Pieno žvaigždės veiklos analizė


Įvadas. Įmonės veiklos charkteristika. Įmonės istorija ir struktūra. Verslo tikslai. Produkto aprašymas. Veiklos efektyvumo analizė. AB „Pieno žvaigždės“ vertikalioji balanso analizė. AB „Pieno žvaigždės“ horizontalioji balanso analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaita. AB „Pieno žvaigždės“ horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) finansinių ataskaitų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.

Pažymėtina, kadrinkosekonomikossąlygomisįmoniųveiklayralabaidinamiška, rizikinga, todėl, analizuojantją, taireikiaturėtigalvojeiranalizęatliktilaiku. Šiame darbe analizuoti pasirinktaviena iš pieno sektorių lyderių – akcinė bendrovė ( toliau AB ) „Pieno žvaigždės” – tai Baltijos šalyse pirmaujanti pieno perdirbimo bendrovė, kuri ypatingą dėmesį skiria šviežių pieno produktų gamybai bei eksportui. Bendrovės strategija – nuolatinis pozicijų stiprinimas pieno perdirbimo srityje, išlaikant glaudų ryšį su vartotojais bei numatant paklausos tendencijas.

Darbo tikslas – atlikti AB „Pieno žvaigždės“ finansinių rodiklių analizę.

Darbo uždaviniai:

Susipažinti su AB „Pieno žvaigždės“ veikla.

Atlikti horizontalią ir vertikalią finansinių rodiklių analizę.

Šiandien pagrindiniai bendrovės akcininkai yra: Skandinaviška EnskildaBanken AB (Sweden) (17,75 proc.), Kvaraciejus Julius (13,86 proc.), UAB „AgrolitasImeksLesma“ (13,02 proc.), ŽŪKB „Smilgelė“ (11,75 proc.), „Swedfund International” (9,19 proc.), Klovas Voldemaras (5,56 proc.) ir kiti akcininkai (28,87 proc.) [10]

„Pieno žvaigždės“ užsiimanti pieno produktų gamyba yra viena iš rinkos lyderių, todėl finansinė analizė gali parodyti ne tik įmonės vardo reikšmingumą, bet ir jos praktinių galimybių įgyvendinimo rezultatus.

Vertikalios analizės metu nustatoma turto ir nuosavybės struktūra. Turint kelerių metų balanso struktūros rodiklius galima įvertinti turto kitimo ir finansavimo šaltinių tendencijas bei pokyčius. Pateikiame AB „Pieno žvaigždės“ vertikaliąją balanso analizę, apskaičiuota pagal 2011-2013 metų balanso duomenis (1,42). Visos sumos nurodytos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip.

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis AB „Pieno žvaigždės“ duomenimis, 2013-2011 metų.

Atlikus vertikaliąją balanso struktūros analizę ir jos pokyčius priede 1, matome, kad didžiąją dalį turto sudarė ilgalaikis turtas, kurio lyginamasis svoris 2013 m. lyginant su 2012 m. sumažėjo -1,37 proc. o 2013 m. lyginant su 2011 m. padidėjo iki 2,6 proc.

Įmonė turi tiek nematerialiojo, tiek ir materialiojo turto, tačiau materialusis sudaro didžiausia viso ilgalaikio turto dalį. 2013 m. 57,33 proc. 2012 m. 58,70 proc. 2011 m. 54,73 proc. Materialusis turtas 2013 m. lyginant su 2012m sumažėjo -1,51 proc.2013m.lyginant su 2011 m. padidėjo iki 2,56 proc. Nematerialus turtas, investicijos ir pardavimai bei ilgalaikės gautinos sumos praktiškai nekito. Galima daryti išvadą, jog įmonė plečia gamybą ir vis daugiau įsigyja turto.

Trumpalaikio turto dalis viso turto struktūroje sudarė 2013 m. 42,67 proc. 2012 m. 41,29 proc. 2011 m. 45,27 proc. Didžiausia trumpalaikio turto dalis buvo 2011 metais, kuri sudarė 45,27 proc. 2013 m. lyginant su 2012 m. padidėjo trumpalaikio turto lyginamoji dalis 1,38 proc. bet 2013 m. lyginant su 2011 m. lyginamasis svoris sumažėjo smarkiai iki -2,6 proc.

Trumpalaikio turto kitimui labiausiai įtaką turėjo atsargos 2013 m. lyginant su 2012 m. padidėjo iki 10,69 proc. 2013 m lyginant su 2011 m. padidėjo iki 4,3 proc. Atsargų kitimui tikriausiai turėjo įtakos veiklos sezoniškumas, kintančios atsargų kainos. Per vienerius metus gautinos sumos labai sumažėjo nuo -7,81 proc. iki -9,47 proc. galima teigti, kad atsiskaitymas su įmone pagerėjo .Pelno mokestis, grynieji pinigai ir jų ekvivalentai kito nežymiai.

Taigi, vertikalioji balanso analizė parodė, kad įmonę nagrinėjama laikotarpį turi daugiau ilgalaikio turto nei trumpalaikio turto.

1 priede pateikta akcininkų nuosavybė ir įsipareigojimų analizė, kuri parodo pagrindinių nuosavybės ir mokėtinų sumų elementų dalis bendrojoje šios balanso dalies sudėtyje. Akcininkų nuosavybė kasmet mažėjo 2013 m. 34,66 proc. 2012 m.43,97 proc. 2011 m. iki 44,34 proc. sumažėjimą lėmė akcininkų atsijungimas. Akcinis kapitalas sudarę didžiąją dalį akcininkų nuosavybės nuo 15,23 proc. iki 16,26 proc. Akcinis kapitalas buvo didžiausias 2013 m. lyginant su 2012 m. 0,53 proc. Akcijų priedai daugiausiai procentų sudarė 2011 metais – 8,17 proc. Rezervai per šį laikotarpį smarkiai sumažėjo, o nepaskirstytasis rezultatas buvo nepastovus taip pat mažėjo.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 324 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (5177 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ernesta
  • Pieno žvaigždės veiklos analizė
    10 - 6 balsai (-ų)
Pieno žvaigždės veiklos analizė. (2016 m. Sausio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/pieno-zvaigzdes-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 12:56
×