Praktikos ataskaita: įmonės apskaitos organizavimas


Įvadas. Bendrovės apskaitos organizavimas. Bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentai, ataskaitinių metų pabaigos procedūros. Bendrovės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų apskaita. Bendrovės ilgalaikio turto apskaita, jo ypatumai. Bendrovės finansinių, statistinių ataskaitų, mokestinių deklaracijų rengimas. Bendrovės finansinės būklės bei veiklos rezultatų įvertinimas, naujovės apskaitoje. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Bendrovė savo veiklą vykdo visoje Lietuvoje, teikia statybos, konsultavimo, projektavimo bei projektų įgyvendinimo paslaugas. Pagrindinės bendrovės veiklos kryptys:

- konsultacinių paslaugų teikimas siekiant surasti geriausius technologinius sprendimus, maksimaliai atpiginant statybos bei eksploatacijos kaštus;

Bendrovėje šiuo metu dirba 46 darbuotojai, kurie yra bendrovės sėkmės garantas, kadangi bendrovėje dirba aukščiausios kvalifikacijos bei didelę patirtį turintys darbuotojai, kurie nuolat tobulėja, kelia savo kompetenciją bei ją pritaiko tiesioginiame darbe. Bendrovei vadovauja direktorius, kuris organizuoja ir vykdo bendrovės kasdienę ūkinę veiklą, veikia bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius. Taip pat bendrovės vadovas tvirtina vidaus tvarkos taisykles, skatina darbuotojus bei skiria jiems nuobaudas, organizuoja bendrovės buhalterinę apskaitą pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą.

Apžvelgti bendrovės apskaitos organizavimą, išskiriant bendrovės vyriausiojo buhalterio atliekamas funkcijas, aptariant bendrovės apskaitos politiką bei naudojamą kompiuterinės apskaitos programą;

Įvertinti bendrovės finansinės būklės bei veiklos rezultatus, susipažinti su naujovėmis apskaitoje.

Bendrovės apskaitą tvarko vyriausiasis buhalteris, atsakantis už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Vyriausiojo buhalterio funkcijos numatytos bendrovės vyriausiojo buhalterio pareiginiuose nuostatuose, su kuriais jis yra susipažinęs raštu. Pagal bendrovės vyriausiojo buhalterio pareiginius nuostatus, bendrovės buhalteris atlieka šias pagrindines funkcijas:

- rengia finansinių ataskaitų rinkinius, juos kartu su bendrovės vadovu pasirašo; 

Bendrovės buhalterinė apskaita tvarkoma pagal bendrovės direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką, kurioje nurodyti bendrovės apskaitai tvarkyti bei finansinėms atskaitoms sudaryti taikomi apskaitos principai, metodai, taisyklės.

t. y. bendrovės apskaitos politikoje aptarta tai, kas privaloma aptarti ūkio subjekto apskaitos politikoje pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą (2001).

Buhalterinė apskaita bendrovėje vedama tam tikru nuoseklumu nuo pirminių dokumentų surašymo iki finansinių ataskaitų sudarymo. Skiriami du bendrovės buhalterinės apskaitos ciklo procedūrų etapai: apskaitos procedūros atliekamos visą bendrovės ataskaitinį laikotarpį bei apskaitos procedūros atliekamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Prie apskaitos procedūrų, atliekamų visą bendrovės ataskaitinį laikotarpį, priskiriamos šios apskaitos procedūros: ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių identifikavimas ir matavimas, ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių fiksavimas pirminiuose dokumentuose, ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių registravimas apskaitos registruose bei Didžiosios knygos sąskaitose, inventorizacija ir jos rezultatų įforminimas.

Pirminiuose apskaitos dokumentuose užfiksuoti duomenys kaupiami bei registruojami bendrovės direktoriaus patvirtintuose apskaitos registruose, t. y. ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių registre. Duomenys apskaitos registruose bendrovėje registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine-sistemine tvarka. Apskaitos registrai bendrovėje sudaromi naudojant technines priemones, atspausdintus juos pasirašo bendrovės vyriausioji buhalterė.

Iš apskaitos registrų duomenys perkeliami į buhalterines sąskaitas, kurios sudaro Didžiąją knygą.

Siekiant sutikrinti, ar dokumentuose ir apskaitos registruose pateikta informacija yra teisinga, ataskaitinio laikotarpio eigoje atliekama inventorizacija bei inventorizacijos metu gauti rezultatai užregistruojami bendrovės buhalterinėje apskaitoje.

Prie apskaitos procedūrų, atliekamų bendrovės vyriausiosios buhalterės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, priskiriamos šios apskaitos procedūros: sąskaitų koregavimai, koreguotų sąskaitų apyvartų ir likučių skaičiavimas, darbinių lentelių (bandomojo balanso) sudarymas, finansinių ataskaitų rengimas, pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas.

Kiekvienų ataskaitinio laikotarpio metų pabaigoje apskaičiuojamos Didžiosios knygos sąskaitų likučiai, atliekami kai kurių sąskaitų pakoregavimai, apskaičiuojamos koreguotų sąskaitų apyvartos bei likučiai po koregavimo.

Finansinių metų pabaigoje, siekiant atskirti vieno finansinio laikotarpio pajamų bei sąnaudų sumas nuo kito finansinio laikotarpio pajamų ir sąnaudų sumų, bendrovės vyriausioji buhalterė visas pajamų bei sąnaudų sąskaitas uždaro gruodžio 31 dienos datai. Tam ji naudoja specialiai skirtą sąskaitą Pajamų ir sąnaudų sąskaitą.

  • Microsoft Word 1335 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (3479 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ieva
  • Praktikos ataskaita: įmonės apskaitos organizavimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Praktikos ataskaita: įmonės apskaitos organizavimas . (2017 m. Gegužės 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/praktikos-ataskaita-imones-apskaitos-organizavimas.html Peržiūrėta 2019 m. Kovo 19 d. 16:54
×