Saviraiškos laisvė ir teisė į privataus gyvenimo gerbimą


Įvadas. Dėstomoji dalis. Saviraiškos laisvės samprata. Laisvės ribojimo pagrindai. Teisės į privataus gyvenimo gerbimą samprata. Teisės ribojimo pagrindai. Santykis tarp saviraiškos laisvės ir teisės į privataus gyvenimo gerbimą. Viešųjų asmenų privatus gyvenimas ir visuomenės teisėtas interesas žinoti. Teisės į privataus gyvenimo gerbimą apsauga. Pozityvūs įsipareigojimai užtikrinti ginamų teisių ir laisvių apsaugą bei margin of appreciation principas. Išvados. Summary. Literatūra.


Saviraiškos laisvė pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 10 straipsnį apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, ji taip pat apima įsitikinimų turėjimo, jų reiškimo ir informacijos laisves. Visos šios laisvės, sudarančios saviraiškos laisvės turinį, yra būtinos kiekvienam žmogui kaip asmenybei, jo kultūriniam, socialiniam, ekonominiam ir politiniam gyvenimui, tinkamam jo vystimuisi bei akiračio plėtimui. Ši laisvė yra pagrindas egzistuoti ir reikštis tautoms, religinėms bendruomenėms, kultūrinėms ir socialinėms grupėms.

Teisė į privataus gyvenimo gerbimą pagal Konvencijos 8 straipsnį apima taip pat ir būsto neliečiamybę bei susirašinėjimo slaptumą. Ši teisė turi būti aiškinama plačiai, kadangi apima platų teisių ratą. Tai yra pačio individo apsisprendimo laisvė nustatyti konfidencialumo laispnį jo privataus ir šeimyninio gyvenimo ribose, kokio pobūdžio ir apimties informaciją apie savo privatų gyvenimą jis leidžia skelbti. Tai reiškia, kad informaciją, susijusią su individo privačiu ir šeimyniniu gyvenimu, galima rinkti ir skelbti tik su jo sutikimu.

Žmogaus teisės ir laisvės sudaro darnią sistemą, kurios elementai egzistuoja papildydami ir apribodami vienas kitą. Tai reiškia, jog vienos teisės beatodairiškas įgvendinimas gali sąlygoti kitos teisės pažeidimą, todėl teisės bei laisvės negali egzistuoti atsietai nuo kitų, kaip savarankiškos. Siekiant apginti žmogaus teises, kad viena jų nepažeistų kitos, tarptautiniuose bei nacionaliniuose teisės aktuose numatomos teisių ir laisvių apribojimo sąlygos bei ribos. Svarbu taikant apribojimus neiškreipti vienos ar kitos įstatymo saugomos vertybės. Šie ribojimai turi apimti kelias sąlygas: turi būti teisėtos ir priimtinos demokratinėje visuomenėje.

Tarptautinėje teisėje saviraiškos laisvės bei teisės į privataus gyvenimo gerbimą svarbumas yra vienodai vertinamas, todėl sunku nustatyti tinkamą pusiausvyrą tarp šių dviejų vertybių. Suteikiant vienai iš jų prioritetą gali atsirasti neigiamų paskemių kitai, kaip pavyzdžiui, nustačius vienodą viešųjų ir privačiųjų asmenų privataus gyvenimo apsaugą, gali būti pažeistas teisėtas visuomenės interesas žinoti, politikų, valstybės pareigūnų ir tarnautojų darbas bei elgesys ne tarnybos metu negalėtų būti kritikuojamas. Taip pat suteikus itin plačias laisves visuomenės informavimo priemonėms, būtų pažeidžiamas asmenų, nors ir viešų, privataus gyvenimo apsauga ir tai taptų fikcija. Kiekvienu atveju sprendžiant, kuri iš šių teisių yra svarbesnė, neužtenka remtis vien įstatymu, reikia atsižvelgti į konkrečias aplinkybes ir įvertinus situaciją priimti sprendimą. Tuo ir pasireiškia rašto darbo temos aktualumas, nes lyginant dvi ypač svarbias tarptautiniuose dokumentuose įtvirtintas teises tampa sunku atrasti balansą, tą „auksinį viduriuką“, kad vienos taikymas nepažeistų kitos.

Darbo tikslas: išanalizuoti saviraiškos laisvės ir teisės į privataus gyvenimo gerbimą santykį, aptarti šių teisų ribojimo sąlygas, remiantis teismų praktika bei autorių darbais.

Saviraiškos laisvė dažnai pavadinama žodžio laisve (ang. freedom of speech), tačiau šių sąvokų negalima tapatinti. Nors žodžio laisvė ir yra vienas iš saviraiškos laisvės turinio elementų, tai nėra tas pats. Pasak L.Meškauskaitės, saviraiškos laisvė yra kur kas platesnė ir iš esmės apima visas žmogaus gyvenimo sritis (pvz., žmogus ją gali išreikšti netgi savo aprangą).

Saviraiškos laisvė yra įtvirtinta Konvencijos 10 straipsnyje ir skamba taip:

Saviraiškos laisvė yra viena iš svarbiausių žmogaus teisių, įtvirtintų Konvencijoje. Šios teisės istorinis reikšmingumas yra akivaizdus, nes ji buvo iškovota per šimtus metų grumiantis dėl žodžio laisvės, kuri yra viena iš pagrindinių demokratinės visuomenės egzistavimo sąlygų. Po dviejų pasaulinių karų ir demokratinių vertybių paminimo jų metu, ši itin svarbi teisė Europos Tarybos buvo įtvirtinta Konvencijoje. Šios teisės pagrindu galima demokratija, ji leidžia egzistuoti mažumoms bei politiniams oponentams ir kurtis pilietinėms visuomenės, be jos jokie politiniai debatai ir kritika tam tikrų viešųjų asmenų atžviliu nebūtų galima.

  • Microsoft Word 45 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (5585 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aistė
  • Saviraiškos laisvė ir teisė į privataus gyvenimo gerbimą
    10 - 4 balsai (-ų)
Saviraiškos laisvė ir teisė į privataus gyvenimo gerbimą. (2016 m. Balandžio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/saviraiskos-laisve-ir-teise-i-privataus-gyvenimo-gerbima.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 04:11
×