Rangos sutartinės formos


Rangos sutartines formos.


Baigiamasis darbų priėmimo-perdavimo aktas – visų Rangovo atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas, kurio forma yra pateikta Sutarties Priede Nr. 5 „Baigiamasis darbų priėmimo-perdavimo aktas“.

Darbo frontas (statybvietė) – Užsakovo arba Užsakovui dalyvaujant kito rangovo Rangovui perduota ir priimta Darbų vykdymo vieta ar jos dalis, būtina Darbų atlikimui. Darbų frontas, atsižvelgiant į vykdomus Darbus, gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis, Objektu ar jo dalimi.

Darbų technologijos projektas – tai teisės aktų nustatyta tvarka iki Darbų pradžios Rangovo parengtas ir su Užsakovu suderintas techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus Objekto statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo Objekto projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą.

Išpildomoji nuotrauka – licencijuotų asmenų parengtas geodezinis dokumentas, kuriame užfiksuoti faktiniai atliktų Darbų rezultatų išmatavimai ir nuokrypos nuo Darbų dokumentuose nurodytų Objekto ar atskirų jo dalių projektinių ašių, išmatavimų, altitudžių bei kitų atskaitos taškų.

Rangovo rengiamo Darbo projekto ir kitų Darbų dokumentų parengimo terminus;

Medžiagų, įrangos, priemonių užsakymo, tiekimo į Objektą terminus;

Objektas – reiškia statomą daugiabutį gyvenamąjį namą, įskaitant jo tinkamam funkcionavimui priskiriamus inžinerinius tinklus, esančius ar būsimus Objekto statybos sklype bei už jo ribų, taip pat patį statybos sklypą kaip infrastruktūros ir sutvarkymo objektą (privažiavimų, apšvietimų įrengimą, apželdinimą ir kt.).

Sutartis (Sutarties dokumentai) – tai tinkamai Šalių patvirtinta ši Sutartis, prie šios Sutarties pridėti priedai, Sutarties papildymai ir pakeitimai, Statybos darbų vykdymo protokolai ir visi kiti dokumentai, tiesiogiai susiję su šia Sutartimi ir Darbais. Sutarties dokumentų sąvoka apima ir Darbų dokumentų sąvoką.

Techninis projektas – tai su Užsakovu suderintas visas Objekto techninis projektas arba Darbų vykdymui pakankama konstrukcinė, architektūrinė ar kita techninio projekto dalis, pateikta Rangovui išsamiam susipažinimui iki Sutarties pasirašymo;

Rangovas įsipareigoja šioje Sutartyje nurodyta tvarka ir sąlygomis už Kainą pagal Techninį projektą bei kitus Darbų dokumentus atlikti bei perduoti Užsakovui nurodytus darbus Prieduose Nr. 1, 2, 3, įforminant pridavimo aktus.

Rangovas įsipareigoja laiku pasirūpinti Darbų atlikimui bei jų perdavimo Užsakovui būtinomis medžiagomis, įranga bei priemonėmis, tame tarpe, reikiama ir pakankama kvalifikuota darbo jėga.

Užsakovas Objekto statybos laikotarpiu turi teisę keisti Darbų dokumentus, sustabdyti darbus (už tai nemokant Rangovui jokio užmokesčio, nuostolių atlyginimo ir kt.), taip pat duoti Rangovui privalomus vykdyti nurodymus dėl Darbų eigos pakeitimų ar papildomų darbų, esant reikalui keičiant Darbų dokumentus, taip pat reikalauti Rangovą atlikti analogiško pobūdžio, tačiau Sutartyje nenustatytus darbus, paslaugas ar tiekimus. Jeigu dėl Užsakovo reikalaujamų pakeitimų ar papildomų darbų pagrįstai keičiasi faktinė Darbų kaina, Užsakovas už tokius faktiškai atliktus papildomus darbus su Rangovu atsiskaito ne didesniais nei Sutarties priede „Sąmata“ numatytais vienetiniais atitinkamų darbų įkainiais, o jeigu šiame Sutarties priede nenumatyti atitinkamų papildomų darbų vienetiniai įkainiai – pagal Šalių iki atitinkamų papildomų darbų atlikimo pradžios pasirašytame Sutarties papildyme Šalių sutartus darbų įkainius. Papildomi darbai gali būti atliekami tik jeigu iki papildomų darbų atlikimo pradžios yra pasirašytas atitinkamas Sutarties papildymas. Šalys susitarė, kad Rangovas teikdamas pasiūlymą Užsakovui dėl kainos papildomų darbų rūšims, kurios nenumatytos Sutarties priede „Sąmata“, taikys Užsakovui ne blogesnius darbų kainos formavimo principus, kaip ir nustatant Kainą, tame tarpe ne didesnę Rangovo pelno maržą ir kt. Papildomų darbų kaina Rangovui sumokama bendra Sutartyje nustatyta atsiskaitymo tvarka bei terminais.

  • Statyba Pavyzdys
  • Microsoft Word 41 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (8404 žodžiai)
  • Jele
  • Rangos sutartinės formos
    10 - 3 balsai (-ų)
Rangos sutartinės formos. (2016 m. Gegužės 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/rangos-sutartines-formos.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 20:45
×