Sąnaudų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „X“ įmonėje


Įvadas. Pagrindinės apskaitos sąvokos. Sąnaudų samprata. Sąnaudų pripažinimo apskaita. Sąnaudų dydžio nustatymas. Paslaugų teikimo sąnaudos. Parduotos produkcijos savikaina. Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Pardavimo savikaina. Veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Ne veiklos sąnaudos. Sąskaitų uždarymas. Uab „X“ įmonė. Įmonės sąnaudų apskaitos politika. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas įmonėje. Apskaitos sąnaudų įvertinimui naudojamos sąskaitos. Pelno (nuostolių) ataskaita bei jos reikšmė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.

Visiems turto vienetams, priklausantiems tai pačiai ilgalaikio turto klasifikacinei grupei, paprastai taikomas tik vienas (tas pats) nusidėvėjimo metodas.

-baigtų statinių, įrenginių ir kito turto broko, išaiškėjusio po eksploatacijos pradžios, pašalinimo išlaidos;

Kaip gamybos išlaidos tampa atsargomis arba sąnaudomis, matyti iš paveikslo. Gamybos išlaidos tampa dviejų rūšių atsargomis: produkcija ir nebaigtais gaminti gaminiais (nebaigta gamyba). Pagaminta produkcija perduodama į sandėlį. Iš sandėlio produkcija parduodama skolon arba pinigai gaunami iš karto. Sandėlyje lieka neparduota pagaminta produkcija, kuri sudaro įmonės atsargas ir balanse parodoma turto dalyje. [2]

Finansinėse ataskaitose pateikiama grynoji suteiktų paslaugų savikaina. Ji turi būti sumažinta gautomis nuolaidomis. Jeigu atsargos, kurios priskiriamos suteiktų paslaugų savikainai, buvo nukainotos, jos į savikainą įtraukiamos nukainota verte. Į paslaugų savikainą taip pat neįtraukiamas įmonės, PVM mokėtojos, sumokėtas PVM, išskyrus tuos atvejus, kai šis mokestis neatskaitomas. [1]

Jeigu atsargoms, sunaudotoms teikiant paslaugas, įmonė gauna nuolaidą, suteiktų paslaugų savikaina sumažinama nuolaidos, tenkančios sunaudotoms atsargoms, suma.

Taikant periodiškai apskaitomų atasrgų būdą, parduotos produkcijos savikaina skaičiuojama ir apskaitoje registruojama tam tikro laikotarpio (mėnesio ar ketvirčio) pabaigoje pagal formules:

Jeigu įmonė dalį pagamintos produkcijos parduoda savo parduotuvėje , o dalį – kitoms didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėms, tai jos pardavimo sąnaudas gali sudaryti:

-įvairių, išskyrus pelno, mokesčių (nekilnojamo turto, akcizų, jeigu jie nepriskirti prekių savikainai, neįtraukto į ataskaitą ir nesusigrąžinamo pridėtinės vertės mokesčio), susijusių su tipine įmonės veikla;

Be anksčiau išvardytų išlaidų, bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms taip pat priskiriama:

-ilgalaikio materialiojo , nematerialiojo turto ir atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos,

Honorarų sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu atsižvelgiant į autorinių ar kitokių sutarčių sąlygas. Jos pripažįstamos apskaitoje vykdant tipinę ir (arba) netipinę veiklą. Honorarų sąnaudos kaupiamos pagal sutarties sąlygas ir pagal jas pripažįstamos, išskyrus tuos atvejus, kai sąnaudas geriau pripažinti kitu ekonomiškai pagrįstu būdu.

Tyrimo išlaidos pagal 13-ąjį VAS ,,Nematerialusis turtas“, tai išlaidos, neatitinkančios nematerialiojo turto apibrėžimo, pripažįstamos sąnaudomis jų susidarymo metu, pavyzdžiui:

Vertės sumažėjimo sąnaudos sudaro apskaičiavus jo nuvertėjimą. Jos gal būti skirstomos į nematerialaus turto, ilgalaikio turto ir atsargų vertės sumažėjimo sąnaudas.

Pagal tarptautinius apskaitos standartus skolinimosi sąnaudos atsiranda įmonei skolinantis pinigus. Joms priskiriama:

Šio tipo dvejybiniai įrašai turi būti sudaromi laikantis palyginimo principo, pavyzdžiui:

Tokiais įrašais registruojama savikaina, jai kalkuliuoti taikomas faktinių kainų būdas.

Praktikoje jis retai naudojamas, dažniausiai taikomi normatyvinis ar planinis savikainos kalkuliavimo būdai. Juos taikant atsiranda savikainos nuokrypiai, kurie irgi gali būti parduotų prekių savikainos dalimi. Šiuo tikslu įmonėms,taikančioms šiuos savikainos skaičiavimo būdus, rekomenduojama savo saskaitų planus papildyti 6007-ąja (sąskaitos numeris neturi reikšmės) ,,Normatyvinės savikainos nuokrypiai“ sąskaita. Savikainos nuokrypiai apskaitomi parduotų prekių savikainos sąskaitose tik tenkantys parduotoms prekėms. [4]

Pavyzdinis sąskaitų planas sudarytas taip, kad būtų patogu sudaryti pavyzdinę, kelių ,,žingsnių“ pelno (nuostolių) ataskaitą, kai pardavimo savikaina kalkuliuojama pagal atskiras pajamų rūšis. Jei įmonė ketina sudaryti vieno ,,žingsnio“ pelno (nuostolių) ataskaitą, parduotų prekių savikainą skaidydama pagal elementus, o ne parduotas prekes ar suteiktas paslaugas, tuomet ir parduotų prekių savikainos registravimo sąskaitos turėtų būti kitokios, sugrupuotos pagal savikainos elementus, rodomus įmonės pelno (nuostolių) atasakaitoje pagal jos pasirinktą formatą.[4]

  • Microsoft Word 264 KB
  • 2016 m.
  • 54 puslapiai (10809 žodžiai)
  • Universitetas
  • Greta
  • Sąnaudų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „X“ įmonėje
    10 - 1 balsai (-ų)
Sąnaudų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „X“ įmonėje. (2014 m. Spalio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/sanaudu-apskaita-ir-informacijos-apie-ja-panaudojimas-veiklos-procesui-valdyti-x-imoneje.html Peržiūrėta 2020 m. Gegužės 31 d. 20:36
×
110 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo