Prokuratūra teisėje


Prokuratura kursinis darbas. Skaidres stt funkcijos. Kursinis prokuraturos. Prokuratūros personalas.

Teisės konspektas. Prokuratūra, jos statusas ir funkcijos. Prokuratūros sandara. Generalinė prokuratūra. Gen. Prok. Funkcijos. Teritorinės prokuratūros ir jų funkcijos. Gen. Prokuroro, jo pav-jų skyrimo ir atlei-dimo tvarka. Prokurorai ir prokuratūros personalas. Priėmimo į tarnybą prokuratūroje ir skyrimo į prokuroro pareigas reikalavimai. Priėmimo į tarnybą pro-oje ir skyrimo į pro-kuroro pareigas tvarka. Prokurorų stažuotės. Prokurorų tarnybos vertinimas. Prokurorų kvalifikaciniai rangai. Prokurorų skatinimas. Atleidimo iš tarnybos pagrindai. Prokurorų statusas ir nepriklausomumas. Viešojo intereso gynimas. Policijos uždaviniai. Policijos sistema. Policijos pareigūnas ir jo teisinis statusas. Policijos pareigūno įgaliojimai. Policijos rėmėjas. Policijos rėmėjų funkcijos. Policijos rėmėjų pareigos. Vidaus reikalų sistemosvidaus tarnybos valdymas. Pagrindiniai vidaus tarnybos principai. Karo policijos kompetencija. Karo policijos organizavimas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tarnybos uždaviniai ir funkcijos. Tarnybos veiklos organizavimas. Stt pareigūnams taikomi apribojimai.


2) atlieka ikit. tyrimą; 3) kontroliuoja ikit. tyrimo pareigūnų veiklą baudžiamajame procese;

5) dalyvauja apeliacine tvarka nagrinėjant baudž. bylas; 6) kontroliuoja nuosprendžių pateikimą vykdyti ir jų vykdymą; 7) koordinuoja ikit. t-mo įstaigų veiksmus tiriant nusikalstamas veikas;

2. Gen.pr-as Gen. prokuratūros, teritorinių pro-kuratūrų, gen. prokuroro ir jo pav-ojų, prokurorų kompetenciją nustato įsakymu patvirtindamas Kompetencijos nuostatus.

Gen. prokuroro, jo pav-jų skyrimo ir atlei-dimo tvarka. 1. Gen. prokuroru ir jo pav-oju g.b. skiriamas asmuo, kuris yra ne jaunesnis kaip 35 m., nepriekaištingos reputac., moka valst. Lietu-vių kalbą, turi LR pilietybę, turi aukštąjį univ. teisinį išsilav. ir yra įgijęs teisės magistro ar tei-sininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, ne ma-žesnį kaip 10 metų tarnybos prokuroru ar teisėjo darbo stažą arba ne mažesnį kaip 10 metų teisinio pedagog. darbo turint teisės krypties soc. mokslų daktaro ar hab. daktaro laipsnį stažą.

2. Gen. prokurorą 7 metams skiria ir iš pareigų atleidžia Prezidentas Seimo pritarimu.

3. Gen. prokuroro pav-jus 7 metams skiria ir iš pareigų atleidžia R. Prez. gen.prokuroro teikimu.

4. Gen.prokuroras ir jo pav-ai, prieš pradėdami eiti pareigas, prisiekia L.valstybei. Gen.pr. ir jo pavaduotojų priesaiką priima R.Prezidentas.

5. Gen. prok. ir jo pav-ojas atleidžiami iš parei-gų, kai: 1) atsistatydina; 2) pasibaigia įgaliojimų laikas arba sulaukia senatvės pensijos amžiaus;

3. Pro-ros valstybės tarnautojų tarnybos sąlygas ir tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas.

1. Asmuo gali būti priimtas į tarnybą pro-roje ir paskirtas į prokuroro pareigas, jei jis yra neprie-kaištingos reputacijos LR pilietis, mokantis valst. liet. k., turi aukšt. univ. teisinį išsilav. ir yra įgijęs teisės magistro ar teisininko profesinį kvalifikaci-nį laipsnį arba teisės krypties soc. mokslų d. ar hab. dakt. laipsnį, išlaikė pretendentų į pro-rus egzaminą ir turi Atrankos komisijos teikimą.

2. Užsienio mokymo įstaigose asmens įgytas išsi-lav. pripažįstamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

2) pasitikrinti sveikatą ir pateikti med. komisijos išvadą dėl tinkamumo eiti prok. pareigas. Svei-katos tikrinimo tvarką ir medicininius reikala-vimus nustato sveikatos apsaugos ministras, suderinęs su gen. pr-ru; 3) pateikti asmens turto ir pajamų deklaraciją; 4) išlaikyti pretendentų į prokurorus eg-ą.

6.Prokuroro stažuotės laikas įskaitomas į šio Įst. 28str.2ir3dalyse numatytą tarnybos pro-ru stažą.

6. Atestac.komis.siūlo gen.prokurorui suteikti pro-rui aukštesnį, palikti tą patį arba pažeminti kvalifikacinį rangą. 7. Prokuroras Atest. ko-sijos išvadą gali apskųsti gen.prokurorui, o gen. prok. sprendimą dėl šios išvados – teismui Adm-cinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

1. Prokurorams suteikiami šie kvalifikaciniai ran-gai, žymintys jų kval-ciją ar einamas pareigas:

2. Gen.pro-ui vyriausiojo valstybinio justicijos patarėjo kvalifikacinį rangą, gen. prokuroro pav-jui valstybinio justicijos patarėjo kvalifikacinį rangą suteikia R.Prez., skirdamas juos į pareigas.

3) vienkartine (iki 5 minimalių gyvenimo lygių dydžio) pinigine išmoka; 4) vardine dovana (iki 5 minimalių gyvenimo lygių dydžio vertės); 5) su-teikiant aukštesnį kvalifikacinį rangą; 6) įteikiant vardinį ginklą.

2. Už ypatingus nuopelnus L.valstybei pr-ras g.b. teikiamas valstybės apdovanojimui gauti. 3. Pr-as skatinamas šio Įst. ir gen. pr-ro nustatyta tvarka.

4) netenka LR pilietybės; 5) nenutraukia dalyva-vimo politinių partijų ar politinių organizacijų veikloje, kitaip pažeidžia šio Įstat. reikalav.;

  • Teisė Konspektai
  • 2011 m.
  • 10 puslapių (7876 žodžiai)
  • Teisės konspektai
  • Microsoft Word 33 KB
  • Prokuratūra teisėje
    8 - 2 balsai (-ų)
Prokuratūra teisėje. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/prokuratura-teiseje.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 17:43