Reklamos priemonių planas


Pagrindiniai reikalavimai logistikai. Logistikos risys su imones misija. Logistikos imones reklama. Logistikos sprendimu rysys su marketingo strategija. Reklamos priemonių planas įmonėje. Verslo logistikos koncepcija ir reikalavimai. Reklamos priemones referatas.

Logistikos referatas. Reklamos priemonių planas. Pratarmė. Logistikos esmė ir paskirtis. Pagrindinės sąvokos ir apibrėţimai. Logistikos tikslas ir uždaviniai. Praktinis verslo logistikos koncepcijos taikymas. Verslo logistika. Istorinės verslo logistikos koncepcijos ištakos. Svarbiausi šiuolaikinei verslo logistikai keliami reikalavimai. Klientųn aptarnavimo standartai. Logistikos ryšys su įmonės misija. Sprendimų priėmimo lygmenys. Logistikos sprendimų ryšys su marketingo strategija. Verslo logistikos funkcinės atsakomybės sritys: pagrindiniai uţdaviniai ir jų sprendimas. Paskirstymo (marketingo) logistika. Gamybos logistika. Aprūpinimo logistika. Pagrindiniai logistikos sistemų valdymo metodai ir technologijos. Atsargų valdymas. Sprendimai, susiję su prekių sandėliavimu. Logistikos sprendimai, susiję su prekių transportavimu. Naudota literatūra.

Atsargų valdymas, prekių konsolidavimas ir išskirstymas; Nuosavybės teisių gatavai produkcijai perdavimas;

Įmonės – gamintojos produkcija ir ją lydintis servisas pateikiamas galutiniams ir tarpiniams vartotojams atitinkamais paskirstymo kanalais, kurie visumoje sudaro firmos paskirstymo tinklą. Pagal Amerikos marketingo asociacijos apibrėţimą, “paskirstymo kanalas – tai firmos vidinių organizacinių vienetų ir/arba firmos išorinių agentų ir dilerių, didmenininkų ir maţmenininkų struktūra, per kurią prekė, produktas arba servisas pateikiamas į rinką”. Kitaip tariant, tai visuma logistikos sistemos grandţių nuo įmonės – gamintojos iki galutinių arba tarpinių vartotojų, per kurias praeina vienos rūšies (arba asortimento) prekių srautas, o taip pat jį lydintis servisas. Paskirstymo tinklų struktūras galima klasifikuoti:

selektyvus (atrankinis) paskirstymas (neţymus skaičius prekybos taškų, numatančių patenkinti ypatingus specialaus rinkos segmento poreikius).

tiesioginis paskirstymas (kai produkcija per pardavimų skyrių realizuojama betarpiškai vartotojams);

netiesioginis paskirstymas (kai prekės patenka vartotojams per tarpininkų sistemą – didmenininkus ir maţmenininkus.)

Kiekviena veiklos rūšis paskirstymo sistemoje susijusi su sąnaudomis, kurias sustambintai galima išskaidyti į atsargų sudarymo ir valdymo, transportavimo ir vadinamąsias transakcines išlaidas, susijusias su logistikos partnerių paskirstymo tinkle paieška, sutarčių įforminimu, nuosavybės teisės gatavai produkcijai perdavimu ir kitomis panašiomis operacijomis. Kaip ir kitas logistikos veiklas, paskirstymo negalima nagrinėti atsietai nuo verslo strateginių ir taktinių tikslų. Jeigu šie tikslai ir rinkos segmentai nustatyti, tai ţiūrint iš logistikos pozicijų, pagrindinis paskirstymo logistikos uţdavinys – maksimali visų išteklių sistemoje “gamintojas – vartotojas” ekonomija, tuo pačiu

gamybinio grafiko vykdymą. Kai tik gamybos procesas yra “paleidţiamas”, visų su juo susijusių poreikių tenkinimas ir aptarnavimas yra įvardijamas kaip gamybos materialinis – techninisaprūpinimas(uţtikrinimas). Logistikosoperacijosšiuoatvejuapsiriboja pakrovimo – iškrovimo darbais ir atsargų perkėlimu iš vieno gamybos baro į kitą, o taip pat esant būtinumui, atsargų saugojimu tarpiniuose etapuose. Pasibaigus gamybos procesui, gatavos produkcijos atsargospaskirstomos ir patiekiamos arba betarpiškai vartotojams, arba į skirstomuosius sandėlius tolimesniam jų paskirstymui klientams.

Kaip neatsilikti nuo techninės ir technologinės paţangos? Ar pakaks pinigų plėsti atskirus gamybos barus?

Visųpirma,aprūpinimasskiriasipristatymoterminais,kroviniųgabenimo apimtimis, transportavimo būdais. Aprūpinimo procesas neretai reikalauja labai stambių krovinių perveţimų, panaudojant tokias transporto priemones, kaip barţos, laivai, prekiniai traukiniai ir autokolonos. Palyginti maţesnė negu gatavos produkcijos medţiagų ir komponentų kaina atveria plačias galimybes manevrams, pasirenkant santykį tarp atsargų laikymo kelyje sąnaudų ir transportavimo laiko, kai naudojami pigūs krovinių gabenimo būdai. Kadangi daugumos medţiagų ir komponentų laikymo kaštai, skaičiuojant vienai dienai kelio yra ţemesni uţ gatavos produkcijos atsargų laikymo kaštus, tai aprūpinime,

Svarbiausiems prioritetams priskiriama: tiekėjų konkurencingumas (lyderiavimas) konkrečių materialinių išteklių rinkoje, nuolaidų gavimo galimybė, tiekimų atitikimas firmos logistikos strategijai, maksimalus medţiagų pristatymo iš tiekėjų ir jų saugojimo išlaidų maţinimas (artumas firmos gamybinių padalinių atţvilgiu, tarpinio sandėliavimo išvengimas), ilgalaikio bendradarbiavimo galimybės.

Nors pasirenkant tiekėją vienas svarbiausių dalykų yra tiekiamų materialinių išteklių kaina, tačiau tam tikrais atvejais į pirmą planą iškeliamos ir kitos sąlygos, pvz., tiekėjo sugebėjimas numatyti atsiskaitymo atidėjimus arba suteikti papildomas nuolaidas uţ apmokėjimą anksčiau numatyto laiko, vykdyti tiekimus konsignacijos pagrindais, suteikti kreditą ir t.t. Svarbų vaidmenį vaidina taip pat kainų nuolaidos, pvz., uţ daugkartinius uţsakymus, didesnes pirkimų apimtis, metinės premijos uţ “lojalumą” ir t.t. Nagrinėjant sąlygas, turi būti atsiţvelgta taip pat į tiekėjo finansinį stabilumą, kurį įvertina nepriklausomas auditorius. Būtina taip pat turėti omeny, kad dauguma firmų šiuolaikinėmis sąlygomis visgi prioritetą teikia ne vien tik kainai ir finansinėms sąlygoms, bet ir tiekimų patikimumui, materialinių išteklių ir serviso kokybei.

  • Transportas Referatas
  • Microsoft Word 197 KB
  • 2012 m.
  • 33 puslapiai (7398 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jovita
  • Reklamos priemonių planas
    9 - 2 balsai (-ų)
Reklamos priemonių planas. (2012 m. Spalio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/reklamos-priemoniu-planas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 17:11
×