Sociologijos bakalauro darbai

20 dokumentų
Socialinio darbuotojo veikla socialinės globos namuose
Įvadas. Socialinės globos namų charakteristika. Socialinio darbuotojo veikla n socialinės globos namuose praktiniu aspektu. Išvados.
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 43 psl.
2015 12 22
Tėvų globos netekusių vaikų paruošimas gyvenimui
Tiriamųjų charakteristikos. Respondentų įsivertinimas savarankiško gyvenimo pasirengimui. Respondentų jausmai paliekant vaikų globos namus. Parama respondentų savarankiško gyvenimo pradžioje. Respondentams dalyvaujant globėjų šeiminiame gyvenime įgyti praktiniai įgūdžiai. Respondentų įgyti įgūdžiai vaikų globos namuose. ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 psl.
2015 04 02
Nusikalstamumas. Bakalauro darbas
Įvadas. Nusikalstamumo situacijos lietuvoje apžvalga. Nusikalstamumo sąvoka. Nusikalstamumo rodikliai. Nusikalstamumo rūšys. Nusikaltimai nepatenkantys į apskaitą. Socialinis nusikalstamumo sąlygotumas. Nusikalstamumo teorijos. Nusikalstamumo priežasčių klasifikacijos. Prieštaravimų įtaka nusikalstamumui. Socialinių institucijų ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 psl.
2011 05 19
Socialinio darbuotojo pagalbos galimybės sprendžiant benamių socialines problemas
Įvadas. Benamystės kaip socialinio reiškinio teorinė analizė. Benamystės sampratos analizė. Benamystės raiška mikro bei makro lygiais. Socialinio darbuotojo vaidmenys teikiant socialines paslaugas benamiams. Socialinių darbuotojų funkcijų bendra charakteristika. Tarpasmeninė socialinio darbuotojo ir benamio sąveika socialinio darbo ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 psl.
2015 03 24
Slaugos ligoninės personalo bendravimo su mirštančiaisiais patirtys
Slaugos ligoninės personalo bendravimo su mirštančiaisiais patirtys. Santrauka. Summary. Sąvokos. Įvadas. Literatūros apžvalga. Paliatyvi pagalba. Gyventojų senėjimas ir mirtingumas. Paliatyvios pagalbos samprata ir apibrėžimai. Paliatyviosios pagalbos principai ir tikslai. Paliatyvią pagalbą teikiančios komandos sandara ir jos ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 70 psl.
2012 11 25
Socialinio darbuotojo vaidmuo įgyvendinant vaiko minimalią ir vidutinę priežiūrą
Santrauka. Summary. Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Nepilnamečių delinkvencijos teorinė analizė. Delinkvencijos samprata ir teorijos. Delinkventinio elgesio priežastys. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įgyvendinimas. Socialinio darbuotojo vaidmuo. Delinkvencijos prevencija. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 62 psl.
2013 06 10
Šakių vaikų globos namų globotinių požiūris į savarankišką gyvenimą
Įvadas. Naudotos pagrindinės sąvokos. Vaikų globos namų ir prigimties įtaka savarankiškam globotinių gyvenimui. Šeimos samprata. Vaiko globos samprata. Vaiko globos rūšys ir formos. Vaikų globos namų vaidmuo rengiant globotinius savarankiškam gyvenimui. Namų ir gyvenimo be šeimos įtaka vaiko fiziologiniam ir psichologiniam ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 51 psl.
2016 01 29
NVO vaidmuo realizuojant socialinę politiką Lietuvoje: socialinio kapitalo aktualizacija
Įvadas. Socialinio kapitalo reikšmė socialinėje politikoje. Socialinės politikos samprata. Nevyriausybinių organizacijų charakteristika ir veiklos socialinėje srityje ypatumai. Socialinio kapitalo sąvoka ir reikšmė NVO. Viešojo sektoriaus ir nvo bendradarbiavimas realizuojant socialinę politiką lietuvoje. Lietuvos socialinės ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 53 psl.
2014 02 26
Socialinių paslaugų vertinimas
Santrauka. Summary. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Dažniausiai paplitę psichikos ir elgesio sutrikimai bei juos Lemiantys veiksniai. Statistika apie psichinių ligų paplitimą. Psichikos ir elgesio sutrikimus lemiantys veiksniai. Dažniausiai paplitę psichikos ir elgesio sutrikimai. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 49 psl.
2015 04 18
Priežastys, lemiančios pensijinio amžiaus žmonių pasilikimą darbe
Įvadas. Pagyvenę žmonės visiuomenėje. Senatvės samprata. Problemos su kuriomis susiduria pensiinio amžiaus žmonės. Socialinis kapitalas. Darbas ir sveikata. Ekonominis kapitalas. Metodologijos aprašymas. Tyrimo duomenų pristatymas. Duomenų interpretacija. Išvados. Naudota literatūra.
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 43 psl.
