S. Nėries eilėraščio Anksti rytą aprašymas


S. Nėries eilėraščio Anksti rytą aprašymas.


Pirmoji eilëraðèio eilutë atskleidþia graþø, didelá, taurø jausmà: “Tau pirmà pavasario dainà aukoju.” Juk pirmoji pavasario daina - pati nuostabiausia, þaviausia, paslaptingiausia atbundanèios gamtos daina, daina apie amþinai trunkanèià draugystæ, tyrà meilæ, iðtikimybæ... Mes neþinome, kam ðià nepakartojamà giesmæ aukoja lyrinis subjektas, tik suvokiame, kad ji yra skirta be galo mylimim asmeniui. Antroji eilëraðèio eilutë dar labiau pabrëþiaðios meilës stiprumà ir galingumà: lyrinis herojus su didþiu nusiþeminimu ir pagarba trokðta sudëti melsvus, gleþnus þibuokliø, pirmøjø pavasario gëliø, þiedelius jam po kojø. Gali susidaryti áspûdis, kad lyrinis herojus yra vaikinas, dievinantis savo mylimàjà. Ðá áspûdá pagilina pirmosios strofos pabaiga:

Lyrinis subjektas trokðta bûti kartu su mylimu þmogumi. Jis ragina dþiaugtis ðvelniu pavasario vëju, gërëtis sprogstanèiomis alëjomis ir pasinerti á gaivalingos meilës sûkurá.

Rinkinys "Anksti rytà" romantinio pobûdþio. Jame dominuoja svajonës, ásivaizdavimas, fantazijos, laisvë: mëgstami klaustukai, brûkðniai, daugtaðkiai. Dominuoja rinkinyje saulës, ryto, pavasario, jaunystës, þiedø, baltumo ávaizdþiai. Meniðkiausi eilëraðèiai "Anksti rytà", "Jaunystë", "Vëjas", "Þvaigþdë - jaunystë".

  • Microsoft Word 5 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 2 puslapiai (721 žodžiai)
  • Mokykla
  • Laura
  • S. Nėries eilėraščio Anksti rytą aprašymas
    10 - 2 balsai (-ų)
S. Nėries eilėraščio Anksti rytą aprašymas. (2017 m. Gegužės 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/s-neries-eilerascio-anksti-ryta-aprasymas.html Peržiūrėta 2018 m. Gegužės 24 d. 22:23
×