Širdies troškimai Maironio lyrikoje


Širdies troškimai Maironio lyrikoje.


1. Maironio lyrika kupina meilës gamtai ir þmogui. Gamtos vaizdai poeto eilëraðèiuose susiklosto ið konkreèiø, aplinkà ávardijanèiø þodþiø ir vietovardþiø. Jie kûrinyje ágyja poetiðkà, kilnià prasmæ. Þodþiai, kuriais Maironis kalba apie gamtà, tampa tëvynës þenklais.

Lietuva - tai Nemunas, Dubysa, Ðeðupë ir Nevëþis, Ðatrijos ir Birutës kalnas, Vilnius, Trakai. Lietuvos gamtovaizdis, kaip neatskiriama jo dalis, ásipina garbingos senovës liudytojai: ûþianèios girios, milþinkapiai, apleistos pilys. Jie pagilina tà meilës jausmà, kuris poetà sieja su gimtàja þeme, kuri mylima ne tik dël to, kad jos vaizdai tokie savi, lydëjæ nuo vaikystës, bet ir todël, kad toje þemëje gyvos istorinës tradicijos.

Gimtoji þemë pajuntama kaip stiprus ryðys, jungæs tautà dabartyje ir siejàs jà su anksèiau gyvenusiomis kartomis. Ðis jausmas padeda þmogui suvokti savo istorinio likimo bendrumà su kraðto þmonëmis.

Mantas nesutinka su tuo, kad gali būti žmonių nelygybė.

  • Lietuvių kalba Rašinys
  • Microsoft Word 4 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 2 puslapiai (668 žodžiai)
  • Mokykla
  • Rasa
  • Širdies troškimai Maironio lyrikoje
    10 - 6 balsai (-ų)
Širdies troškimai Maironio lyrikoje. (2016 m. Balandžio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/sirdies-troskimai-maironio-lyrikoje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 08:23
×