Sociologijos santrauka


Mikrosociumas. Mikroaplinka mikrosociumas. Sociologija santrauka. Sociologijos santraukos.

Sociologija ir jos sritys. Tyrimo procesas sociologijoje. Pagrindiniai sociologijos tyri mo metodai: interviu, anketavi mas, dokumentų analizė, stebėji mas, eksperimentas. Simboliai, simbolių tipai. Kalba ir vertybės. Kultūros skirtumai ir kultūros kintamumas. Skirtumai. Socializacijos institutai: šeima, švietimas, religija. Visuomenės subkultūros. Visuomenės sluoksniai. Asmenybės socializacijos me zo ir makro veiksniai. Mikroaplinkos įtaka vaikų ir paauglių vertybių orientacijų formavimui. Žmonių tarpusavio santykių bendrijoje ypatumai. Mikrosociumas ir jo funkcijos. Vaiko socializacija. Žmogus – buitinių aplinkybių auka. Viktimizacija. Amžius ir lytis: skirtumai amžiaus tarpsniuose. Sim boblis – tai daiktinis, vaizdinis ar garsinis ženklas, primenantis kurią nors sąvoką. Žodis meilė – tai sim bolis tam tikrų santykių tarp dviejų žmonių arba tarp šeimos narių. Jis gali reikšti dar ir idealizuotus santy kius. Žmonės, naudodamiesi tuo simboliu, suteikia jam tam tikrą prasmę, priklausančią nuo to, kaip jis naudojamas. Kitaip sakant, sim bolio reikšmė yra socialinė. Apie kalbą dažnai galvojama supaprastinant, kad tai tik idėjų jausmų reiškimo ir bendravimo priemonė. Remiantis šiuo plačiai paplitusiu požiūriu, bet kuria kalba galima išreikšti viską. Manoma, jog skiriasi žodžiai ir gar sai, o jais išreiškiami vienodi daly kai ir vienodos mintys.

Sociologija ir jos sritys. Visuo menės, jos grupių ir visuomeniškos elgsenos tyrimai. Ji stengiasi suvok ti, kokios sąlygos nulemia konflik tus, dėl ko vyksta pokyčiai visuo menėje. Sociologijos sritys: sociologija taikoma keliais būdais: 1)teikti informaciją socialinei poli tikai. Remdamiesi baziniais tyri mais, šių grupių sociologai aiškina klausimus, gilumines priežastis, ko reguoja neteisingus supratimus, duoda rekomendacijas visuomeni nės politikos ir socialinių prog ramų klausimais. 2)vertinti sociali nes programas. Stengiamasi nusta tyti, ar socialinė programa arba po litinis aktas atlieka tai, dėl ko jie buvo priimti. Be to, nustatoma, ko kie yra socialinės programos pag rindiniai procesai, ir sprendžiama, ką toliau daryti su programa. 3)rinkti informaciją įvairioms medi cinos įstaigoms. Kai kada sociolo gus samdo dirbti patarėjais darbui su jaunimu bei senimu. Jie jau dir ba klinikose ir labdaros organizaci jose, nes vienas iš sociologijos tiks lų, liečiančių visus žmones,-derinti atskirų asmenų sunkumus su jų visuomeniniais reikalais.

Tyrimo procesas sociologijoje. Tyrimo procesas būna pakankamai sudėtingas, einantis per hipotezės išsikėlimą ir preliminarius sprendi mus į patikrintus atsmus, o šiems reikia papildomos informacijos, kuri būtų susisteminta kitaip. Tai yra nepertraukiamas procesas, api mantis idėjų tikrinimą, duomenų atrinkimą, detalią analizę ir gilias interpretacijas. Duomenys renkami iš apklausų, pokalbių, oficialios sta tistikos, valstybinių rodiklių anali zės, iš asmeninių dokumentų, laiš kų, duomenys renkami betarpiškai stebint elgseną laboratorijoje ar gy venime. Tačiau kokia bebūtų tyri mo tema ir metodai, šis procesas, jei jis idealus, turi keletą stadi jų: 1)klausimo parinkimas 2)hipotezės formulavimas 3)tyrimo planas 4)duomenų kaupimas 5)analizė 6)interpretacija 7)ataskaita.

Interviu yra labai geras priartėjimo prie žmonių suvokimo, reikšmių, situacijų apibrėžimo ir realybės konstravimo būdas. Taip pat yra viena įtaigiausių žmonių tarpusa vio supratimo priemonių. Interviu nereikėtų suvokti tiktai kaip pap rasčiausio atsakymų į pateiktus klausimus proceso. Jis pasižymi sa vo formų ir panaudojimo įvairove. Būdingiausias interviavimo tipas yra individualus, akis į akį keiti masis informacija žodžiu, bet taip pat gali būti naudojama ir akis į akį grupinio interviavimo forma, klausimynų siuntimas paš tu arba jų įteikimas asmeniškai, apklausus telefonu. Interviu gali bū ti struktūrizuotas, pusiau struktū rizuotas ir nestruktūrizuotas.

  • Sociologija Špera
  • Microsoft Word 45 KB
  • 2012 m.
  • 4 puslapiai (9388 žodžiai)
  • Arunas
  • Sociologijos santrauka
    10 - 3 balsai (-ų)
Sociologijos santrauka. (2011 m. Lapkričio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/sociologijos-santrauka.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 15:10
×