Praktika vaikų darželyje


Lopšelis darželis „ Gintarėlis “ bendrosios nuostatos. Veiklos paskirtis. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą. Tikslas ir uždavinai. Auklėtojo kompetencija ir pareigybės aprašas. Auklėtojo kompetencija. Pareigybių aprašas. Auklėtojo teisės. Auklėtojo pareigos. Auklėtojo funkcijos. Auklėtojo veiklos tikslai , uždaviniai. Stebimoji praktika. Grupės pristatymas. Grupės pasirinkimas. Grupės pavadinimas –. Grupės dienotvarkė. Grupės aplinka , stipriosios ir silpnosios pusės. Grupės pedagogai ir jų kompetencija , ugdymo metodai ir formos. Grupėje pildomi dokumentai. Grupės vaikai. Bendradarbiavimas su tėvais. Bendradarbiavimo su tėvais formos Bendradarbiavimo su tėvais formos Periodiškumas. Pasiekimai ir ugdymo vertinimas vertinimas. Priešmokyklinis amžius. Ikimokyklinis amžius. Pasirinkto vaiko aprašas ir vertinimas. Socialinė kompetencija Kas gerai sekasi. Sveikatos saugojimo kompetencija Kas gerai sekasi. Meninė kompetencija Kas gerai sekasi. Komunikavimo kompetencija Kas gerai sekasi. Pažinimo kompetencija Kas gerai pavyksta. Veiklos planavimas Ilgalaikis perspektyvinis planavimas kada , ką , kuriam laikui auklėtoja planuoja. Svarbiausi ilgalaikio plano rengimo etapai. Trumpalaikis planavimas savaitės planai kada ir kuriam laikui auklėtoja planuoja. Svarbiausi trumpalaikio plano rengimo etapai. Meninė veikla. Fizinė veikla. Pažintinė veikla Komubikacinė , pažintinė veikla. Komunikacinė veikla. Komunikacinė , meninė. Savatės tema „ Ukrečiamos ligos “ 2014 11 17 – pirmadienis. 2014 11 18 - antradienis. 2014 19 – trečiadienis. 2014 20 – ketvirtadienis. 2014 21 – penktadienis. Savatės apmastymai ir refleksija. Vestos veiklos savaitės planas 2014 11 24 – 11 28 Savaitės tema –. 2014 11 24 Veiklos pavadinimas Ugdytina kompetencija (- jos Numatomas vaiko įtraukimo į veiklą būdas Siūlomos priemonės ir medžiagos.

Lopšelyje/ darželyje „Gintarėlis“ yra 12 grupių. Iš jų 2 grupės lopšelio, 2 priešmokyklinės ir 8 ikimokyklinės grupės. Siekiant pasirinkimo laisvės lopšelyje – darželyjė vienoje grupėje taikoma alternatyvioji – M. Montessori pedagoginė sistema bei dvejose - Valdorfo (R. Steiner) pedagoginė sistema. Likusios grupės dirba kūrybinio kompleksinio ugdymo metodu.

Į bendrojo ugdymo grupes integruojami vaikai su specialiaisiais poreikiais ir socialiai remtinų šeimų vaikai. Lopšelyje - darželyje dirba ikimokyklinio ugdymo pedagogai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, papildomo (šokio, menų) ugdymo pedagogai, kūno kultūros pedagogas, muzikos pedagogas, logopedas.Visi pedagogai turi aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą, specialistai – magistro laipsnius. Pedagogai nuolat mokosi ir kelia kvalifikaciją.

Lopšelis – darželis „Gintarėlis“ yra įsikūręs Kauno miesto Šilainių mikrorajone, ekologiškai įstaiga nėra pačioje dėkingiausioje vietoje – šalia gatvės, tačiau teritorijoje yra daug medžių, kitokių augalų, tai skatina vaikų domėjimąsi gamta, saugo nuo triukšmo, oro užterštumo. Šalia yra Milikonių vidurinė mokykla, artimiausioje mikro rajono aplinkoje – baseinas, sporto ir laisvalaikio centrai „Oazė“ ir „Mega“, prekybos centrai, knygynai, biblioteka, poliklinika, gaisrinė, paštas – tinkama aplinka vaikų socializacijai. Iš kultūrinių įžymybių artimiausiai IX fortas, Linkuvos dvaras, paminklas Žemaičių plentui, nuo kurio želgiant atsiveria mūsų miesto panorama. Regiono sąlygos padeda ugdyti aktyvų ir sąmoningą savo miesto pilietį, plėsti vaikūų žinias, mokėjimus ir įgūdžius.

Požiūryje į vaiką, remtasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, LR įstatymais, vaiko gerovės politikos koncepcija.

Darželyje siekiame ugdyti aktyvų, savimi pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turinti vaiką. Sudaryti sąlygas vaiko veiklos plėtotei, integraliam meniniam ugdymui derinant tradicines ir modernias vertybes, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje.

Sudarytos higieninės, pedagoginės, psichologinės sąlygos, užtikrinančios socialinį, psichologinį ir fizinį vaiko saugumą.

Požiūryje į ugdymą atsižvelgiama į ikimokyklinukų ugdymo ekspertų komisijos rekomenduotas ikimokyklinio ugdymo programas:

4. Tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį, saugoti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, sudaryti saugią aplinką vaiko ugdymui.

5. Skatinti vaiko asmenybės skleidimąsi lanksčiai ir kūrybiškai taikant Valdorfo ir M. Montessori metodų elementus.

Lopšelis – darželis „Gintarėlis“ visuminio ugdymo kompleksiškumo, darnumo siekia per meninės veiklos stiprinimą. todėl įstaigoje dirba meno pedagogas – yra dailės studija, muzikos pedagogas, tėvų iniciatyva veikia keramikos ir šokių studijos. Įstaigos pedagogų dėka labai stiprus teatrinis ugdymas. Esame įsitikinę, kad meninė veikla – ne tik viena mėgstamiausių vaikų veiklų, ji labai svarbi asmenybei formuotis. Ji bene labiausiai ugdo jautrumą, gerumą, atidumą, dėmesį, mąstymą, kūrybiškumą, estetinius jausmus. Meninio ugdymo krypties darželis – ikimokyklinio amžiaus vaikų kultūros židinėlis, kuriame per meninę veiklą bus ugdomos visos vaiko kompetencijos, reikalingos tolimesnei vaiko socializacijai.

Remiantis humanistinio ugdymo principais, svarbu ne tiek žinios, kiek jausmai, smalsumas, pasirinkimo laisvė. Stebuklingas pasaulis (nors kartais ir sunkus) atsiskleidžia vaikui gyvomis spalvomis, ryškiais, virpančiais garsais, pasaka ir žaidimu.

2)grupės atmosferos kūrimas,

Vienas iš svarbiausių veiksnių, užtikrinantis auklėtojo autoritetą, yra pedagoginis meistriškumas. Auklėtojas turi sugebėti sudominti vaikus, sudėtingus dalykus perteikti paprastai,supaprastintai. Auklėtojas privalo save valdyti, kalbą ir jos toną, judesius, žvilgsnį, šypseną, žodžius. Reiklumas, pagarba ir jautrumas auklėtiniams – būtinos gero pedagogo savybės. Darbas su atskirais auklėtiniais pagrįstas individualiu motinišku-tėvišku priėjimu. Ugdymo procese pedagogą galime vadinti centru, kadangi jis prisiima didelę atsakomybę už ugdytinių tobulėjimą plačiąja prasme, sėkmingą kūrybinių gebėjimų ir intelekto vystymą.

Auklėtojas turi teisę: Pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas, gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo naujoves, gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš socialinių, specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų, administracijos. Auklėtojas gati teikti siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso ir įstaigos veiklos tobulinimo, turi teisę dalyvauti įstaigos savivaldoje. Teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis. Turi teisę į atostogas, darbo užmokestį ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų nustatytas garantijas; Turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas. Ne trumpesnę nei 0,5 val. trukmės pietų pertrauką.Ne mažiau kaip 3 val. per savaitę skirti metodinei veiklai. Skatinti auklėtinius dalyvauti mokyklos, gimnazijos savivaldoje. Organizuoti auklėtinių išvykas už mokyklos ribų. Kontroliuoti auklėtinių pareigų vykdymą, padėti spręsti jų teisines problemas. Klasės auklėtojas turi teisę pasirinkti konstruktyvius auklėjimo ir bendradarbiavimo būdus, ugdant klasės bendruomenę, susidedančią iš mokinių.

  • Pedagogika Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 54 KB
  • 2015 m.
  • 33 puslapiai (7266 žodžiai)
  • Universitetas
  • Giedre
  • Praktika vaikų darželyje
    10 - 8 balsai (-ų)
Praktika vaikų darželyje. (2015 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/praktika-vaiku-darzelyje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 10:35
×