Personalo valdymo veiklos TEO


Įvadas. Teorinė dalis. Personalo vadybos veiklos. Personalo valdymo veiklų ypatumai viešojo sektoriaus organizacijose. Tiriamoji dalis. Ab teo lt veiklos pristatymas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatų pristatymas. Pasiūlymai veiklos tobulinimui ab teo lt. Išvados. Literatūra.

Šiandieninės organizacijos pagrindinis sėkmės rodiklis yra jos žmogiškieji ištekliai. Pasaulinės ekonominės padėties kaita, didėjanti globalizacija, nuožmi konkurencinė kova, socialiniai ir politiniai iššūkiai verčia organizacijas ieškoti būdų, kaip pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus specialistus, kaip užtikrinti efektyvią, organizacijos tikslus atitinkančią personalo valdymo veiklą, efektyviai išnaudoti vidinį organizacijos potencialą, siekiant ilgalaikių strateginių tikslų (Stankevičienė, Šarupičiūtė, 2014). Vis dažniau organizacijos orientuojasi į strategijas siejamas su organizacijų veiklos vystymo procesais. Organizacijos savo veikoje nuolat orientuojasi į personalo poreikio planavimą, personalo efektyvumą jo gebėjimų atskleidimą per optimalų personalo valdymo veiklų taikymą, remiantis skirtingais metodais, kurie užtikrintų organizacijos veiklos efektyvumą.

Aktualumas. Šiuolaikinė aplinka yra labai dinamiška, kompleksiška ir nestabili, todėl keičiantis ekonominėms, socialinėms, teisinėms ir technologinėms sąlygoms, vis aktualesnė tampa organizacijos personalo valdymo veikla orientuota į kaitos keliamus iššūkius. Lietuvoje vis dar gausu organizacijų, kurios nepakankamai vertina personalo valdymo svarbą, dėl to nukenčia ne tik organizacijų veikos efektyvumas (Sakalas, 2001), bet ir organizacijos įvaizdis perteikiamas būsimam darbuotojui. Nepakankamas dėmesys personalo valdymui užkerta kelią organizacijos konkurencinio pranašumo didinimui (Bagdžiūnaitė, Palidauskaitė ir kt. 2007), visų lygių darbuotojų įtrakimui į organizacijos veiklą neskatina darbuotojų tolesniam tobulėjimui (Žaptorius, 2007), ką galima pavadinti kelio intelektinio kapitalo augimui organizacijoje užkirtimu. Tad tik ta organizacija, kuri pakankamai dėmesio skiria personalo valdymo veikloms ir jų vertinimui gali tikėtis išlikti konkurencinėmis sąlygomis ir užtikrinti personalo pritraukimą ir išlaikymą.

Nagrinėjimo problema. Personalo valdymo veiklos efektyvumo svarbą organizacijai siejant su jos tikslais ir užimamomis pozicijomis rinkoje, personalo statusą, vaidmenis privačioje organizacijoje siejant su personalo valdymo veiklomis nagrinėjo I. Bakanauskien (2002, 2008), I. Bakanauskienė ir kt. (2008), R. Kazlauskaitė, I. Bučiūnienė (2010), L. Lobanova (2009), D Ulrich, W. Brockbank (2007), E. Bagdžiūnaitė, J. Palidauskaitė ir kt. 2007 ir kt. Personalo valdymo veiklos specifiškumą viešosiose organizacijose aptariama J. Jagminas, I. Pikturnaitė (2008), studija Strateginiai partneriai: ar norim, galim ir mokam dirbti kartu? (2007).

Trimo objektas – personalo valdymo veiklos (PVV) AB TEO LT organizacijoje.

Tikslas. Įvertinti personalo valdymo veiklas AB TEO LT organizacijoje.

Darbo uždaviniai:

Atskleisti personalo valdymo veiklų (PVV) turinį;

Nustatyti personalo valdymo veiklų vykdymo lygį AB TEO LT;

Pateikti pasiūlymus personalo valdymo veiklų tobulinimui AB TEO LT.

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, dėstomoji dalis (2 skyriai) ir 6 poskyriai, išvados ir literatūros sąrašas. Pirmajame skyriuje pateikiama personalo valdymo veiklos teorinė analizė: pristatomi mokslinėje vadybos literatūroje egzistuojantys skirtingi požiūriai į personalo valdymo sampratą, personalo valdymo veiklas, šių veiklų ypatumus viešojo sektoriaus organizacijoje. Antrajame skyriuje atliekamas AB TEO LT veiklos siejamos su personalo valdymo veiklomis tyrimas, pristatant AB TEO LT organizacinę veiklą. Trečiame darbo skyriuje pristatomos AB TEO LT personalo valdymo veiklos tobulinimo kryptys. Bendra darbo apimtis – 27 psl.

Siekiant apibrėžti personalo vadybos teorines prieigas, dauguma Lietuvos ir užsienio autorių visų pirma orientuojasi į personalo sąvokos aparimą, kaip pagrindinio valdymo elemento, suvokiant jog valdymas yra nukreiptas būtent į organizacijos žmogiškąjį kapitalą. I. Bakanauskienė (2002) personalo sąvoka sieja su darbuotojais bei teigia, kad tai aptarnaujantis personalas: darbininkai, vadovai, specialistai, aptarnaujantis personalas ir kt. Kaip teigia V. Sūdžiaus (2001) organizacijos personalas yra lemiamas organizacijos veiklos veiksnys. Šio veiksnio išraiška – kadrai, jų sudėtis, kaita, kvalifikacinė struktūra. Tad personalo valdymo subjektas neabejotinai yra asmuo ar jų grupė. Tuo tarpu personalo valdymas kaip pabrėžia G. Dessler (2001) siejamas su praktine veikla, kuria organizacijoje siekiama dirbti su personalu. Šios veiklos tai priėmimas į darbą, apmokymai, įvertinimai, atlyginimas už darbą bei sąlygų saugiai ir teisingai darbo aplinkai sudarymas. Tad personalo valdymas, autoriaus nuomone, yra praktinis darbas, o kartu ir tam tikra organizacijos politika. Šiam teiginiui oponuoja ir I. Bakanauskienė (2008) kuri teigia, kad personalo valdymas tai – sudedamoji organizavimo, valdymo funkcijos dalis; specializuota valdymo veiklos sritis arba kaip teigia D. Torrington, L. Hall (1995, p. 21) tai veiklų „visuma organizacijoje, kurios leidžia darbuotojui ir organizacijai, kuri naudojasi darbuotojų įgūdžiais, sudaryti sutartį dėl darbo santykių tarp jų prigimties ir tikslų, bei įsitikinti, kad ši sutartis būtų vykdoma.“ Personalo valdymas priklauso vadovų ir pavaldinių tarpusavio sąveikos sričiai, tačiau A. Sakalas (1998) akcentuoja, kad tai ir bendradarbių santykių organizavimas ir koordinavimas bendroje veikloje, siekiant nustatyto tikslo. Vadybos terminų žodyne ,,personalo valdymas” apibrėžiamas kaip vadovų ir darbuotojų motyvavimo, tinkamų valdymo metodų, stiliaus, priemonių, parinkimo klausimai, skatinantys siekti suformuluotų tikslų (Martinkus ir kt., 2000).

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 448 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (8328 žodžiai)
  • Universitetas
  • Daglas
  • Personalo valdymo veiklos TEO
    10 - 6 balsai (-ų)
Personalo valdymo veiklos TEO. (2015 m. Liepos 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/personalo-valdymo-veiklos-teo.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 08:56
×