Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai Utenos savivaldybės biudžeto analizė


Ekonomikos kursinis darbas.

Kursinio darbo sąžiningumo deklaracija. Įvadas. Savivaldybės biudžeto samprata ir sandara. Vietos savivaldos sąvoka ir istorinė raida. Savivaldybių biudžetų rengimo principai ir metodai. Savivaldybių biudžetų pajamos ir asignavimai. Utenos savivaldybė ir jos biudžeto ypatumai. Utenos savivaldybės charakteristika. Utenos savivaldybės biudžeto sudarymo principai, rengimas, tvirtinimas ir pateikimas Vyriausybei. Biudžeto deficido ypatumai. Biudžeto deficitas. Deficito priežastys ir finansavimas. Utenos savivaldybės biudžeto analizė. Savivaldybės biudžeto pajamos. Utenos rajono savivaldybės biudžeto skola. Utenos rajono savivaldybės biudžeto išlaidos. Utenos rajono savivldybės ir kaimyninės Ignalinos rajono savivaldybės 2013 metų biudžetų palyginimas. Porinė koreliacinė analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbo tikslas - išnagrinėti Utenos rajono savivaldybės 2012-2013 m. biudžetą.

2. Išanalizuoti Utenos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo principus ir metodiką;

Įvairiuose oficialiuose Lietuvos ir užsienio institucijų paskelbtuose dokumentuose savivalda apibrėžiama panašiai, tačiau nevienodai. Savivaldybė, savivaldybės valdžia, vietos savivalda, decentralizuota visuomenės valdymo sistema- dažnai vartojami valstybės teorijos terminai. Visgi teisės ir vadybos specialistai, politikai ir valstybės tarnautojai - asmenys, kurie dažniausiai operuoja šiais terminais - kartais "nesusikalba". To priežastimi neretai būna skirtingos reiškinių, kuriems apibrėžti naudojamos minėtos sąvokos, sampratos[1].

Lietuvoje apie vietos savivaldą nuo 1990 m. iki dabar paskelbta nemažai mokslo darbų. Audrius Bakaveckas, Alvydas Baležentis, Jūratė Baltušnikienė, Gediminas Česonis, Kęstutis Jankauskas, Kęstutis Lapinskas, Rimantas Lazdynas, Jurgita Mačiulytė, Saulius Nefas, Anatolijus Novikovas, Petras Ragauskas, Alvydas Raipa, Agota Raišienė, Justinas Rimas, Romas Stačiokas, Egidijus Šileikis, Saulė Vidrinskaitė, Gintaras Žilinskas ir nemažas skaičius kitų Lietuvos mokslininkų tyrinėjo ir vertino vietos savivaldos Lietuvoje reiškinį[1].

Astrauskas ir B. Galinienė teigia, kad yra dvi vietos savivaldos sampratos. Pirmuoju atveju vietos savivalda suprantama kaip tam tikro subjekto teisė savarankiškai veikti, antruoju – kaip tam tikram subjektui suteiktos teisės savarankiškai veikti įgyvendinimas. Nagrinėjant vietos savivaldą kaip tam tikrą veiklą, svarbu apsispręsti, kas bus tas subjektas, kurio veikla bus traktuojama kaip vietos savivalda[1].

Pasak A. Astrausko, vietos savivaldos subjektai – savivaldybės teritorijoje tikslingai veikiantys ir kryptingą poveikį žmonėms darantys bei viešąsias paslaugas jiems teikiantys subjektai.

Taigi, galima daryti išvadą, kad savivalda – valstybės teritorinio vieneto teisė laisvai, savo nuožiūra bei lėšomis tvarkyti vietinius savivaldybių reikalus, vadovaujantis įstatymais per administracinio vieneto nuolatinių gyventojų tiesiogiai išrinktų atstovų savivaldybės tarybą bei jos sudarytas vykdomąsias institucijas. Kiekviena savivaldybė turi savo biudžetą, kuris yra svarbiausias metinis veiklos planas. Jame pateikiama savivaldybės išteklių paskirstymas funkcijų įvykdymui ir uždavinių pasiekimui. Tai yra politinis dokumentas, be kurio savivaldybė nefunkcionuotų. Sudarant aiškų ir suprantamą biudžetą, didelis dėmesys skiriamas ekonominei plėtrai, socialinių poreikių patenkinimui, pajamų paskirstymui, sprendimams priimti reikiamos informacijos pateikimui. Biudžetas yra paskelbiamas viešai susipažinti plačiai visuomenei apie savivaldybės numatomus uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti.

pajamos iš mokeščių, kurias formuoja savivaldybėms priskirti mokesčiai ir įstatymų nustatytos bendrųjų mokesčių dalis;

pajamos, gautos Vyriausybės nustatyta tvarka paskirsčius lėšas už parduodus ir išnuomotus ne žemės ūkio paskirčiai valstybinės žemės sklypus;

Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos savivaldybių biudžetams priklausančias įmokas perveda į savivaldybių biudžetų sąskaitas terminais, suderintais su savivaldybių valdybomis (merais). Svarbu, kad savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojai naudoja skirtus biudžetų asignavimus pagal paskirtį ir teikia finansinę ir kitą atskaitomybę savivaldybių administracijoms jų nustatyta tvarka ir terminais.

UTENOS SAVIVALDYBĖ IR JOS BIUDŽETO YPATUMAI

Utenos savivaldybės biudžeto sudarymo principai, rengimas, tvirtinimas ir pateikimas Vyriausybei

Parengtą biudžeto projektą administracija teikia Utenos rajono savivaldybės tarybai. Ji svarsto biudžeto projektą, atsižvelgdama į tarybos komitetų pasiūlymus bei išvadas ir vadovaujasi patvirtintais komitetų darbo nuostatais. Biudžetas tvirtinamas Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Biudžetą būtina patvirtinti per du mėnesius nuo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. Patvirtintą biudžetą meras Alvydas Katinas pateikia Finansų ministerijai.

Galime teigti, kad biudžeto deficitas – tai išlaidų ir pajamų skirtumas, susidarantis, kai biudžeto išlaidos viršija pajamas. Skiriamas aktyvusis (atsirandantis, kai išlaidos viršija pajamas) ir pasyvusis (kai nesurenkami mokesčiai dėl, pavyzdžiui, ekonomikos augimo sultėjimo, skolų, įsipareigojimų nevykdymo, mokesčių lengvatų) biudžeto deficitas[5]. Virtualiuoju deficitu vadinamas toks biudžeto deficitas, kuris apibrėžiamas laikant, kad infliacija yra lygi nuliui. Ekonomikai išgyvenant nuosmukį, atsiradęs biudžeto deficitas vadinamas cikliniu: jis nėra valstybės vykdomos skatinančios fiskalinės politikos pasekmė, o yra savaiminių ekonomikos stabilizatorių (pavyzdžiui, mokesčių, transferinių mokėjimų) padarinys. Jei biudžeto deficitą sukelia ne ekonominis ciklas, o vyriausybės vykdomos diskretinės fiskalinės politikos priemonės, jis vadinamas struktūriniu deficitu. Konkretus biudžeto deficitas arba perteklius atspindi ne tik vyriausybės vykdomus išlaidų ar mokesčių pakeitimus, bet ir pasiektą bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) lygį.

 • Ekonomika Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Gedas
 • 33 puslapiai (6429 žodžiai)
 • Universitetas
 • Ekonomikos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 194 KB
 • Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai Utenos savivaldybės biudžeto analizė
  10 - 8 balsai (-ų)
Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai Utenos savivaldybės biudžeto analizė. (2016 m. Vasario 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/savivaldybiu-biudzetai-bei-ju-sudarymo-principai-utenos-savivaldybes-biudzeto-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 22:10