Statistika (12)

898 dokumentai
Ūkio statistikos ir ekonometrijos kursinis darbas
Įvadas. Duomenys. Kursinio darbo kintamieji. Grafinė duomenų analizė. Bendra namų ūkio charakteristika. Histograma. Namų ūkio dydis. Namų ūkiai su skirtingu skaičiumi namų ūkyje. Namų ūkio grafinė analizė - Lorenco kreivė. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2018 01 19
Ekonominės statistikos savarankiškas darbas. Įvadas. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykinis dydžių skaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2011 05 02
Autoserviso statistinis tyrimas
Tikslas. Uždaviniai. Anketos analizė. Anketos klausimai. Darbas su SPSS programa. Skaitiniai laukai sugrupuoti į intervalus. Grupavimas. Tyrimo duomenų padėties ir sklaidos charakteristikos (statistiniai rodikliai). Tyrimo rezultatai ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2017 06 07
Darbas su „Statistica“
Turinys. Užduotis. Atsitiktinių dydžių generavimas. Užduotis. Atsitiktinių dydžių generavimas. Aprašomoji statistika. Duomenų grupavimas į dažnių lenteles. Duomenų grafinis pateikimas. Poslinkio charakteristikos. Sklaidos ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 68 puslapiai
2018 05 02
Dinamikos eilutės
Dinamikos eilutės. Skaitinė statistinių rodiklių. Sudarymo principai. Visi lygiai turi. Dinamikos eilučių rūšys. Fiksuojamas laikas Momentinis. Momentiniai rodikliai parodo. Dinamikos momentinės eilutės Akcijų kursas Gyventojų ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2016 07 05
Dokumentų tyrimo ir metaanalizės metodų analizė
Įvadas. Dokumento analizės sąvoka. Dokumento metodo rūšys. Dokumenų analizės principai. Dokumentų analizės metodo privalumai. Dokumentų analizės metodo trūkumai. Metaanalizė sąvoka. Mentaanalizės tyrimo metodo privalumai. ...
Statistikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2017 02 14
Ekonominiai indeksai
Įvadas. Produkcijos fizinės apimties indeksai. Individualūs produkcijos fizinės apimties indeksai. Bendrieji produkcijos fizinės apimties indeksai. Kainų indeksai. Individualūs kainų indeksai. Bendrieji kainų indeksai. Savikainos indeksai. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2013 05 27
Eksporto iš Lietuvos rodiklių analizė
Įvadas. Teorija. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas. Dempingas. Embargas. Užsienio prekybą. Laisvoji prekybos zona. Muitų sąjunga. Praktinė dalis. Bendra makroekonomikos apžvalga. Situacija ir problematika rinkoje. Eksporto apimtis didino ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2016 07 31
Gyventojų pajamų lygis
Pajamų paskirstymas. Pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje vykę šalies socialinės ekonominės sistemos transformacijos procesai tiesiogiai įtakojo gyventojų pajamų formavimosi ir vystymosi dėsningumus. Neįvertinus šių procesų, pastaruoju ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2016 03 03
Gyventojų turistinių kelionių tyrimas
Įvadas. Atlikto stebėjimo aprašymas. Grafinis duomenų vaizdavimas. Vidutinės reikšmės. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana –. Kvartiliai. Decilis. Sklaidos rodikliai. Sklaidos plotis. Dispersija. Vidutinis standartinis nuokrypis. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2017 05 09
Išsituokusių vyrų skaičius Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos miesto gyventojų skaičiaus pagal amžių analizė. Struktūros santykinių dydžių apsakičiavimas. Vidutinių dydžių skaičiavimas. Variacijos rodiklių apskaičiavimas. Lietuvos miesto gyventojų skaičiaus dinamikos ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 14 puslapių
2013 10 16
Kaimo turizmo sodybų skaičiaus analizė
Įvadas. Kaimo turizmo sodybų skaičiaus statistinis tyrimas pagal apskritis. Kaimo turizmo sodybų skaičiaus analizė atliekant santykinių dydžių apskaičiavimus. Vidutinis kaimo turizmo skaičius. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 puslapiai
2014 05 13
Kiekybiniai sprendimo metodai kursinis darbas
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslas. Prognozės. Gamybos planavimas. Gamybos uždavinys. Gamybos planavimo uždavinys, atliktas su SOLVER programa. Jautrumo analizės rezultatų aprašymas. Išvados. Literatūros ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 11 06
Koreliacinė regresinė analizė (2)
Koreliacinė-regresinė analizė. Analizei atlikti pasirinkau tokius kintamuosius. Bus analizuojami duomenys įmonės užsiimančios padangų didmenine ir mažmenine prekyba. Tyrimo laikotarpis 12 mėnesių, t. Y. Nuo 2011 m. Sausio mėn. Iki 2011 ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2016 08 06
Lietuvos eksportas į kitas šalis
Įvadas. Lietuvos ekportas. Lietuvos ekportas pagal išvežamus produktus 2009-2013m. Eksportuojami produktai per 2009-2013m. Matematiniai statistiniai skaičiavimai. Produktų eksportas pagal bazinius skaičiavimus. Grandininiai analitiniai ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2016 08 11
Lietuvos vidutinio darbo užmokesčio dinamika
Įvadas. Darbo užmokesčio reikšmė. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio Lietuvoje 2010 – 2014 m. dinaminė analizė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Lietuvoje 2010-2014m. , valstybės ir privačiame sektoriuose. Vidutinis ...
Statistikos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2017 03 15
Matematinės statistikos namų darbas (2)
Matematinės statistikos individualus namų darbas.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2015 05 29
Namų ūkio išlaidų statistinis tyrimas savarankiškas darbas
Namų ūkio pristatymas. Planuojamos namų ūkio mėnesinės išlaidos. Vasario mėnesio namų ūkio išlaidos. Statistinių išlaidų stebėjimas. Procentinė dalis (stuktūrinis statistinis dydis) kiekvienos išlaidų grupės visų vartojimų ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 01 24
Nedarbo lygio ES analizė statistikos analizė
Įvadas. Nedarbo lygio samprata, rūšys ir klasifikavimas. Nedarbo lygio samprata. Nedarbo rūšys pagal konkrečias priežastis. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Klasifikacija pagal ES šalis. Klasifikacija pagal amžiaus grupę. ...
Statistikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2017 06 11
Įvadas. Vidutinio registruotų bedarbių skaičiaus santykiniai dydžiai. Vidutinio registruotų bedarbių skaičiaus Alytaus mieste. Grafinė analizė 2011 m. - 2015 m. Vidutiniai dydžiai. Požymių variacijos rodikliai. Vidutinis registruotų ...
Statistikos projektai, Projektas, 15 puslapių
2016 04 28
Pragyvenimo kokybės tyrimas
Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Pragyvenimo kokybės tyrimas (anketa). Apklausos apibendrinimas, diagramos, komentarai. Išvados.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 12 puslapių
2014 11 04
Regresijos analizė
Įvadas. Eksportas(Y) regresijos analizė. Korelecija. Išskirtys. Regresija Backward metodas. Vidutinės santykinės absoliutinės paklaidos apskaičiavimas ir apskaičiuojame prognozę, kai aiškinamieji kintamieji lygūs paskutinių metų ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2013 12 21
Statistikos konspektas (3)
STATISTIKA Statistikos mokslo objektas ir metodas Statistika –. Statistiniai rodikliai –. Norint , kad skaičius būtu statistiniu rodikliu , turi atitikti tokius reikalavimus. Visi statistiniai rodikliai skirstomi į. Statistinis objektas ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 06 06
Statistikos konspektas egzaminui
Linijų tiesinės diagramos –. Dažnių poligonas. Skritulinės diagramos –. Stulpelinės ir juostinės. Sklaidos diagrama –. Santykiniai rodikliai. Aritmetinis vidurkis. Sklaidos dėsningumų rodikliai. Pvz žmonių skaičius eilutėje , ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 03 15
Statistikos laboratorinis darbas
Sugeneruokite N = 1000 atsitiktinio dydžio X X (µ; 2) reikšmių. (Parametras µ - studento. Eiles numeris grupes sąraše, 2- studentų skaičius grupėje). Laikydami, kad tai yra populiacijos. Tyrimo kintamojo y reikšmės, apskaičiuokite jo ...
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2013 09 27
Statistikos projektas apie RIMI parduotuvę
Įvadas. Uždaroji akcinė bendrovė „Rimi“ aprašymas. Atlikto stebėjimo aprašymas. Grafinis duomenų vaizdavimas. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartilijus pirmas. Kvartilijus trečias. Decilijus pirmas. Decilijus devyntas. ...
Statistikos projektai, Projektas, 15 puslapių
2016 06 01
Statistikos referatas, individualių užduočių pavyzdžiai
Aleksandro stulginskio universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto. Užduotis Šios užduoties tikslai. Oficialioji statistika –. Lietuvos statistikos departamento misija. Oficialiosios statistikos darbų programa. Lietuvos statistikos ...
Statistikos referatai, Referatas, 34 puslapiai
2016 12 04
Statistikos savaraniškas darbas 2015
Užduotis. Įvadas. Uždavinys. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Deciliai. Dispersija. Vidutinis standartinis nuokrypis. Sklaidos koeficientas. Asimetrijos koeficientas. Osciliacijos koeficientas. Išvados. Uždavinys. Grandininis ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2016 09 13
Statistinių duomenų įmonę rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Uab „urbico“ įmonės pristatymas. Istorija. Veiklos pobūdis. Eismo saugumo užtikrinimo priemonės. Vaikų žaidimo aikštelės ir mažoji miesto architektūra. Parkavimo sistemos ir kitos eismo reguliavimo priemonės. Nagrinėjamos ...
Statistikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2012 11 28
Studentų požiūris į bankų išmaniąsias programėles taikomasis tyrimas
Įvadas. Tyrimo metodologija. Tyrimo instrumento (anketinės apklausos) struktūra. Tyrimo instrumento (anketos) struktūra. Anketinės apklausos rezultatai ir jų analizė. Respondentų pasiskirstymas pagal žinias apie bankų išmaniąsias ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 02 14
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo