Šeimos klinikos pastato projektavimas


Įvadas. Aiškinamasis raštas. Statinio statybos teisinis reglamentas. Privalomųjų techninio projekto rengimo dokumentų bei pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas, sąrašas. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas, sąrašas. Esminiai statinio reikalavimai. Esminiai statinio architektūros reikalavimai. Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema. Statybos leidimo išdavimo bendroji tvarka. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka. Statinio statybos techninės priežiūros tvarka. Vadovavimas statybos darbams. Architektūrinė dalis. Trumpa pastato charakteristika. Šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Išorinės sienos varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Sutapdinto stogo visuminės šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento apskaičiavimas. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Konstrukcinė dalis. Pagrindiniai reikalavimai skaičiavimui. Poveikiai ir apkrovos. Konstrukcinių apkrovų skaičiavimas. Klimatinės sąlygos. Sniego apkrova. Vėjo apkrova. Sekliojo pamato skaičiavimas. Projektavimo duomenų apdorojimas. Apkrovų skaičiavimas į pamatą. Inžinerinių geologinių tyrinėjimų duomenys. Pamato įgilinimo dydis. Pamato pado matmenų nustatymas. Įtempimų grunte po pamato padu tikrinimas. Pamato nusėdimo skaičiavimas. Bendrosios pamato ir pastato deformacijos. Pamato konstrukcijos armavimo skaičiavimas. Plokštės projektavimas. Bendrieji duomenys. Skaičiuojamosios apkrovos ir įražos. Plokštę veikiančių apkrovų charakteristinės reikšmės. Plokštę veikiančių apkrovų skaičiuotinės reikšmės pagal saugos ribinį būvį. Tuštumėtos plokštės skaičiuojamasis skerspjūvis. Tuštumėtos perdangos plokštės išilginės armatūros apskaičiavimas. Įstrižojo pjūvio stiprumo tikrinimas. Skresinės armatūros skaičiavimas. Įlinkių skaičiavimas. Gelžbetonimės kolonos projektavimas. Bendrieji duomenys. Apkrovos ir įražos. Išilginės armatūros parinkimas ir skaičiavimas. Skersinės armatūros parinkimas. Pamato skaičiavimas praspaudimui. Technologinė dalis. Statybos darbų vykdymo metodai. Žemės darbai. Mūro darbai. Montavimo darbų vykdymas. Stogo įrengimas. Langų ir durų montavimas ir pridavimas. Apdailos darbai. Darbų kokybės kontrolė. Darbų kiekių skaičiavimas. Mašinų ir mechanizmų parinkimas. Montavimo prietaisų parinkimas. Savaeigio krano parinkimas montavimo darbams. Kitų statybinių mašinų ir mechanizmų parinkimas. Organizacinė dalis. Kalendorinio plano parametrų nustatymas ir skaičiavimas. Kalendorinio grafiko sudarymas. Gamybinių išteklių pareikalavimo kalendoriniai grafikai. Darbininkų darbo grafikas. Statybos plano sudarymas. Bedrieji nurodymai. Mechanizmų išdėstymo vietų projektavimas. Pavojingų zonų nustatymas. Laikinų privažiavimų ir kelių projektavimas. Sandėlių projektavimas. Laikinų tarnybinių ir buitinių patalpų projektavimas. Laikino vandentiekio projektavimas. Laikinųjų elektros linijų projektavimas. Ekonominė dalis. Darbų sauga ir aplinkosauga. Darbų sauga. Aplinkosauga. Išvados. Literatūros sąrašas.

Projektas paruoštas pagal Kauno technologijos universiteto, Panevėžio instituto, statybos technikos katedros išduotą bakalauro baigiamojo darbo užduotį.

Susipažinti su pastato statybą ir projektavimą reglamentuojančiais dokumentais, statybos proceso teisiniais reikalavimais, dokumentacijos rengimo tvarka.

Aprašyti svarbiausius statinio architektūrinius sprendimus, konstrukcijų parinkimą, paskaičiuoti pagrindinių konstrukcijų šilumines varžas.

Paskaičiuoti pastatą veikinačias apkrovas ir atlikti tuštumėtos gelžbetoninės plokštės, gelžbetoninės kolonos ir sekliojo pamato konstrukcijų skaičiavimus.

Aprašyti surenkamų gelžbetoninių elementų montavimo, mūrijimo, apdailos bei kitų statybos darbų vykdymo metodus.

Sudaryti kalendorinį statybos darbų vykdymo, mašinų, mechanizmų bei darbininkų judėjimo grafikus, atlikti darbų kiekių ir darbo sąnaudų skaičiavimus, parinkti reikalingus mechanizmus.

Sudaryti lokalinę ir objektinę sąmatas, paskaičiuoti pastato techninius ir ekonominius rodiklius;

Aprašyti darbuotojų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

1.1.1. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas, sąrašas:

Baigiamasis bakalauro darbas yra parengtas vadovaujantis 2010-04-01 dienai Lietuvos Respublikoje galiojančiais statybos verslą reglamentuojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais.

1.1.2. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas, sąrašas:

SPECIALIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SALYGOS. 1992 0512 Nr.343.

13. STR 2.01.01(1):1999 ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI. MECHANINIS

STR2.01.01(3):1999 ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI. HIGIENA,

16. STR 2.01.01(4):1999 ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI. NAUDOJIMO SAUGA.

17. STR 2.01.01(5):1999 ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI. APSAUGA NUO TRIUKŠMO.

LST EN 1992-1-1 GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS. 1-1 DALIS. BENDROSIOS IR PASTATŲ TAISYKLĖS.

1.5.1. Statybos leidimas išduodamas statytojui (užsakovui) arba statybos valdytojui, turinčiam statytojo įgaliojimus.

1.5.3. Kad gautų statybos leidimą, Statytojas turi pateikti Savivaldybės administracijos subjektui:

1.6.3.3. vadovaudamiesi statybos vykdymo dokumentais (paslėptų darbų patikrinimo, inžinerinių sistemų, tinklų bei įrenginių išbandymo aktais) įvertinti statinio tinkamumąnaudoti.

1.7.2.Statinio statybos techninis prižiūrėtojas vykdo statinio statybos techninępriežiūrą šia tvarka:

tikrina ir priima iš statinio statybos vadovo paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas ir pasirašo atitinkamus aktus;

pasirašo pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus;

1.8.1. Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

Projektuojamas šeimos klinikos pastatas Klaipėdos g., Panevėžyje. Tai dviaukštis visuomeninės paskirties pastatas, turintis modernią medicinos įrangą.

  • Statyba Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 2370 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 107 puslapiai (21793 žodžiai)
  • Vinga
  • Šeimos klinikos pastato projektavimas
    10 - 6 balsai (-ų)
Šeimos klinikos pastato projektavimas. (2015 m. Rugsėjo 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/seimos-klinikos-pastato-projektavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 12:13
×