Pradinis įmonės finansinės būklės įvertinimas finansinės atskaitomybės pagrindu (horizontalios ir vertikalios analizės pagalba)


Kapitalo pelningumas. Pardavimų pelningumo analizė. Veiklos efektyvumo(apyvartumo) analizė. Vienos dienos apyvarta,Lt=Pardavimai/365d.


Finansinės ataskaitos rodiklių horizontaliai ir vertikaliai analizei atlikti paimtos konfidencialumo sumetimais pavadintos N įmonės duomenys. Iš pateiktos balanso duomenų horizontalios analizės matyti, kad nagrinėjamoji įmonė per ataskaitinių metų laikotarpį disponavo 812562 tūkst.lt. didesniu turtu negu praeitais metais. Turto padidėjimas sudarė 32 %

Labiausiai išaugo ilgalaikis turtas 388875 tūkst.lt arba 59%, o trumpalaikis tik 423687 tūkst.lt arba 22%.

Ilgalaikio turto sudėtyje didžiausią augimo tendenciją išlaikė ilgalaikis materialusis turtas, padidėjęs 59 procentų arba 388875 tūkst.lt. Didžiausią poveikį ilgalaikio materialaus turto augimui darė naujos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrangos įsigijimas, padidėjęs 501803 tūkst.lt arba 90%. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto augimo tempą mažino kito materialaus turto sumažėjimas 130506 tūkst lt, arba 1355%.

Trumpalaikis turtas išaugo 423687 tūkst. Lt, bet bendram turto augimui tai neturėjo daug įtakos, nes sudarė tik 22%. Absoliuti padidėjimo suma irgi didesnės įtakos turto pokyčiui neturėjo. Trumpalaikio turto sudėtyje sparčiausiai išaugo atsargos ir išankstiniai apmokėjimai net 71 procentu, kas sudarė 14573 tūkst. litų. Tačiau atsargos ženkliai sumažėjo, net 434 procentais arba 278 tūkst. Lt. Tačiau per vienerius metus gautinos sumos— 255743 tūkst. Lt arba 17 procentų. Pakankamai didelę įtaką turto augimui turėjo pinigai ir jų ekvivalentai, kurie sudarė 160717tūkst. Lt. arba 46%.

Trumpalaikio turto sudėtyje, atsargų bendra straipsnio suma sumažėjo 287, tūkst. Lt., taip pat sumažėjo ir žaliavos 278 tūkst.Lt 434%. Viskas paaiškinama, kadangi nėra nebaigtos gamybos, o įmonė užsiima paslaugų teikimu.

Bendra turto pokyčių analizė nerodo labai blogos finansinės būklės, tačiau didėjantis pirkėjų įsiskolinimas leidžia prognozuoti tolimesnius nesklandumus.

Susipažinus su turto horizontalaus kitimo tendencijomis svarbu išsiaiškinti kaip kito per analizuojamą laikotarpį turto finansavimo šaltiniai. Kaip matyti iš balanso duomenų, nuosvybė išaugo 32 procentais arba 812562 tūkst Lt. Šis padidėjimas buvo pasiektas išaugus nuosavo kapitalo sumai 119434 tūkst.lt. arba 63 proc. Didžiausią poveikį nuosavybės augimui darė uždirbtas papildomas nepaskirstytas pelnas. Jis padidėjo net 135 proc. t.y. 119434 tūkst.lt. Įtakos turėjo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, kurie sudarė 693128tūkst. Lt arba 29 procentais.

Mažiausią įtaką turėjo įstatinis kapitalas, kuris padidėjo tik 6.25 proc.arba 5000 tūkst. Lt. Šiek tiek 1110 tūkst lt arba 9,17 procentų.

Taipogi didėjo ilgalaikiai įsiskolinimai ir trumpalaikiai įsiskolinimai atitinkamai 326133 tūkst. Lt arba 82 proc. ir 366995 tūkst lt. ir 19 proc.Tačiau trumpalaikių, t.y. per vienerius metus mokėtinų sumų sudėtyje šalia padidėjusių prekybos skolų tiekėjams (25proc.), atlyginimams (27 proc.). Tačiau ženkliai mažėjo kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų 85704 tūkst. Lt arba -354%.

Skolų tiekėjams didėjimas daugiau susijęs su apskaitos kaupimo metodu politika negu su verslo finansavimo būdu.

Apibendrinant galima pasakyti, kad iš horizontalios analizės rezultatų nesimato neigiamų finansinės būklės pasikeitimo tendencijų, kurios galėtų turėti neigiamų pasėkmių.Tačiau tai nereiškia, kad gilesnės analizės nereikia daryti, nes po teigiamais rezultatais gali slypėti giluminiai neigiami veiksniai. Todėl pereiname prie horizontalios pelno (nuostolio) atskaitos analizės.

Horizontaliosios Pelno (nuostolio) ataskaitos analizės tikslas nustatyti tas įmonės veiklos sritis, kurios dirbo pelningai ir ypač atkreipti dėmesį išaiškinant tuos įmonės padalinius ir tas veiklos sritis, kurios nešė nuostolį. Žinant nuostolių susidarymo vietą, galima gilinant analizę, užkirsti kelią jų atsiradimui.

Ataskaitiniai Pelno (nuostolio) ataskaitos duomenys rodo, kad analizuojamoji įmonė yra pelninga. Per ataskaitinį laikotarpį padidino grynąjį pelną 388,76 proc., uždirbdama grynojo pelno 160795 tūkst litų daugiau negu praėjusiais metais. Tačiau ne visi rodikliai buvo patenkinami. Per ataskaitinį laikotarpį didesnė dauguma rodiklių sumažėjo lyginant su praejusiais metais, bet atsižvelgiant į tai, kad kitimo tempai pajamas rodančių rodiklių buvo lėtesni negu rodančių sąnaudas, tokiu būdu susiformavo teigiamas, pelną rodantis grynojo pelno padidėjimo rezultatas. Pardavimai ir paslaugos per nagrinėjamą laikotarpį nežymiai padidėjo 0,11 proc., bet parduotų prekių savikaina sumažėjo tik 3,89 proc, arba 466094 tūkst Lt, todėl bendrasis pelnas padidėjo 481046 Lt arba 36,22 proc. Per ataskaitinį laikotarpį padidėjus veiklos sąnaudoms 348634 lt. arba 26,51 proc. pagrindinai dėl bendrų ir administracinių sąnaudų padidėjimo 25,67 proc. Ir dėl pardavimo sąnaudų, kurios išaugo 111430. Tačiau sąnaudų didėjimas ne buvo toks reikšmingas, nes įmonėje susiformavo 145680 Lt veiklos pelnas, išaugęs net 132412 Lt.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 74 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (6532 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laurynas
  • Pradinis įmonės finansinės būklės įvertinimas finansinės atskaitomybės pagrindu (horizontalios ir vertikalios analizės pagalba)
    10 - 4 balsai (-ų)
Pradinis įmonės finansinės būklės įvertinimas finansinės atskaitomybės pagrindu (horizontalios ir vertikalios analizės pagalba). (2016 m. Kovo 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/pradinis-imones-finansines-bukles-ivertinimas-finansines-atskaitomybes-pagrindu-horizontalios-ir-vertikalios-analizes-pagalba.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 03:29
×