2014 05 28
Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros veiklos administravimas
Summary. Sąvokos ir sutrumpinimai. Įvadas. Daugiabučių namų atnaujinimą reglamentuojančių teisės aktų analizė. Tarptautiniai darnaus vystymosi dokumentai. Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys daugiabučių namų atnaujinimą. Strateginiai dokumentai. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos teisinis ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 94 psl.
2015 02 18
Jaunimo subkultūros grupių saviugdos veiksniai
Įvadas. Jaunimo subkultūros saviugdos teoriniai aspektai. Subkultūros reiškinio aptartis. Subkultūros ryšys su bendrąja kultūra. Jaunimo subkultūros grupių raiška. Jaunimo subkultūros grupių, propaguojančių muziką, raiškos ypatumai. Saviugda – jaunimo, priklausančio subkultūros grupėms, tobulėjimo prielaida. Saviugdos ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 47 psl.
2015 01 12
Paauglių požiūris į socialinių problemų vaizdavimą mene
“Gyva” socialinė fotografija. Surežisuota socialinė reklama. Pagrįskite savo išreikštą nuomonę į ankstesnįjį klausimą keliais sakiniais. Kuris iš šių fotomenininkų darbų geriausiai atspindi vaizduojamą socialinę problemą. Pagrįskite savo atsakymą i ankstesnįjį klausimą keliais sakiniais. Įvadas. Skyrius. mokslinės ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 48 psl.
2015 05 21
Privačių ir valstybinių darželių pristatymas Lietuvos žiniasklaidoje
Abstract. Įvadas. Vaikų darželių pristatymo žiniasklaidoje tyrimas sociologi- jos teorijų kontekste. Socialinis tikrovės konstravimas žiniasklaidoje. Darbotvarkės formavimo teorija. Racionalaus pasirinkimo teorija. Ugdymo įstaigos ir socializacija.
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 49 psl.
2016 11 10
Fiziškai aktyvių mokinių socialinis statusas bendrojo lavinimo mokykloje
Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga ir analizė. Fizinis aktyvumas ir jį įtakojantys veiksniai. Lietuvos mokinių fizinis aktyvumas. Socialinis aktyvumas ir socialinis statusas. Tyrimo metodai ir organizavimas. Rezultatai. Mokinių fizinio aktyvumo įvertinimas. Mokinių socialinis statusas bendrojo lavinimo mokykloje. Fiziškai ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 38 psl.
2016 04 06
Socialinių mokslų bakalauras. Besimokantis miestas
Koncepcijos “besimokantis miestas” įgyvendinimas: šiaulių miesto atvejis. Įvadas. Besimokanti visuomenė realybė ar utopija? Besimokančios visuomenės poreikis, kaip atsakas į visuomenei kylančius iššūkius. Besimokančios visuomenės esmė. Besimokančio miesto koncepcija. Pagrindiniai besimokančio miesto švietimo vystymo akcentai ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 70 psl.
2012 04 04
Lietuvos regionų socialinės raidos netolygumų analizė
Įvadas. Regioninės politikos ir regionų socialinės raidos netolygumų analizė teoriniu aspektu. Regioninės politikos samprata. Regioninės politikos modeliai ir regionų plėtotės raidos teorijos. Regioninės politikos modeliai. Regionų plėtotės raidos teorijos. Regionų socialinės-ekonominės raidos netolygumų prieţastys. Europos ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 69 psl.
2016 05 02
Prekybos žmonėmis ir prostitucijos prevencijos galimybės jaunimo tarpe
Įvadas. Prostitucija. Prekybos moterimis ir prostitucijos analizė. Prekybos moterimis problema Lietuvoje. Verbavimo būdai. Prevencijos galimybės. Jaunimas kaip rizikos grupė prostitucijoje. Prevencija. Socialinių darbuotojų vaidmuo. Prekybos žmonėmis prevencijos galimybės tyrimas. Tyrimo metodologija. Rezultatų analizė. Išvados. ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 psl.
2015 04 08
Savanoriškos veiklos organizavimas dirbant su jaunimu nevyriausybinėje organizacijoje
Paveikslai. Įvadas. Savanoriškos veiklos organizavimo, dirbant su jaunimu nevyriausybinėje organizacijoje teorinės nuostatos. Savanoriška veikla nevyriausybinėse organizacijose. Nevyriausybinė organizacija. Savanorių veiklos organizavimas NVO. Darbo su jaunimu nevyriausybinėje organizacijoje ypatumai. Savanoriškos veiklos ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 psl.
2016 12 07
Socialinių paslaugų teikimas vaikams, gyvenantiems vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre
Santrauka. Summary. Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Pagrindinės sąvokos ir terminai, naudojami baigiamajame darbe. Įvadas. Socialinių paslaugų samprata teoriniu aspektu. Bendra socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų samprata Lietuvos įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose. Socialinių paslaugų teikimo ir ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 35 psl.
2017 11 11