Skaitmeninė logika


Skaitmenines logikos laboratoriniai darbai. Egzaminui spera skaitmenine logika. Skaitmeninė logika egzaminas. Skaitmenine logika laboratorinis 1. Skaitmenine logikos darbai. Skaitmenine logika papildomas kodas.

Tiesioginis kodas. Papildomas kodas. Taisyklingos trupmenos. Dalyba tiesioginiame kode. Modifikuoti kodai. Fiksuoto kablelio formoje. Dalyba be liekanos atstatymo. Daugyba tiesioginiame kode. Daugyba papildomame kode.

2. Koduotos skaièiavimo sistemos. Skaièiavimo sistema, kurios skaitmenys yra uþkoduoti kitos skaièiavimo sistemos skaitmenimis vadinama koduota skaièiavimo sistema. Koduotos skaièiavimo sistemos skilèiø svoris gali bûti natûralus arba dirbtinis.

3. Skaièiø pervedimas ið vienos skaièiavimo sistemos á kità. Pervedant sveikà skaièiø ið vienos sistemos á kità, reikia nuosekliai dalinti ðá skaièiø ið naujos skaièiavimo sistemos pagrindo, kol bus gauta liekana, maþesnë uþ daliklá. Dalybos metu gautos liekanos yra skaitmenys naujoje skaièiavimo sistemoje. Paskutinë liekana ( gauto skaièiaus aukðèiausios skilties skaitmuo. Taisyklingos trupmenos pervedimui á kità skaièiavimo sistemà naudojamas kartotinio dauginimo metodas ið naujos skaièiavimo sistemos pagrindo. Taisyklinga trupmena dauginama ið naujos skaièiavimo sistemos pagrindo. Gautos sandaugos sveikoji dalis yra aukðèiausias skaitmuo naujoje skaièiavimo sistemoje. Trupmeninæ sandaugos dalá vël dauginame ið naujos skaièiavimo sistemos pagrindo. Dauginame tol, kol sandaugos trupmeninë dalis virsta 0 arba tol, kol gauname reikalingà skaitmenø kieká.

4. Skaièiø vaizdavimas kompiuteryje. Yra trys skaièiø vaizdavimo formos: 1) natûrali, 2) su fiksuotu kableliu, 3) normalinë arba su slankiu kableliu. Natûralia f. vadinamas uþraðas, kai daugianaris A=amqm+am-1qm-1+...+a1q1+a0 + a-1q-1+a-2q-2+...+a-nq-n pateikiamas tokia forma: A=amam-1...a1a0a-1a-2...a-n. Ðioje formoje kablelio vieta grieþtai apibrëþta. Trûkumai: 1) Kai skaièiai vaizduojami kompiuteriniais þodþiais, kiekvienoje kompiuterinio þodþio skiltyje turëtø bûti galimybë vaizduoti ne tik skaitmená, bet ir kablelá. To pasekoje padidëtø aparatûra. ( Kompiuterinis þodis tai fiksuoto ilgio skaitmenø seka, atvaizduojanti skaièiø kompiuteryje) 2) Vaizduojant skaièius natûralia forma, komplikuojasi aritmetiniø operacijø vykdymas. Fiksuoto kablelio formoje ( kablelio vieta fiksuota. Kablelis gali bûti fiksuojamas prieð aukðèiausià arba po þemiausios skilties. Normalinë skaièiaus vaizdavimo forma. Pozicinëje skaièiavimo sistemoje skaièiø galima uþraðyti A=mqp. m ( mantisë (taisyklinga trupmena ); p ( eilë; q ( skaièiavimo sistemos pagridas. Skaièiaus atvaizdavimo tikslumo padidinimui ávedamas mantisës dydþio apribojimas: ( ( |m| ( 1-2-n. (normalizacijos sàlyga). Normalizacijos poþymis ( reikðminis skaitmuo aukðèiausioje mantisës skiltyje.

  • Microsoft Word 9 KB
  • 2016 m.
  • 1 puslapis (2000 žodžiai)
  • Vakarė
  • Skaitmeninė logika
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Skaitmeninė logika. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/skaitmenine-logika.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 18 d. 14:01
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo