Poilsio parko rekreacinės aplinkos tyrimai


Inžinerijos savarankiškas darbas.

Įvadas. Poilsio parko aplinkos tyrimas. Klaipėdos Poilsio parko teritorijos esamos situacijos analizė. Poilsio parko erdvių analizė. Poilsio parko rekreacinės teritorijos susisiekimo infrastruktūros analizė. Poilsio parko rekreacinės teritorijos apšvietimo sistemos analizė. Poilsio parko rekreacinės teritorijos įrenginių analizė. Poilsio parko rekreacinės teritorijos želdynų analizė. Smulkiosios architektūros analizė. Teritorijos gretimybių analizė. Poilsio parko gamtovaizdžio estetiškumo vertinimas. Pasiūlymai. Išvados. Literatūra. Priedai.


Miesto parkas (-ai) – labai svarbus ekonominis, socialinis, kultūrinis bei gamtinis miesto plėtros veiksnys. Miesto parkas, arba tiesiog parkas ne mažesnis kaip 1 hektaro žmogaus sukurtas ar pertvarkytas želdynas, kuriame yra meniškai sukomponuoti želdiniai, mažoji kraštovaizdžio architektūra, inžineriniai statiniai. Parkas skirtas poilsio, mokslo, kultūros reikmėms arba pramogoms ir aplinkos kokybei gerinti.

Šiandieninį miesto kraštovaizdį sudaro didžiulės urbanistinės teritorijos, užstatytos gyvenamaisiais, visuomeniniais, pramonės įmonių, kultūros ir švietimo, komercijos įstaigų ir kt. pastatais.

Šis miesto kraštovaizdis skirtas žmogui, miesto bendruomenei. Žmonėms turi būti sudarytos tinkamiausios gyvenimo, darbo, buities, mokymosi, poilsio ir kitos sąlygos. Tačiau dažnai šios sąlygos yra nepatenkinamos. Miestuose trūksta žaliųjų plotų, o esami nesudaro visaverčių želdynų sistemų. Didmiesčių gyventojams dažnai trūksta arti esančių miesto parkų, natūralios gamtos, priemiesčio, rekreacinių miškų, pajūrio.

Todėl šio darbo/tyrimo tikslas – parengti Klaipėdos miesto Poilsio parko rekreacinės zonos sutvarkymo pasiūlymą.

Pateikti Poilsio parko rekreacinių aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonų sutvarkymo pasiūlymą.

Tyrime, bus analizuojama dabartinė Poilsio parko būklė, kaip ją vertina miesto gyventojai ir kokie vertinimai yra pagal teisės aktus ir normas. Išanalizavus dokumentus ir atlikus empirinius tyrimus bei stebėjimus, bus pateikiamas Poilsio parko rekreacinis sutvarkymo pasiūlymas.

Klaipėdos miesto Poilsio parkas 2011 m. renovuotas ir prikeltas naujam gyvenimui visuomenės labui. Praėjo keli metai tad galima iš naujo įvertinti esamą miesto parko būklę atsižvelgiant į tai kas buvo padarytą paskutinės rekonstrukcijos metu. Trumpa teisės aktų apžvalga padės susidaryti aišku vaizdą kokiais teisės aktais ir normomis reikia vadovautis vertinant įvairius parko objektus pagal atitinkamus kriterijus.

Išanalizavus teisės aktus, reglamentuojančius Poilsio parko rekreacinės aplinką bei jos planavimą, galima nusibrėžti aiškias tiriamojo darbo gaires.

Įstatyme aiškiai apibrėžtos sąvokos - socialinė infrastruktūra, planuojama teritorija, teritorija,  viešoji erdvė, urbanizuojamos teritorijos, urbanizuotos teritorijos bei kitos, kurios tiesiogiai siejamos su miesto parku bei visa jo infrastuktūra.

Želdynu įstatyme taip pat apibrėžtos reikšmingos sąvokos – parkas, želdynas, želdiniai, želdyno kūrimas, želdyno kūrimo ir tvarkymo projektas, želdyno naikinimas/ pertvarkymas/ tvarkymas/apsauga ir kitos sąvokos, leidžiančios apsibrėžti tyriamo parko koncepciją.

Įstatyme apibrėžtos tyrime naudojamos sąvokos – kultūros paveldas,  kultūros paveldo objektai, kultūros paveldo objekto teritorija, Kultūros paveldo objektų ženklinimas.

Įstatyme apibrėžtos tyrime naudojamos sąvokos -  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypas, žemės sklypo naudojimo būdas,  žemės sklypo naudojimo pobūdis, žemės tvarkymas.

Savivaldybės tikslas kuo daugiau prirauti turistų į miestą, puoselėjant miestą kaip Jūros miestą. Miesto strateginiame plane vienas iš prioritetų buvo pritraukti kuo daugiau turistų į miesto žaliąsias zonas.

Teritorijų planavimo normos (TPN) nusako koks yra teritorijos naudojimo tipas ir jų turinys. Pagal TPN galima identifikuoti esamą teritoriją. Šiuo atveju „Jūros“ poilsio parkas patenka į šį aprašymą:

Teisės aktuose apibrėžti aiškūs terminai, kuriais įvardijamos tam tikrų teritorijų teisinis statusas. Taip pat palei šį statusą galimybės vykdyti vienokią ar kitokią veiklą, aiškiai apibrėžiant tam tikras, planavimo, statybos, užstatymo, želdinimo, kirtimo bei saugojimo normas, jų vykdymo procesus ir jas prižiūrinčių institucijų įgaliojimus. Visi teisės aktai reglamentuoja rekreacinių zonų kūrimą, plėtojimą ir puoselėjimą. Nuo valstybės aparato aukščiausio lygmens, įgaliojimai perduodami Savivaldybėms, kuriuos turi vykdyti strateginius planus ir juose užsibrėžtus tikslus. Kai kurių tikslų įgyvendinimui reikia ne mažo laiko tarpo, be to vienas iš svarbiausių kriterijų tikslų įgyvendinimui yra lėšos. Esant lėšų trūkumui sunku įgyvendinti tęstinius projektus. Klaipėdos Poilsio parkas vienas iš šių tęstinių projektų.

Poilsio parko rekreacinės aplinkos tyrimai. (2016 m. Gruodžio 29 d.). http://www.mokslobaze.lt/poilsio-parko-rekreacines-aplinkos-tyrimai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 09:20