.

Personalo motyvacija statybos įmonėje. (2012 m. Birželio 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/personalo-motyvacija-statybos-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 02:10