Stateginio valdymo teoriniai aspektai


Strateginio valdymo teoriniai pagrindai. Strateginio valdymo samprata ir esmė. Organizacijos strateginio valdymo procesas. Strateginio planavimo procesas. Organizacijos misija. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai. Organizacijos verslo aplinka. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Swot ssgg analizė. Literatūros sąrašas.

Išskiriamos keturios skirtingos strategijų grupės: 1. Taisyklės, kurios naudojamos vertinant dabar pasiektus įmonės rezultatus ir numatomus ateityje. Kokybinis vertinimo kriterijus vadinamas orientyru, kiekybinis – tikslu. 2. Taisyklės, apibrėţiančios įmonės santykius su išorine aplinka: kokios prekės ar paslaugos bus pateiktos vartotojui, kokiam klientų segmentui bus pateikiamos šios prekės ar paslaugos, kokiu būdu bus pranokti konkurentai. Šios taisyklės vadinamos verslo strategija. 11 3. Taisyklės, pagal kurias nustatomi santykiai organizacijos viduje. Tai – organizacinė strategija. 4. Taisyklės, kuriomis remdamasi įmonė atlieka kasdieninę veiklą .

Pačiu bendriausiu būdu strateginis valdymas gali būti apibūdinamas kaip procesas, įgalinantis suderinti organizacijos resursus su aplinkoje esančiomis galimybėmis bei rizika ir sėkmingiausiai pasiekti numatytų veiklos rezultatų. Galima rasti ir pateikti gana skirtingų strategijos ir strateginio valdymo apibrėţimų, kuriuose akcentuojami visai priešingi prioritetai. Ankstyvuosiuose apibrėţimuose akcentuojamas grieţtas veiksmų planavimas ir veiklos procedūros, o šiuolaikiniuose – kūryba ir antrepreneriškumas. Egzistuoja tiesioginis ryšys tarp strateginio valdymo koncepcijų ir organizacijų teorijų. Poţiūris į strateginį valdymą priklauso nuo to, iš kokių metodologinių pozicijų vertinama organizacija, kokiomis teorijomis vadovaujamasi.

Galima išskirti kelias pagrindines organizacijos teorijų grupes, kurios labiausiai įtakojo skirtingą poţiūrį į strateginį vystymą. Pirmoji ir seniausioji grupė yra klasikinės arba biurokratinės organizacijų teorijos, kuriose dominuoja funkcionavimo veiklos aspektai. Šis poţiūris išreiškia organizacijos kaip uţdaros sistemos sampratą, ir tuo apriboja strateginės veiklos elementų atsiradimo joje galimybes. Bihevioristinės teorijos yra reikšmingos strateginio valdymo poţiūriu, nes jose nagrinėjama ne tik individų, bet ir makrosistemų, kaip organizuotų individų grupių visumos, elgsena.

Vienas iš pagrindinių dalykų įmonės valdyme – tinkamos verslo strategijos sukūrimas, jos pritaikymas įmonės reikmėms ir puikus realizavimas. Strategija turi padėti sustiprinti kompanijos padėtį rinkoje ir apjungti pastangas, nukreiptas vartotojų poreikių tenkinimui ir firmos tikslų įvykdymui. Nustatant firmos strategiją, perţiūrimos visos galimos įmonės veiklos ir vystymosi kryptys, kol išrenkamos rinkos ir vartotojų grupės, kurioms bus skiriamas didţiausias dėmesys, parenkami konkurencijos metodai ir numatomi ištekliai.

Strateginio valdymo esmė – fundamentalių pasikeitimų valdymas, daugiau orientuotas ne į organizacijos viduje vykstančius procesus, bet į kitimus, lemiančius patį organizacijos egzistavimą. Strateginis valdymas – tai kompanijos vizijos formavimo, tikslų nustatymo, strategijos parinkimo bei įgyvendinimo, savalaikio vizijos, tikslų, strategijos ir realizavimo 14 koregavimo procesas. Įmonės strateginės vizijos, tikslų, misijos, strategijų ir įgyvendinimo metodų formavimas niekada nesibaigia. Įmonės veiklos, išorinės aplinkos pasikeitusių aplinkybių nustatymas ir pataisymų pateikimas – būtinos strateginio valdymo sudėtinės dalys. Strateginio organizacijų valdymo koncepcijoje veiklos ir priimamų sprendimų strategiškumas vaidina svarbiausią vaidmenį.

Bet kurios modernios organizacijos atveju šie atributai yra būtini, nes sunku įsivaizduoti organizaciją, realizuojančią savo socialinę visuomenės vystymo misiją ir neturinčią tam savo veiklos filosofinio pagrindo. Egzistuoja didelė poţiūrių į strateginį valdymą įvairovė. Įvairių autorių poţiūriai, teorijos ir koncepcijos apima visą jų aspektą – nuo grieţto, standartizuoto modeliavimo iki visiškai laisvos kūrybos formuojant organizacijos strategiją.

Strateginis valdymas – tai ne uţdavinys, bet įgūdţių rinkinys, kuris turi būti visapusiškai panaudotas organizacijoje siekiant realizuoti korporatyvinę strategiją. Tai perspektyvių organizacijos vystymosi tikslų, konkurencingumo didinimo pagrindimas ir pasirinkimas, ilgalaikių planų, programų, uţtikrinančių tikslų pasiekimą, kūrimas. Strateginis valdymas yra vykdomas per strategijos formavimą įmonėje.

Strategija yra besitęsiantis procesas, pastovus judėjimas. Neuţtenka tik sukurti strateginių veiksmų planą – reikia jį nuolat koreguoti, remiantis iš aplinkos gaunama informacija. Atsiţvelgiant į tai, galima teigti, kad įmonės strategijos rengimas yra organizacijos siekių nustatymas ir pastovus jų siekimas, naudojant įmonės išorinės ir vidinės aplinkos pusiausvyrą harmonizuojančius būdus. Įvertinus skirtingų autorių strateginio valdymo apibūdinimus, galima sakyti, kad strateginis valdymas tai: o į tikslą orientuotas planavimas (planuojamų tikslų struktūros parengimas, kiekvienam tikslui pasiekti reikalingų išteklių ir uţdavinių nustatymas, prieinamų veiksnių išdėstymas ir kiekvieno tikslo priskyrimas konkrečiam veiksniui); 17 o pokyčių numatymas (strateginis planavimas akcentuoja besikeičiančių aplinkos sąlygų analizę, o strateginis valdymas akcentuoja vidinių pokyčių, tokių, kaip individualios ir struktūrinės nesėkmės, numatymą); o elementų koordinavimas (strategijoje elementai privalo būti koordinuojami.

Misijos turinys atspindi bendrą įmonės strategiją, glaustai apibendrina tikslus ir pagrindinius įmonės paslaugų ar produkcijos vartotojų, akcininkų, tiekėjų bei darbuotojų siekius. (Langvinienė, 2005) Misija – tai organizacijos metatikslas, organizacijos paskirtis. Ji atspindi organizacijos egzistavimo prasmę. Misija turi dvi funkcijas: išorės (kad esami potencialūs klientai ţinotų kas tai per firma) ir vidinę (kad ţmonės ţinotų koks yra firmos verslas). Misija išreiškia visos veiklos paskirtį, vaidmenį, apibrėţia biznio ribas ir rodo jo esmę.

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 37 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (5417 žodžiai)
  • Deimante
  • Stateginio valdymo teoriniai aspektai
    10 - 7 balsai (-ų)
Stateginio valdymo teoriniai aspektai. (2015 m. Lapkričio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/stateginio-valdymo-teoriniai-aspektai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 12:01
×