Socialinių pedagogų veiklos vertinimas


Pedagogikos bakalauro darbas. Įvadas. Socialinio pedagogo veiklos teoriniai ir teisiniai pagrindai. Socialinė pedagoginė pagalba bendrojo ugdymo mokykloje. Socialinio pedagogo vertybinės nuostatos. Socialinio pedagogo funkcijos ir kompetencijos. Socialinio pedagogo veiklos kryptys bendrojo ugdymo mokykloje. Individualus darbas su ugdytiniais ir ugdytiniu grupe. Bendravimas su ugdytinio šeima. Socialinio ugdymo organizavimas. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Socialinio pedagogo veiklos vertinimas vadovų požiūrio tyrimo rezultatai. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo dalyviai. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Summary. Priedai.


Tyrimų objektas. Mokyklų vadovų požiūris į socialinio pedagogo veiklą.

Darbo tikslas. Ištirti socialinio pedagogo veiklos kryptis bendrojo ugdymo mokyklų vadovų požiūriu.

Darbo uždaviniai. Darbo tikslui pasiekti reikia spręsti šiuos uždavinius:

1.Išnagrinėti mokslinę literatūrą ir dokumentus, siekiant nustatyti socialinio pedagogo veiklos teorinius ir teisinius pagrindus.

2.Atskleisti svarbiausias socialinio pedagogo veiklos kryptis ir ypatumus.

3.Atskleisti vadovų požiūrį į socialinio pedagogo veiklą bendrojo ugdymo mokykloje.

Tyrimų metodai. Mokslinės literatūros analizė, anketavimas kiekybinis tyrimas – vadovų apklausa. Tyrimo rezultatų apibendrinimas, statistinė tyrimo rezultatų analizė, taikant Excel programą.

Socialinių pedagogų veiklos vertinimas. (2014 m. Gegužės 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/socialiniu-pedagogu-veiklos-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 15:29