Statistika (10)

912 dokumentų
Emigracija statistinė analizė
Įvadas. Statistinių duomenų analizė. Lietuvos Respublikos emigrantai pagal amžiaus grupes 2013 m. Statistinė eilutė. Santykinių ir sukauptų dažnių, intervalo dydžių bei tankių skaičiavimas. Santykiniai dažnai. Sukaupti dažniai. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 10 19
Emigrantų skaičius Lietuvoje statistinis tyrimas
Įvadas. Teorinė dalis. Emigrantų skaičiaus Lietuvoje analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 16 puslapių
2014 12 11
Gyventojų skaičius statistinis tyrimas
Įvadas. Teorinė dalis. Statistinės lentelės naudojimas atliekant gyventojų skaičiaus statistinį tyrimą. Grafinis statistinio tyrimo duomenų vaizdavimas. Linijinės diagramos. Stulpelinė diagrama. Skritulinės diagramos. Sklaidos diagrama. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2014 02 17
Įmonės statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. UAB „“ pristatymas ir ekonominiai, socialiniai raidos rodikliai. Įmonės pristatymas. Įmonės ekonominiai ir socialiniai raidos rodikliai. Lietuvos statistikos departamento duomenys, susiję su UAB „“ veikla. Eurostato duomenys, ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 10 21
Individualios statistikos užduotys Nr. 17
Užduotis Išanalizuokite , kokie pagrindiniai teisės aktai reglamentuoja oficialiosios statistikos tvarkymą Lietuvoje. Apibūdinkite Lietuvos statistikos sistemą kas ją sudaro , kaip funkcionuoja ir pan. Prisiminkite , kokiais atvejais Jums ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 42 puslapiai
2017 04 11
Įvairių rūšių transporto priemonėmis pervežtų keleivių analizė
Svarbios sąvokos. Lentelių sąrašas. Įvadas. Transporto sektoriaus apibūdinimas. Įvairių transporto rūšių struktūra. Pervežtų keleivių 2008 – 2012m. dinaminė analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2015 04 28
Kaimo turizmo sodybų kambarių ir vietų skaičių statistinis tyrimas
Įvadas. Pagrindinių statistinių duomenų apžvalga. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Vidutinių dydžių ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 27 puslapiai
2012 10 09
Kiekybiniai sprendimų metodai (5)
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė su kiekvienu x1, x2,. x. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x1, x2,. ,xn. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas ir ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2017 10 09
Lietuvos emigrantų skaičiaus 2005-2009 metų laikotarpio analizė
Įvadas. Dinaminių eilučių skaičiavimas analizuojant lietuvos emigrantų skaičių. Absoliutinis pokytis. Kitimo tempas (didėjimo, mažėjimo tempas). Padidėjimo (sumažėjimo) tempas (arba procentinis pokytis). Vidutinis absoliutinis pokytis. ...
Statistikos analizės, Analizė, 30 puslapių
2013 01 30
Namų ūkio išlaidų analizė
Namų ūkio išlaidų tyrimas. Įvadas. Praktinė dalis. Išvados.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 12 puslapių
2013 05 31
Įvadas. Vidutinio registruotų bedarbių skaičiaus santykiniai dydžiai. Vidutinio registruotų bedarbių skaičiaus Alytaus mieste. Grafinė analizė 2011 m. - 2015 m. Vidutiniai dydžiai. Požymių variacijos rodikliai. Vidutinis registruotų ...
Statistikos projektai, Projektas, 15 puslapių
2016 04 28
Pagrindinių makroekonominių rodiklių ir emigracijos lygio statistinis tyrimas
Įvadas. Standartinių duomenų analizė. Statistinės hipotezės apie skirtumo tarp vidurkių statistinį reikšmingumą patikrinimas. Koreliacijos koeficientas. Tiesinė regresija (dvimatis atvejis). Tiesinė regresija (daugiamatis atvejis). ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2013 12 17
Širdies duomenų analizė su R programa
Įvadas. Tyrimo duomenų aprašomoji statistika. Duomenys. Duomenų analizė. Literatūros sąrašas.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 01 02
Sklaidos rodikliai
Sklaidos rodikliai.Absoliutiniai sklaidos rodikliai. Sklaidos plotis (variacijos užmojis,mostas) Vidutinis tiesinis nuokrypis Dispersija Vidutinis kvadratinis (standartinis) nuokrypis. Sklaidos plotis (variacijos užmojisMaksimalios ir ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 11 29
Statistikos namų darbas (2)
Kontrolinio namų darbo užduotis. Turime duomenis apie prekių apyvartą ir prekių atsargas miesto parduotuvėse,. Tūkst. Lt. Sugrupuokite duomenis pagal prekių atsargas naudodami Sterdžeso formulę. Kiekvienoje grupėje apskaičiuokite ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2014 02 24
Statistikos pagrindai: egzamino klausimai ir atsakymai
Statistikos objektu yra visi ekonominiai, socialiniai, demografiniai, ekologiniai ir kiti aplinkos reiškiniai ir procesai, tyriami jų keikybinę pusę tampriai susieta su kokybine puse. Statistikos medotas. Statistikos mokslo sąvokos. ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2018 11 05
Statistikos samprata
Statistikos samprata. Statistikos organizavimas. Statistikos kilmė. Statistikos mokslo pradininkai. Statistikos mokslo objektas. Statistikos metodas. Statistikos organizavimas, jos veiklos principai ir funkcijos.
Statistikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2013 10 28
Statistiniai skaičiavimai
Uždavinys. Aprašymas. Vidutinis standartinis nuokrypis. Apskaičiavimas. Sklaidos koecicientas. Analizė. Asimetrijos koeficientas. Analizė. Osciliacijos koeficientas. Uždavinys.Aprašymas. Grandininiai analitiniai dinamikos rodikliai. Jų ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2018 01 15
Statistinių duomenų apie bendrą ištuokų rodiklį rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Tyrimo metodai statistikos projektiniame darbe. Ištuoka. Bendrasis ištuokų rodiklis Europoje. Bendras ištuokos rodiklis Lietuvoje. Statistinių duomenų analizavimas. Pasiskirstymo eilutė. Dinamikos eilučių rodiklių ...
Statistikos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2018 05 24
Statistinų duomenų moda, mediana, vidurkis
Statistikos savarankiškas namų rašto darbas. Darbo įvertinimas. Darbo gynimosi įvertinimas. Galutinis darbo įvertinimas. Dėst. Vanda Lukočienė. Savarankiška užduotis Nr. Pasiskirstymo eilutėmis empiriniais skirstiniais. Kurio nors ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2018 11 10
Tarptautinė emigracija statistinis tyrimas
Įvadas. Emigracijos samprata ir ją įtakojantys veiksniai. Tarptautinės emigracijos 2010–2012 metų dinaminė analizė. Pradiniai statistiniai duomenys. Tarptautinės emigracijos dinamika 2010-2012 metais. Tarptautinė emigracija pagal ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 16 puslapių
2013 12 22
Uab McDonalds statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Įmonės statistiniai duomenys. Įmonės pajamos 2005-2013 m. Pajamos pagal geografinius regionus 2008-2013 (milijardais JAV dolerių). Amerikos klientų pasitenkinimo rodiklis 2000-2013 metais. Mcdonald‘s kavinių skaičiaus pokytis ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 05 27
Ūkio statistika ir prognozė kursinis darbas
Įvadas. Bendra namų ūkio charakteristika ir aprašomoji statistika. Namų ūkio išlaidų prognozė. Išvados.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 02 17
Ūkio statistikos egzamino klausimai
Statistiniai duomenų rinkimo metodai. Anketinė apklausa. Apklausos organizavimo rūšys , anketavimo pranašumai ir trūkumai. Imties metodas. Imties rūšys. Imties tyrimų klaidos. Stochastinis arba statistinis ryšys. Koreliacija , ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2016 02 15
Validumas ir patikimumas
Ekologinio turizmo vystymas – nuo skatinimo iki darnumo. Straipnio patikimumo ir validumo vertinimas. Įvadas. Dėstymas. Literatūra.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2014 12 28
AB Panevėžio statybos trestas finansinės būklės įvertinimas statistikos analizė
Įvadas. Uždaviniai. Įmonės charakteristika. Akcijų kainos kitimas. Finasinė analizė. Ssgg analizė. Horizantalioji analizė. Vertikalioji analizė. Finansiniai rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros šaltiniai.
Statistikos analizės, Analizė, 21 puslapis
2017 04 24
Apklausos raštu metodas
Apklausos raštu metodas. Apklausa raštu. Apklausos metu, per trumpą laiką. Apklausa raštu dažniausiai būna didesnės apimties ir mažiau asmeninio pobūdžio. Apklausoms raštu naudojamos anketos arba klausimynai. Bendrieji anketos ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 05
Ataskaitinių duomenų analizės ir prognozavimo tikslai ir metodai
Ataskaitinių duomenų analizės ir prognozavimo tikslai ir metodai. Santrauka. Įvadas. Nedarbo lygio statistinis tyrimas. Nedarbo lygis apskrityse. Vyrų ir moterų skaičiaus pokyčiai. Darbo ieškojimo būdai. Santikinių dydžių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 11 20
Atliktų statybos darbų statistinis tyrimas. Ekonominės statistikos kursinis darbas
Ekonominės statistikos kursinis darbas. Atliktų statybos darbų savo jėgomis to meto kainomis (be pvm) utenos apskrityje statistinis tyrimas. Įvadas. Atliktų statybos darbų utenos apskrityje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Grafinis ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2013 03 19
Autoserviso statistinis tyrimas
Tikslas. Uždaviniai. Anketos analizė. Anketos klausimai. Darbas su SPSS programa. Skaitiniai laukai sugrupuoti į intervalus. Grupavimas. Tyrimo duomenų padėties ir sklaidos charakteristikos (statistiniai rodikliai). Tyrimo rezultatai ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2017 06 07
×
103 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo