Statistikos namų darbai

71 dokumentas
Mokslo taikomųjų tyrimų namų darbas
Įvadas. Tyrimo projektas. Tyrimo projekto sandara. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Darbo metodika. Tyrimo metodikos pobūdis. Tyrimo tipas. Tyrimo duomenys. Pagrindinai rezultatai. Pagrindiniai rezultatai. Išvados. Priedai.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2013 04 04
Apklausos rezultatų tyrimas spss programa-kokybiniai duomenys
Įvadas. Apklausos rezultatų tyrimas. Anketos-klausimyno pristatymas. Anketos-klausimyno tyrimas. Nepriklausomumo tyrimas. Koncentruotų duomenų nepriklausomumas. Homogeniškumas. Kartotinių testų analizė. Nominalinės skalės rodiklių ryšio ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 23 puslapiai
2013 11 15
Nusikaltimų statistinis tyrimas
Nusikaltimų statistinis tyrimas. Ekonominės statistikos savarankiškas darbas. Turinys. Įvadas. Vidurkių ir variacijos rodiklių paskaičiavimas. Santykiniai dydžiai. Bazinių ir grandininių rodiklių skaičiavimas. Dinamikos eilučių ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2011 01 17
Namų ūkiuose naudojamų elektros prietaisų statistinis tyrimas
Naudojant statistinius duomenis apie du tarpusavyje susijusius rodiklius, apskaičiuoti ryšio rodiklius (koreliacijos, regresijos koeficientai), elastingumo koeficientą, padaryti išvadas. Apskaičiuojamas koreliacijos koeficientas. ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2016 07 28
Statistika SPSS programa duomenų skaičiavimas
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Teorija. Duomenų rinkimas. Statistikos charakteristikos. Sklaidos diagramos. Koreliacijos koeficientai. Regresinė analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2016 01 07
Matematinė statistika. Savarankiški darbai.
Matematinės statistikos savarankiški. Darbai. Aštuoni uždaviniai su pilnais sprendimais paaiškinimais. Lentelės, grafikai. Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2010 10 18
Mokslo taikomieji tyrimai
Mokslinis tyriamasis darbas. Mokslinių tyrimų tipai. Mokslinio tyrimo programa. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodologija. Kokybiniai tyrimai ir kiekybiniai tyrimai. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų ypatumai. Tyrimo duomenų kiekybinė ir ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 23 puslapiai
2014 03 29
Ekonominės statistikos namų darbas
Ekonominės statistikos namų darbas. Mediana. Moda. Kvartiliai. Tarpkvartilinis rangas. Standartinis nuokrypis. Asimetrijos koeficientas. Eksceso koeficientas. Regresijos analizė. Išvados. Dinamikos eilutės. Išvados.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2014 10 28
Darbo užmokesčio statistinis tyrimas
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio. Statistinis tyrimas. Įvadas. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinio bruto darbo užmokesčio variacijos ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2013 04 20
Realių duomenų laiko eilučių analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Ekonometrijos samprata. Ekonometrinis modeliavimas ir jo sudarymo etapai. Laiko eilutės samprata. Stacionarūs procesai. Autokoreliacija ir dalinė autokoreliacija. Arma modelis. Arima modelis. Praktinė dalis. Laiko ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2016 06 09
Statistikos darbas Vyrų pasiskirstymas pagal amžių
Įvadas. Statistikos savarankiško darbo užduotis. Lentelė. Vyrų pasiskirstymas pagal amžių lietuvoje. Ūginė eilutė. Grupių skaičiaus nustatymas remiantis g. Sterdžeso formule. Lentelė. Vyrų pasiskirstymas pagal amžių. Intervalo ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2013 05 18
Prekės ženklo žinomumas Norfa
Įvadas. Prekinis ženklas. Prekės ženklo apibrėžimas. Prekės ženklo funkcijos. UAB Norfa tinklas ir istorija. Anoniminės apklausos apie uab “ norfa “ prekinio ženklo žinomumą , analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai. ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2014 01 18
Statistiko namų darbas VDU
Dviejų šaulių taiklumas - atitinkamai 95% ir 90%. Kokia tikimybė, kad šauliams šaunant po vieną kartą, pataikys tik vienas šaulys? Dėžėje 10 detalių, iš kurių 6 nudažytos. Surinkėjas gaminiui vieną po kitos traukia 4 detales. Kokia ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2016 08 08
Statistiniai duomenys ir jų analizė
Suraskite savo darbo arba studijų vietose įdomių 30-40 statistinių duomenų (galima naudotis ir pateiktais statistiniuose leidiniuoseSudarykite diskrečiąją ir intervalinę pasiskirstymo eilutes. A pskaičiuokite visus Jums žinomus šių ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2017 12 23
Individualus matematinės statistikos namų darbas
Apskaičiuojami imties vidurkis x ̅, dispersija S_0^2, patikslinta dispersija S^2, vidutinis kvadratinis nuokrypis S_0 bei patikslintas vidutinis kvadratinis nuokrypis S. Duomenys sugrupuojami į 5 intervalus, apskaičiuojamas n_i, santykiniai ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2014 12 06
Tikimybių teorija ir statistika: uždavinys ir jo sprendimas
Tikimybių teorija ir statistika: uždavinys ir jo sprendimas.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2019 01 07
Autokoreliacija
Autokoreliacija ir susiję su jais faktoriai. Galimos priežastys autokoreliacijos. Ledų pardavimo apimtys. Neigiama autokoreliacija.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2016 02 15
Akcijų kainų statistinė analizė
Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Duomenų grupavimo intervalai. Histograma. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurkio ir dispersijos pasikliautinieji intervalai. Hipotezės. Prognozavimo ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2013 05 10
Veiklos statistinė analizė Ab „Pieno žvaigždės“
Įvadas. AB „ Pieno žvaigždės“ veiklos statistinė analizė. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinis tyrimas. Analitinio ryšio išraiška (regresijos lygtis). Regresijos koeficientų paklaidų skaičiavimas. Koreliacinio ryšio glaudumo ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 10 24
Tikimybių teorija ir matematinė statistika: skaičiavimai
Tikimybių teorija ir matematinė statistika skaičiavimai. Koreliacinė ir tiesinė regresinė analizė. Skaičiavimai. Viso 70 reikšmių. Randame y vidurkį. Sandaugos XY vidurkis. Dispersijų skaičiavimas. Dispersijos. Standartiniai ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2019 03 12
Sandorių statistinė analizė
City Service AB sandorių statistinė analizė. Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Skaitinių charakteristikų apskaičiavimas. Vidurkio ir dispersijos pasiklaitinieji intervalai. Hipotezės. Hipotezė apie vidurkio lygybę ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2016 09 09
Statistika namų darbas
1 uždavinys. 2 uždavinys. 3 uždavinys. Literatūros sąrašas.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2014 04 14
Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas
VARIANTAS Pirmasis uždavinys Temos. Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Dispersijos skaičiavimo formulė čia. Imties patikslintosios ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2016 01 29
Statistika TEO LT
Šiame darbe atliktas statistinis tyrimas. Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Imtis. Variacinė eilutė. Duomenų grupavimo intervalai. Histograma. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurio pasikliautinasis intervalas. ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2012 08 17
Statistikos namų darbas 7 variantas 2 uždavinys
Statistikos namų darbas 7 variantas 2 uždavinys.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2016 04 13
Tikimybių teorija ir matematinė statistika Nr. 1
Tikimybių teorija ir matematinė statistika. Užduočių statistinės formulės. Atsakymai ir išvados.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2018 04 19
Kaimo turizmo sodybų kambarių ir vietų skaičių statistinis tyrimas
Įvadas. Pagrindinių statistinių duomenų apžvalga. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Vidutinių dydžių ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 27 puslapiai
2012 10 09
Statistikos namų darbas (2)
Kontrolinio namų darbo užduotis. Turime duomenis apie prekių apyvartą ir prekių atsargas miesto parduotuvėse,. Tūkst. Lt. Sugrupuokite duomenis pagal prekių atsargas naudodami Sterdžeso formulę. Kiekvienoje grupėje apskaičiuokite ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2014 02 24
Statistiniai skaičiavimai
Uždavinys. Aprašymas. Vidutinis standartinis nuokrypis. Apskaičiavimas. Sklaidos koecicientas. Analizė. Asimetrijos koeficientas. Analizė. Osciliacijos koeficientas. Uždavinys.Aprašymas. Grandininiai analitiniai dinamikos rodikliai. Jų ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2018 01 15
Statistinų duomenų moda, mediana, vidurkis
Statistikos savarankiškas namų rašto darbas. Darbo įvertinimas. Darbo gynimosi įvertinimas. Galutinis darbo įvertinimas. Dėst. Vanda Lukočienė. Savarankiška užduotis Nr. Pasiskirstymo eilutėmis empiriniais skirstiniais. Kurio nors ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2018 11 10
×
98 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo