Priešgaisrinės apsaugos reikalavimai įmonėse


Bendrosios nuostatos. Priešgaisrinės apsaugos instrukcijos ir mokymas. Darbo vietoje. Gaisrų ir užsidegimų tyrimas. Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra. Savaiminis užsidegimas. Sprogimas Sprogimas. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Statinių gaisrinės saugos reikalavimai. Statybos produktų , statinio konstrukcijų gaisrinė techninė klasifikacija. Pastatų patalpų grupės. Patalpų ir pastatų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Patalpos kategorija. Medžiagų , esančių patalpoje ar naudojamų technologiniame. Pastato kategorija. Gaisro apkrova. Statinių , gaisrinių skyrių , patalpų gaisro apkrovos kategorija , atsižvelgiant į gaisro apkrovų tankį Gaisro apkrovos kategorija. Gaisro apkrovos tankis. Statinio , gaisrinio skyriaus , patalpos atsparumo ugniai laipsnis. Statinių ir gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai. Bendrieji gaisro plitimo ribojimo reikalavimai. Gaisro plitimo ribojimas gaisriniame skyriuje. Gaisrinių skyrių maksimalūs plotai. Žmonių skaičius. Aukštų skaičius. Gaisro plitimo ribojimas pastato konstrukcijų elementais ir paviršiais. Patalpų paskirtis pastatuose. Naudota literatūra.


Gaisras- tai siaubingas reiškinys, kuris dažnai padaro daugybę materialinių nuostolių ūkiui, t. y. sunaikina daug kainuojančius pramonės objektus, gyvenamuosius namus, vertingus gaminius, medžiagas ir kitas vertybes, sukelia grėsme žmonių gyvybei ir sveikatai, nes pasitaiko aukų, sužalojimų. Apsaugai nuo gaisrų mūsų respublikoje, kaip ir visoje šalyje, skiriama daug dėmesio. Valstybė jau nuo 1918 metų rūpinasi mūsų priešgaisrine apsauga, nustatyta priešgaisrinės profilaktikos tvarka.

Tikslas: Susipažinti su priešgaistrinės apsaugos organizavimu įmonėse.

Uždavinys:Analizuoti literatūros šaltinius ir juos apibendrinti.

2. parengti įmonės priešgaisrinės saugos instrukciją ir kontroliuoti, kad jos būtų laikomasi;

4. garantuoti, kad šildymo įrengimai, vėdinimo, elektros įranga, technologiniai ir gamybiniai prietaisai būtų tvarkingi;

Kiekvienai įmonei, cechui, dirbtuvei ir sandėliui, atsižvelgiant į gamybos specifiką, turi būti paruoštos bendrosios objektų ir atskirų cechų, skyrių priešgaisrinės instrukcijos. Bendrosiose objekto priešgaisrinėse instrukcijose numatytos priešgaisrinės apsaugos priemonės visai įmonei, t. y. teritorijos, kelių, privažiavimų prie pastatų ir trobesių priežiūros tvarka; medžiagų laikymo tvarka ir normos; vietos, kur draudžiama rūkyti ir vartoti atvirą ugnį; leidimų išdavimo transporto priemonėms ir jų važinėjimo po teritoriją tvarka; gaisro gesinimo, gaisro ryšių ir signalizacijos priemonių priežiūros tvarka; gaisro atžvilgiu pavojingų darbų vykdymo tvarka. Be to, turi būti griežtai nustatyta gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingų medžiagų laikymo tvarka ir normos, pirminių gaisro gesinimo ir specialių gesinimo įrenginių naudojimo būdai, atskirų darbuotojų pareigos kilus gaisrui, ventiliacijos ir elektros įrenginių išjungimo, žmonių ir vertybių evakua-vimo tvarka, gesinimo priemonių naudojimas ir kt.

Priešgaisriniai instruktažai esti dvejopi: pirminiai, kai dirbantieji supažindinami, kaip laikytis priešgaisrinės apsaugos bendrųjų taisyklių, kaip naudotis gaisro gesinimo ir ryšių priemonėmis; pakartotiniai arba darbo vietoje, kai instruktuojama, kaip laikytis priešgaisrinės apsaugos taisyklių ceche, dirbtuvėje ir sandėlyje.

Instruktuoti darbininkus ir tarnautojus ir tvarkyti apskaitą pavedama objekto priešgaisrinės apsaugos viršininkams, taip pat asmenims, kurie atsako už priešgaisrinę apsaugą padaliniuose. Administracija turi rūpintis, kad darbo vietose greta saugumo technikos instrukcijų būtų ir priešgaisrinės instrukcijos, kurias paruošia atitinkamų cechų inžinerijos ir technikos personalas, o tvirtina įmonės vadovas.

Degimas gali būti homogeninis (vienalytis) ir heterogeninis. Homogeniškai dega tik dujinės medžiagos, susimaišę su oru (pvz., vidaus degimo variklių cilindruose). Heterogeniškai degantys degioji medžiaga ir oras nesusimaišo.

Temperatūra, kurioje, vykstant oksidacijos reakcijai, susidarantis šilimos kiekis lygus į aplinką išsiskiriančios šilumos kiekiui, vadinama

Savaiminis užsidegimas įvyksta, kai dėl medžiagoje vykstančių fizinių-cheminių arba biocheminių procesų išsiskiria šiluma ir medžiaga savaime įkaista iki užsiliepsnojimo temperatūros (drėgnas šienas, durpės, rusvoji akmens anglis, tepaluoti skudurai ir t.t.).

Ribinės koncentracijos išreiškiamos procentais tūrio atžvilgiu. Pavojingiausias sprogumo atžvilgiu - acetilenas, kurio žemutinė ribinė koncentracija - 2,5%, aukštutinė - 80%; benzino garų atitinkamai - 0,76% ir 5,40%; acetono - 2,55% ir 12,8%.

Mišinių ribiniai sprogumo koncentracijų dydžiai priklauso nuo uždegimo impulso galios, inertinių dujų ir garų priemaišų, temperatūros ir slėgio.

Pagrindiniai statinių gaisrinės saugos reikalavimai pateikti Statybos techniniame reglamente

5.1. Statybos produktų, statinio konstrukcijų gaisrinė techninė klasifikacija:

Al ir A1FL degumo klasėms be bandymų priskiriamos medžiagos: betonas, mineralinė vata, molio gaminiai, stiklas, keramika ir t.t.

Degiosios dulkės arba pluoštas, lengvai užsiliepsnojantys skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra viršija 28°C, degieji skysčiai, įkaitinti iki ir daugiau jų pliūpsnio temperatūros, degieji skysčiai, kurie avarijos atveju gali sudaryti sprogius aerozolius, kai naudojama jų tiek, kad užsidegus sprogstančiam dulkių ar garų ir oro mišiniui, patalpoje išsivysto didesnis kaip 5kPa sprogimo momentinis slėgis.

  • Sauga Referatas
  • Microsoft Word 61 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (3586 žodžiai)
  • Domas
  • Priešgaisrinės apsaugos reikalavimai įmonėse
    10 - 10 balsai (-ų)
Priešgaisrinės apsaugos reikalavimai įmonėse. (2016 m. Vasario 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/priesgaisrines-apsaugos-reikalavimai-imonese.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 21:08
×