Reklaminė kampanija ir jos organizavimas


Reklamos kampanijos organizavimas. Reklamos kampanija kursinis. Reklamos kampanija ir jos planavimas. Referatas kampanija. Reklamines kampanijos organizavimas. Reklamos planavimas ir organizavimas kursinis. Festivalio reklamos kampanija kursinis. Diplominis darbas reklamos kampanijos planavimas ir organizavimas. Diplominis reklamos kampanijos planavimas ir organizavimas. Reklamos planavimo ir organizavimo procesas.

Reklaminė kampanija ir jos organizavimas. Reklamos savybės. Reklaminės kampanijos planavimas. Įvaizdžio reklama. Stimuliuojanti reklama. Pardavimų stabilumą užtikrinanti reklama. Lietuvos rinkos formavimas, jos integravimas į europos rinkos sistemą, komercinių ryšių su užsienio šalimis intensyvėjimas neišvengiamai susiję su reklaminės veiklos vystymu ir plėtojimu. Ilgą laiką lietuvoje objektyvių sąlygų reklamai vystytis nebuvo. Pirmiausia, vyravo deformuoti ekonominiai santykiai: pagrindinė produktų masė buvo realizuojama remiantis ilgalaikiais planais, iš anksto nustatytam vartotojui. Antra,reklama buvo laikoma ne tiek komercine, kiek ideologine veikla, o tai stabdė tiek jos teorinių pagrindų, tiek metodikos formavimąsi. Galiausiai, reklamos specialistai iki šiol nebuvo ruošiami. Šiandien, pakitus politinei ir ekonominei situacijai, reklamos panaudojimas labai išaugo ir lietuvoje. Įmonės, siekiančios padidinti rinkos dalį ar užkariauti naują rinką, pastebėjo, kad pavieniai reklaminiai veiksmai nėra labai efektyvūs. Didesnį efektą galima pasiekti organizuojant reklaminę kampaniją. Su reklaminės kampanijos organizavimo sunkumais susiduria ne tik reklamos kūrėjai, bet ir reklamos užsakovai. Šioje srityje, beje, kaip ir daugelyje kitų, aiškiai trūksta tiek teorinio pagrindo, tiek praktinės patirties. Būtent šios priežastys lėmė šio straipsnio tematiką “ reklaminės kampanijos planavimas“.

Reklama pasiþymi tam tikromis savybëmis ( þr. 1 lentelæ), kurios geriau atskleidþia jos esmæ.

1. Ji nëra tik techniniø parametrø apie objektà iðvardijimas. Siekiant átikinti bûsimà vartotojà ásigyti daiktà (aplankyti parodà, renginá), bûtina akcentuoti, kokià naudà þmogus turës, jeigu pasielgs taip, kaip yra kvieèiamas. Pavyzdþiui: supaprastës kai kuriø buitiniø problemø sprendimas, þmogus iðmoks naudotis dekoratyvine kosmetika, gydysis vaistaþolëmis, galës atsipalaiduoti ir maloniai praleisti laikà ir pan. Taigi, be bûtiniausios objektø charakteristikos, reklaminë informacija turi bûti aktyvi.

2. Reklama visada turi kaþkà naujo, dar neþinomo vartotojui. Tas naujumo laipsnis kiekvienu konkreèiu atveju yra skirtingas.

5. Taigi reklama - tai trumpa, originali, turinti konkretø adresatà informacija, kurios tikslas - paskatinti þmogø konkreèiø materialiniø ir dvasiniø objektø vartojimui.

Ðiandien, bet kurioje ðalyje vykstant demokratiðkiems rinkimams á valdþios organus, didþiulis dëmesys skiriamas reklamai, nes tai galingas árankis, galintis formuoti vieðàjà nuomonæ. Ánirtingoje politinëje kovoje pasirenkamos ávairios reklamos priemonës: plakatai su atspausdintomis kandidatø programomis ir ðûkiais, bukletai, þenkliukai, vimpelai, lapeliai, lipdukai, reklaminiai straipsniai spaudoje, uþraðai ant transporto priemoniø, ávairios televizijos laidos ir kt.

Ámonei, kuri savo strategijoje numato veiksmus, susijusius su rinkos dalies didinimu, naujos rinkos uþkariavimu, vienkartiniai, pavieniai reklaminiai veiksmai nëra efektyvûs. Didesná efektà ji pasiekia organizuodama reklaminæ kampanijà, kuri pasireiðkia visuma ávairiø kompleksiniø priemoniø, susijusiø tarpusavyje tam tikru nuoseklumu ir pasiþyminèiø savo poveikio pakopomis.

Priklausomai nuo paskirties, pravedimo trukmës, geografijos, rinkos uþëmimo lygio ir priemoniø panaudojimo reklaminëje veikloje galima iðskirti tokius reklaminës kampanijos tipus :

Reklaminë kampanija nuo atskiros reklamos akcijos skiriasi savo uþmojais, ávairiø reklamos priemoniø kompleksiniu panaudojimu, parengimu ir pravedimu.

  • Microsoft Word 9 KB
  • 2016 m.
  • 7 puslapiai (1584 žodžiai)
  • Universitetas
  • Džiugas
  • Reklaminė kampanija ir jos organizavimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Reklaminė kampanija ir jos organizavimas. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/reklamine-kampanija-ir-jos-organizavimas.html Peržiūrėta 2021 m. Vasario 26 d. 08:11
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo