Pradinės mokyklos dokumentų valdymo sistemos tobulinimas


Įvadas. Dokumentų valdymo sistemos teoriniu aspektu. Dokumentų valdymo sistemos samprata ir funkcijos. Tradiciniai dokumentų valdymo procesai. Elektroninių dokumentų valdymo sistema. Elektroninių dienynų diegimų ir taikymo Lietuvos mokyklose ypatumai. Literatūros analizės apibendrinimas. Xxx pradinės mokyklos dokumentų valdymo sistemos analizė. XXX pradinės mokyklos veiklos pristatymas. XXX pradinės mokyklos DVS analizė. Tyrimo metodologija. Pedagogų anketinės apklausos rezultatų analizė. Interviu rezultatų analizė. Tyrimo apibendrinimas. Xxx pradinės mokyklos dvs tobulinimo planas. Išvados. Santrauka užsienio kalba. Literatūra. Priedai.


Teorinėje darbo dalyje nagrinėjama dokumentų valdymo procesas ir reikšmingumas institucijai, elektroniniai dokumentai. Analitinėje dalyje pristatoma XXX pradinės mokyklos dokumentų valdymo sistemos analizė, elektroninio dienyno „Manodienynas.lt“ taikymas, atlikta pedagogų anketinė apklausa ir raštinės vedėjos interviu. Projektinėje dalyje pateikiamas dokumentų valdymo sistemos tobulinimo planas. Teikiamos išvados ir siūlymai.

Kiekvienais metais kanceliarinių darbų apimtis vidutiniškai vis didėja. Todėl nuolat reikia ieškoti būdų, kurie pagreitintų ir pagerintų sprendimų priėmimo procesą, pakeltų organizacinio darbo kokybę, leistų kontroliuoti išlaidas personalui išlaikyti. Kokybiškiausios informacijos ir jos šaltinių panaudojimas galimas pasitelkus naujausias technologijas, kurios vienu metu apimtų administracinę veiklą ir telekomunikaciją. Informacinės technologijos pasiūliusios elektroninius dokumentus dabar siūlo elektroninių dokumentų valdymą ir pasirašymą. Tačiau kai kuriose įstaigose vis dar informacija keliauja popieriniu būdu. Vis dar įprasta šiais laikais ranka pasirašyti spausdintus dokumentus, suteikiant jiems teisinę galią. XXX pradinė mokykla yra juridinis asmuo, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir Mokyklos nuostatais. XXX pradinė mokykla įsteigta 1991 m. Mokykloje vykdomas pradinis ugdymas. Šiais metais įdiegtas elektroninis dienynas „Manodienynas“.lt, kuriuo naudojantis mokytojams kyla nuolatinių sistemos trikdžių ar problemų įvedant įvairius dokumentus susijusius su veikla.

Darbo problema: XXX pradinės mokyklos, kaip biudžetinės įmonės veiklos pagrindas yra darbas susijęs su įvairaus pobūdžio dokumentais. Mokykloje nepakankamai kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema, darbuotojai nuolat susiduria su sunkumais, tvarkydami dokumentus, todėl būtina išsiaiškinti dokumentų valdymo sistemos tobulinimo galimybes.

Darbo tikslas: patekti dokumentų valdymo sistemos tobulinimo galimybes XXX pradinėje mokykloje.

Darbo objektas: Dokumentų valdymo sistemos tobulinimas XXX pradinėje mokykloje.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti dokumentų valdymo sistemą teoriniu aspektu.

Išnagrinėti XXX pradinės mokyklos dokumentų valdymo sistemą.

Atlikti pedagogų anketinę apklausą.

Atlikti interviu su mokyklos raštinės vedėja.

Pateikti dokumentų valdymo sistemos tobulinimo planą XXX pradinėje mokykloje.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, kiekybinio tyrimo pagrindu atlikta pedagogų anketinė apklausa, kurios metu gauti rezultatai analizuojami SPSS ir Excell programomis ir kokybinis tyrimas – interviu su raštinės vedėja.

• Suderintas dokumentų priėjimas keliems vartotojams. DVS keli žmonės, turintys tam leidimą, gali vienu metu skaityti dominantį dokumentą. Nebereikia daryti dokumento kopijų. DVS sudaro galimybes kontroliuoti prieigą prie dokumentų savivaldybės darbuotojams bei nukreipti dokumentus darbuotojui susipažinimui bei vykdymui.

Dokumentų valdymo sistema – visų tradicinių (popierinių) dokumentų ir dokumentų valdymo sistemos visuma, kuri lemia įstaigos darbą. Sistema – ko nors išdėstymas, tvarka, visuma, sudarymo principas, sutvarkymas. Dokumentas ir sistema – informacijos išdėstymas dokumente, jo rengimas, peržiūrėjimas, registravimas ir saugojimas. Prie dokumento sistemos reikalingas valdymas. Dokumentų valdymo sistema apjungia ne tik popierinius dokumentus jų rengimą, tvarkymą, sisteminimą, bet ir elektroninius dokumentus.

Dokumentai skirstomi pagal informacijos fiksavimo būdą į: regimuosius, garsinius ir regimuosius garsinius. Regimieji – suvokiami akimis, skaitant įvairiausius tekstus, garsiniai yra girdimi atgaminus juos techninėmis priemonėmis, o regimieji garsiniai – vienu metu suvokiami ir rega ir klausa. Vidaus ir išorės dokumentai skirstomi pagal sudarymo vieta. Vidaus dokumentai naudojami įstaigos vidaus veiklai įforminti ir joje vykstančioms operacijoms fiksuoti, o išorės – įvairaus pobūdžio raštai, pažymos ir kiti dokumentai gauti iš aplinkos. Pagal dokumento sudarymo formą yra: 1) tipiniai, kurie sudaromi vienarūšėms operacijoms fiksuoti; 2) trafaretiniai, kai dalis dokumento teksto yra atspausdinta, kita dalis užpildoma surašant konkretų dokumentą; 3) pavyzdiniai, kurie rengiami pagal tekstą-pavyzdį; 4) individualūs, kurių turinys kaskart originalus. Pagal slaptumą dokumentai grupuojami į slaptus ir visiškai slaptus, viešai neskelbtinus (konfidencialius) ir viešuosius. Visi įstaigos dokumentai skirstomi į ilgai, nuolat ir trumpai saugomus įstaigų archyvuose. Ilgai saugomi dokumentai, kuriems nustatytas saugojimo terminas nuo 26 iki 100 metų (elektroninių – nuo 11 metų iki 100 metų), trumpai saugomi nuo 1 iki 25 metų (elektroninių – nuo 1 iki 10 metų) [10, p. 15].

  • Vadyba Diplominis darbas
  • Microsoft Word 1343 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 68 puslapiai (14900 žodžiai)
  • Kolegija
  • Auksė
  • Pradinės mokyklos dokumentų valdymo sistemos tobulinimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Pradinės mokyklos dokumentų valdymo sistemos tobulinimas. (2016 m. Birželio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/pradines-mokyklos-dokumentu-valdymo-sistemos-tobulinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 08:29
×