Socialinė apsauga


Įvadas Temos aktualumas ir reikšmingumas. Šio darbo objektas. Šio darbo tikslas. Remiantis išsikeltu darbo tikslu , šio darbo autorė šiame darbe siekia įgyvendinti šiuos uždavinius. Darbe naudojamas metodas. Šaltinių charakteristika. Viso darbo apimtis – 27 psl. Socialinių paslaugų sistemos bendrieji aspektai. Socialinių paslaugų samprata. Bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos. Bendrosios socialinės paslaugos. Informacijos teikimas ir konsultavimas. Pagalba namuose. Slauga namuose. Globos pinigai. Kitos paslaugos. Bendruomeninės įstaigos. Dienos socialinių paslaugų įstaigos. Laikino gyvenimo įstaigos. Savarankiško gyvenimo namai. Stacionarios globos ir slaugos įstaigos. Mišrių socialinių paslaugų įstaigos. Socialinių paslaugų tikslai. Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo principai. Socialinės paslaugos organizuojamos ir teikiamos vadovaujantis šiais principais atsakomybės pasidalijimo ir bendradarbiavimo. Užtikrintumo prieinamumas. Adekvatumo ir tęstinumo. Atvirumo bendruomenei. Socialinių paslaugų klasifikavimas pagal klientų grupes. Pietistai skyrė tokias vargšų grupes ir pagalbos formas. Pagrindinės socialinių paslaugų klientų grupės. Socialinių paslaugų teikimas asmenims su negalia. Neįgaliųjų teisė į dalyvavimą visuomenės gyvenime ir socialinę integraciją. Ankstyvoji reabilitacija. Mokymas stacionariose globos institucijose. Socialinių paslaugų suteikimo asmenims , gyvenantiems savo namuose organizavimas. Pagalbos namuose paslaugų organizavimas. Pagalbos namuose paslaugų tikslas. Pagrindinės pagalbos namuose paslaugų grupės. Nemokamo maitinimo organizavimas. Nemokamo maitinimo organizavimo tikslas. Nemokamo maitinimo organizavimo formos. Aprūpinimo kompensacine technika organizavimas. Aprūpinimo kompensacine technika tikslas. Kompensacinės technikos rūšių yra labai daug ir įvairių 46 ]. Pagrindinės kompensacinės technikos asortimento grupės.

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Visuomenėje visuomet buvo ir bus asmenų, kuriems reikalinga vienokia ar kitokia socialinė pagalba, dėl to kiekviena save gerbianti valstybė yra sukūrusi socialinės apsaugos sistemą. Lietuvos Socialinės apsaugos sistema susideda iš socialinio draudimo, socialinės paramos ir specialiosios socialinės teisės. Pagrindines teises į socialinę paslaugą numato ir LR Konstitucijos 48 ir 52 straipsniai.

2002 m. pradėta įgyvendinti Socialinių paslaugų teikimo reforma, orientuota į bendruomenės skatinimą, pagalbą asmeniui ir šeimai randant savipagalbos būdų, aiškesnį poreikio socialinėms paslaugoms vertinimą, socialinių paslaugų derinimą su užimtumo priemonėmis, piniginės paramos, sveikatos apsaugos sistemomis.

Patvirtinus Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą, 2003 metais buvo pradėta įgyvendinti bendra Jungtinių Tautų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa – „Geresnė pagyvenusių žmonių teisių apsauga“ ir pradėta rengtis teisės aktų, reglamentuojančių kokybiškas socialines paslaugas pagyvenusiems asmenims (socialinių paslaugų standartų) parengiamajam etapui.

Pagrindinės socialinių paslaugų klientų grupės yra: pagyvenę ir seni žmonės; suaugę neįgalūs žmonės; neįgalūs vaikai; probleminės šeimos ir vaikai iš probleminių šeimų; rizikos grupės; etninės mažumos, pabėgėliai, emigrantai ir kt. Socialinės paslaugos (jų gavėjui) gali būti mokamos, iš dalies mokamos ir nemokamos.

Paminėti aspektai leidžia pabrėžti pasirinktos temos aktualumą ir reikšmingumą.

Šio darbo objektas – socialinių paslaugų sistemos pagrindiniai aspektai.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti socialinių paslaugų sistemos elementus.

Remiantis išsikeltu darbo tikslu, šio darbo autorė šiame darbe siekia įgyvendinti šiuos uždavinius:

Išanalizuoti socialinių paslaugų sistemos bendrąją paskirtį;

Išnagrinėti socialines paslaugas, teikiamas neįgaliesiems asmenims.

Šaltinių charakteristika. Darbo autorė, analizuodama pasirinktą temą naudojasi tiek literatūra, kuri pateikia informacijos apie socialinės paslaugos sistemos elementus Lietuvoje, pvz., Guogis A. Socialinės politikos modeliai. – Vilnius: Eugrimas, 2000; Žalimienė L. Socialinės paslaugos. – Vilnius: VU, 2003; Socialinių paslaugų įstatymas, Nr. I–1579 // Valstybės žinios, 1996, Nr. 104–2367, tiek ir literatūra, susijusia su neįgaliais asmenimis ir jiems teikiančiomis socialinėmis paslaugomis, pvz., Ruškus J. Negalės fenomenas, - Šiaulių universitetas, 2002; Gradeckienė S. ir Zaborskis A. Sveikų ir neįgalių vaikų bei jų šeimų gyvenimo kokybė išsilavinimo ir darbo požiūriu, Visuomenės sveikata, - 2003, Nr. 2 ir t.t.

Organizuojant ir teikiant pagalbą namuose išskiriamos tokios paslaugų grupės: socialinio darbo; bendravimo, konsultavimo; asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų; asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo; maisto paruošimo; namų sutvarkymo; įvairių pavedimų vykdymo; ūkinių darbų organizavimo; priežiūros namuose nakties metu.

Bendruomeninėse įstaigose teikiamos šios paslaugų grupės: informavimo; maitinimo organizavimo; laikino apnakvindinimo; aprūpinimo būtinaisiais daiktais (drabužiais, avalyne); laisvalaikio organizavimo; socialinių įgūdžių ugdymo; buitinės; kitos.

Šiose įstaigose teikiamos šios paslaugų grupės: informavimo, konsultavimo; tarpininkavimo; psichologinės pagalbos; socialinio darbo; socialinės reabilitacijos; darbo terapijos, užimtumo; intensyvios krizių įveikimo pagalbos; nakvynės ir laikino prieglobsčio suteikimo; vaikų priežiūros; socialinių įgūdžių ugdymo; intensyvios krizių įveikimo pagalbos; laisvalaikio organizavimo.

Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos šios paslaugų grupės: informavimo, konsultavimo; tarpininkavimo; socialinio darbo; būsto; kitos.

Stacionarios globos įstaigos yra trijų tipų, skirtos: vaikams; seniems žmonėms; žmonėms su negalia.

adekvatumo ir tęstinumo. Asmeniui teikiamos tokios socialinės paslaugos, kurios labiausiai atitinka įvertintus jo poreikius. Administruojant, organizuojant ir teikiant socialines paslaugas, turi būti užtikrinamas socialinių paslaugų tęstinumas. Socialinių paslaugų sistema turi būti lanksti, pagrįsta įvairių socialinių paslaugų formų ir institucijų sąveika.

kompleksiškumo. Socialinės paslaugos administruojamos, organizuojamos ir teikiamos derinant jas su piniginės socialinės paramos bei kitomis socialinės apsaugos ir darbo formomis, sveikatos priežiūros, švietimo sistemos paslaugomis.

Ankstyvoji reabilitacija. Kitose šalyse vadinamoji ankstyvosios intervencijos sistema Lietuvoje žinoma kaip ankstyvoji reabilitacija. Ankstyvosios reabilitacijos tarnybos specialistai vertina vaikų nuo gimimo iki trejų metų specialiuosius ugdymosi poreikius. Ši veikla atliekama vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro patvirtintais Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų reikalavimais bei šių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.

Mokymas stacionariose globos institucijose. Dauguma sutrikusio intelekto vaikų Lietuvoje gyvena savo šeimose. Be gyvenančių namuose, ar ugdomų specialiosiose internatinėse mokyklose, tik nedidelė dalis vaikų ir jaunuolių iki 21 metų gyvena globos institucijose, kurių Lietuvoje šiuo metu yra 3.

Bendrosios socialinės paslaugos yra tam, kad neįgalūs žmonės galėtų savarankiškai gyventi bendruomenėje. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos neįgaliems asmenims, kai bendrosios socialinės paslaugos yra neveiksmingos. Jos yra teikiamos stacionariose ir nestacionariose socialinės globos institucijose (dienos centruose, laikino apgyvendinimo tarnybose, mišraus pobūdžio paslaugas teikiančiose institucijose), skirtose tiek vaikams, tiek suaugusiems. Stacionarios globos institucijos steigiamos ir prižiūrimos, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu „Dėl reikalavimų stacionarioms socialinės globos įstaigoms ir asmenų nukreipimo į stacionarias socialinės globos įstaigas tvarkos patvirtinimo“ (toliau – reikalavimai). Reikalavimai taikomi visų tipų stacionarioms bei nestacionarioms socialinės globos institucijoms, pavaldžioms apskrities ar vietos savivaldybės administracijai. Reikalavimai nėra privalomi, tačiau jų laikytis yra rekomenduojama taip pat ir privatiems socialinių paslaugų teikėjams bei socialines paslaugas teikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms. Vadovaujantis reikalavimais, stacionarios globos institucijos skirstomos į vaikų (nuo 4 iki 21 metų amžiaus), vaikų ir jaunuolių (nuo 4 iki 29 metų) ir suaugusiųjų. Į šias įstaigas paprastai patenka vidutinio, didelio ar labai didelio intelekto sutrikimo asmenys ir tie, kuriems dėl jų sutrikimų pobūdžio reikia nuolatinės priežiūros, nes negali gyventi savarankiškai ar naudodamiesi bendruomeninio tipo paslaugomis.

  • Slauga Referatas
  • Microsoft Word 38 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (5980 žodžiai)
  • Vaida
  • Socialinė apsauga
    10 - 6 balsai (-ų)
Socialinė apsauga. (2015 m. Spalio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/socialine-apsauga.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 12:53
×