Policijos prevencinė veikla


Teisės referatas. Policijos prevencinė veikla, pagrindiniai tikslai, uždaviniai ir funkcijos šioje srityje ir rezultatai. Kauno avpk veiklos kryptys šioje srityje ir rezultatai. Įvadas. Policijos prevencinės veikla. Policijos prevencinės veiklos samprata. Prevencinės veiklos uždaviniai ir funkcijos. Policijos bendradarbiavimas su visuomene. Kauno avpk veiklos kryptys prevencinės veiklos srityje ir rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas.


policija veikia kaip šalies vidaus reikalų sistemos dalis.

Taigi, šio darbo tikslas - išanalizuoti policijos prevencinę veiklą, pagrindinius tikslus, funkcijas ir uždavinius bei Kauno AVPK prevencinės veiklos kryptis prevencinėje veikloje.

Darbo objektas. Policijos prevencinė veikla.

Atskleisti policijos prevencinės veiklos sampratą, tikslus, funkcijas, uždavinius ir

Darbe naudoti šaltiniai, tyrimo metodai. Rašant darbą naudotasi Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, kita su šia tema susijusia teisine literatūra. Rašydama šį darbą išstudijavau norminę literatūrą rašomos temos klausimu. Darbas yra grindžiamas naudojantis aprašomuoju, sintezės, logikos ir kitais metodais.

Be abejo, šių veiksnių yra labai daug ir įvairių, ir policija viena nėra pajėgi juos lokalizuoti, tačiau manytina, kad pagrindinį dėmesį reikia skirti jų prevencijai, tuomet didelė jų dalis nebūtų padaryta. Nepajėgdami patys išspręsti iškilusių problemų, jauni žmonės neretai išeities ieško svaigaluose, nuo kurių ilgainiui tampa priklausomi. Dažnais gyvenimo palydovais tampa girtavimas ir narkomanija, smurtas ir prievarta. Šie veiksniai yra susiję su asmenybės patirtais išgyvenimais, stresais ir krizėmis. Priklausomybė svaigalams sudaro prielaidas neutralizuoti išlikusias moralines nuostatas ir nusikalsti.

Remiantis žinomo nusikaltimų prevencijos tyrėjo L. W. Shermano įžvalgomis galima teigti, kad nusikaltimų prevencijos teorijoje ir praktikoje per daug dėmesio skiriama priemonių pobūdžiui, o ne jų tikslams, t. y. kiek jomis pasiekiama iškeltų tikslų, pavyzdžiui, teisės pažeidimų, nusikaltimų baimės mažinimas ir pan. Autoriaus nuomone, nusikaltimų prevencijos termino prigimtis nusako būtent jos tikslą – užkirsti kelią teisės pažeidimams, todėl prevencija turi apimti priemones, siekiančias šio tikslo.

Pabrėžtina, kad nusikaltimų prevencija apima programas ir priemones, kurių tiesioginis tikslas – teisės pažeidimų ar kitų kriminogeninių reiškinių kiekybinis ar kokybinis sumažinimas, nusikaltimų baimės sumažinimas, saugumo jausmo didinimas, gyventojų aktyvumo, pranešant apie teisės pažeidimus, didinimas, pasitikėjimo teisėsaugos institucijomis didinimas.

Nežiūrint į tai, kaip policija įgyvendina minėtus uždavinius ir funkcijas, šiuo metu daugelis gyventojų jaučiasi nesaugūs. Kaip teigia R. Shulte, saugumo jausmo netekimas siejamas su tokiais nusikaltimais, kurie tiesiogiai palietė gyventojus: įsilaužimai į butus, automobilių vagystės, plėšimai, smulkios vagystės ir pan. Todėl tiek policija, tiek valdžios institucijos turi laiku imtis atitinkamų priemonių šalinti nusikalstamumo veiksnius ir tik tada didelė dalis potencialių pažeidėjų netektų pagrindo ir galimybių nusikalsti arba kitaip pažeisti įstatymus.

Policijos veiklos įstatymo 19 straipsnyje yra pabrėžta, kad vykdydami nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, policijos pareigūnai turi teisę:

Prisiminkime laikotarpį, kuomet viešoji policija, ypač apylinkės inspektoriai, dėl norminių aktų, reglamentuojančių policijos veiklą, nepakankamo tobulumo ir savo atsakomybės stokos, pagrindines pajėgas sutelkė jau padarytiems nusikaltimams tirti, t.y. apylinkės inspektoriams be jų tiesioginio darbo reikėjo tirti ir baudžiamąsias bylas, todėl atlikti prevencinį darbą, kuris užkirstų nusikaltimams ir teisės pažeidimams, apylinkės inspektoriams net nebuvo laiko.

Apibendrinant pabrėžtina, kad policija įgyvendindama saugumo priemones prevencinėje veikloje vykdo įvairias prevencines programas ir projektus, atskiras prevencines priemones, tačiau bet kokiu atveju būtinas abipusis ryšys ir pasitikėjimas tarp policijos ir visuomenės. Prevencija turi būti laikoma prioritetine policijos darbo sritimi. Dabartiniu metu daugiausia dėmesio skiriama nusikaltimams atskleidimui ir tyrimui, o ne socialinės aplinkos saugumo užtikrinimui.

Policijos departamento prie VRM (toliau – Policijos departamentas) 2013–2015 m. strateginiame veiklos plane bendradarbiavimas su gyventojais, skatinant jų aktyvumą ir įtraukimą į nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei užtikrinant saugią aplinką, numatomas kaip vienas svarbiausių policijos uždavinių.

Minėto bendradarbiavimo ir ryšio su visuomene užmezgimui padeda visuomenės pagalbininkai – policijos rėmėjas ir – bendruomenės pareigūnas.

Pabrėžtina, kad realiai prevencine veikla, be visuomenės pagalbos ir policijos, valstybėje užsiima daugelis valstybės institucijų, kiekviena įgyvendindama savo uždavinius: Vaikų teisių apsaugos tarnyba vykdo prevencinę veiklą smurto prieš vaikus klausimais, Švietimo ir mokslo ministerija - narkotikų platinimo mokyklose klausimais ir pan. Policija neretai dalyvauja įvairiose prevencinėse programose ir projektuose kartu su kitomis institucijomis, pvz., narkomanijos prevencijos klausimais, tačiau tokių programų priemonių, kurias įgyvendinant dalyvauja ir policija, spektras yra labai platus ir apima visapusišką kelio narkotikų plitimui užkirtimą.

Atsižvelgiant į tai ir siekiant didinti bendruomenių vaidmenį sprendžiant visuomenės saugumo problemas, organizuojami Kauno apskrities teritorijoje gyvenančių gyventojų susitikimai, mokslo įstaigose, ypač bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose susitikimai su moksleiviais, socialiniais pedagogais, klasių auklėtojais bei moksleivių tėvais, kurių metu jie informuojami, kaip apsaugoti save ir savo turtą nuo nusikalstamų veikų.

  • Teisė Referatai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Raminta
  • 20 puslapių (4468 žodžiai)
  • Teisės referatai
  • Microsoft Word 66 KB
  • Policijos prevencinė veikla
    10 - 3 balsai (-ų)
Policijos prevencinė veikla. (2015 m. Spalio 31 d.). http://www.mokslobaze.lt/policijos-prevencine-veikla.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 06:14