Sisteminio modelio taikymas socialiniame darbe dirbant su benamiais


Socialinių darbuotojų išsilavinimas. Benamystės rūšys. Socialinės ekonominės benamystės priežastys. Asmeninės bei šeimyninės benamystės priežastys. Teisinės administracinės bei atsitiktinės benamystės Priežastys. Informacijos rinkimo sritys siekiant išsiaiškinti pagalbos Poreikį benamiui. Informacijos rinkimo būdai siekiant išsiaiškinti benamio Problemas. Asmeniui neturinčiam nuolatinės gyvenamosios vietos Pagalbos planavimo būdai. Veiklos organizavimo būdai, teikiant pagalbą benamiui. Sutarties formos padedančios išspręsti benamio Problemas. Socialinio darbo su benamiu užbaigimo atvejai. Pagrindinės specializuotos žinios dirbant su benamiais. Pagrindinės socialinių darbuotojų vertybės dirbant Su benamiais. Pagrindiniai socialinių darbuotojų įgūdžiai dirbant su Benamiais.


Tyrimo tikslas - išryškinti sisteminio modelio taikymą dirbant su benamiais. Tyrimo uždaviniais siekta: išskirti priežastis lemiančias benamystės atsiradimą; išryškinti pagrindinius sisteminio modelio komponentus dirbant su benamiais; atskleisti pagrindinius socialinio darbuotojo įgūdžius reikalingus dirbant su benamiais. Tyrimo objektas - sisteminio socialinio darbo modelio taikymas dirbant su benamiais.

Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad benamystė dažniausiai būna priverstinė. Didžiausią įtaką benamystės atsiradimui turi Socialiniai darbuotojai dirbantys su nuolatinės vietos neturinčiais asmenimis siekdami išsiaiškinti pagalbos poreikį dažniausiai informaciją renka apie finansinę situaciją, užimtumą, sveikatą, socialinius ryšius. Planavimo ir veiklos etape socialiniai darbuotojai dažniausiai kartu su klientu sprendžia problemas, įtraukia valstybines institucijas ir nevyriausybines organizacijas, įgalina klientą pasinaudoti socialine pagalba įvertinę kliento stipriąsias puses. Socialiniai darbuotojai užbaigia socialinį darbą su asmeniu neturinčiu nuolatinės gyvenamosios vietos, kai problemos yra išspręstos, tikslai ir uždaviniai pasiekti, kai klientas atsisako pagalbos arba, kai klientas išvyksta iš nakvynės namų. Viena iš svarbiausių vertybių dirbant socialinį darbą su benamiais yra pagarba klientui laikantis konfidencialumo, tolerantiškas elgesys su skirtingų socialinių sluoksnių asmenimis, atsakomybė už profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimą. Vieni iš svarbiausių įgūdžių yra sudaryti individualų pagalbos planą bei jį įgyvendinti, kaupti ir analizuoti gaunamą informaciją, gebėjimas išryškinti stipriąsias ir silpnąsias darbo su benamiais puses.

Social work among the sciences is a relatively new profession with its own study area. The social workers have a duty to provide social assistance to people who sued a number of requirements. They use a variety of techniques, models that can properly do their job. Sociological dimension model - a systematic pattern. His approach allows the social worker to analyze the situation on the basis of holistinėmis, visybinėmis perspective, focusing on human interactions. The social worker's task - to set the client communication system, saw significant subsystems and include them in change and aid the process. In order to help a person to be fully analyze the situation, because it is the nature of the problems resulting from accumulation model, rather than a social worker orientation, or methodological expertise.

Purpose of the survey - to highlight the systematic application of the model to work with homeless. The study objectives was to: identify factors that cause the emergence of homelessness, highlight the main components of the systemic model of working with the Homeless, a social worker to reveal the basic skills needed to work with the homeless. The subject matter - the systematic application of social work model for work with homeless.

Survey results showed that homelessness tends to be involuntary. The greatest impact on homelessness is the emergence of socio-economic causes of homelessness. Social workers working with people without a permanent place to ascertain the need for assistance often collect information about the financial situation, employment, health, social contacts. Planning and operational stage, social workers, together with the client usually solves the problems include public institutions and ngoss, enabling customers to use social support assessed the client's strengths. Social workers complete the social work with a person without a permanent place of residence, where the problem is solved, objectives and targets to achieve, when the client refuses to help or when the customer leaves the hostel. One of the most important values in social work working with the Homeless is a respect for client confidentiality, tolerant treatment of persons of different social classes, the responsibility for professional knowledge and skills. One of the most important skill is to help an individual plan and its implementation, collect and analyze the available information, the ability to highlight the strengths and weaknesses of working with the homeless return.

  • Microsoft Word 114 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 52 puslapiai (12577 žodžiai)
  • Kolegija
  • Goda
  • Sisteminio modelio taikymas socialiniame darbe dirbant su benamiais
    10 - 9 balsai (-ų)
Sisteminio modelio taikymas socialiniame darbe dirbant su benamiais. (2016 m. Gegužės 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/sisteminio-modelio-taikymas-socialiniame-darbe-dirbant-su-benamiais.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 02:32
×