Statistika (13)

910 dokumentų
Statistikos konspektas egzaminui
Linijų tiesinės diagramos –. Dažnių poligonas. Skritulinės diagramos –. Stulpelinės ir juostinės. Sklaidos diagrama –. Santykiniai rodikliai. Aritmetinis vidurkis. Sklaidos dėsningumų rodikliai. Pvz žmonių skaičius eilutėje , ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 03 15
Statistikos kontrolinis darbas: variacinės eilutės sudarymas, histogramos braižymas, modos skaičiavimas
Sugalvoti arba parinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę , sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais paskutinis neapibrėžtas. Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį di ir pasiskirstymo tankį fi di. Metai Iš viso ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2020 01 05
Statistikos laboratorinis darbas
Sugeneruokite N = 1000 atsitiktinio dydžio X X (µ; 2) reikšmių. (Parametras µ - studento. Eiles numeris grupes sąraše, 2- studentų skaičius grupėje). Laikydami, kad tai yra populiacijos. Tyrimo kintamojo y reikšmės, apskaičiuokite jo ...
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2013 09 27
Statistikos projektas apie RIMI parduotuvę
Įvadas. Uždaroji akcinė bendrovė „Rimi“ aprašymas. Atlikto stebėjimo aprašymas. Grafinis duomenų vaizdavimas. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartilijus pirmas. Kvartilijus trečias. Decilijus pirmas. Decilijus devyntas. ...
Statistikos projektai, Projektas, 15 puslapių
2016 06 01
Statistikos projektinis darbas 6 variantas: virdurkio, modos, medianos skaičiavimai
Įvadas statistikos savarankiško darbo užduočių sprendimai. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedai. Vidutinės Reikšmės Vidurkis.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2020 01 30
Statistikos referatas, individualių užduočių pavyzdžiai
Aleksandro stulginskio universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto. Užduotis Šios užduoties tikslai. Oficialioji statistika –. Lietuvos statistikos departamento misija. Oficialiosios statistikos darbų programa. Lietuvos statistikos ...
Statistikos referatai, Referatas, 34 puslapiai
2016 12 04
Statistikos savaraniškas darbas 2015
Užduotis. Įvadas. Uždavinys. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Deciliai. Dispersija. Vidutinis standartinis nuokrypis. Sklaidos koeficientas. Asimetrijos koeficientas. Osciliacijos koeficientas. Išvados. Uždavinys. Grandininis ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2016 09 13
Statistinis duomenų analizavimas
Greta stepanova jovita monkevičiūtė savarankiško darbo užduotis. Visų abiturientų laikiusių informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą , balų vidurkis. Mokykla Informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino balų ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2015 12 14
Statistinių duomenų apie mėnesinį darbo užmokestį (bruto) Lietuvos rajonų savivaldybėse rinkimas, sisteminimas ir analizė
Statistinių duomenų apie mėnesinis darbo užmokestis bruto Lietuvos rajonų savivaldybėse rinkimas , sisteminimas ir analizė statistikos savarankiškas darbas. Įvadas trumpas nagrinėjamo rodiklio apibūdinimas. Ma užduotis variacinės ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 12 17
Statistinių duomenų įmonę rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Uab „urbico“ įmonės pristatymas. Istorija. Veiklos pobūdis. Eismo saugumo užtikrinimo priemonės. Vaikų žaidimo aikštelės ir mažoji miesto architektūra. Parkavimo sistemos ir kitos eismo reguliavimo priemonės. Nagrinėjamos ...
Statistikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2012 11 28
Studentų požiūris į bankų išmaniąsias programėles taikomasis tyrimas
Įvadas. Tyrimo metodologija. Tyrimo instrumento (anketinės apklausos) struktūra. Tyrimo instrumento (anketos) struktūra. Anketinės apklausos rezultatai ir jų analizė. Respondentų pasiskirstymas pagal žinias apie bankų išmaniąsias ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 02 14
Taikomieji tyrimai (2)
Apklausos reiksmė viešojo transporto įmonėms. Tyrimo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Atliekamo tyrimo ir anketos aprašymas. Apklausos rezultatai. Išvados.
Statistikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 11 29
Tiesioginių užsienio investicijų baltijos šalyse analizė
Tiesioginių užsienio investicijų baltijos. Šalyse analyzė. Nagrinėjama, kiek tiesioginės užsienio investicijos lemia baltijos šalių bendrąjį vidaus produktą ir eksportą. Baltijos šalyse tiesioginės užsienio investicijos vertinamos ...
Statistikos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2016 09 08
UAB „Mantinga‘‘ darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių ir gamybos apimties išlaidos 2014 metais
Turinys. Įvadas. Darbo uždaviniai. Apibūdinti statistinę eilutę ir ją pavaizduoti grafiškai braižant histogramą. Apskaičiuoti santykinius dažnius, sukauptus dažnius, intervalo dydžius, tankius. Apskaičiuoti vidutines reikšmes ...
Statistikos projektai, Projektas, 19 puslapių
2018 05 01
UAB „Seb“ statistinių duomenų analizė
Įvadas. Savarankiško darbo tikslas. Savarankiško darbo uždaviniai. Savarankiško darbo metodai. Stebėjimo aprašymas. Pasirinktos įmonės pristatymas. Bankas „SEB“. Duomenų rinkimas ir sisteminimas. Santykinių dažnių skaičiavimas. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 05 08
Uždarosios akcinės bendrovės „Tele2“ statistinė analizė
Mediana. Kvartiliai. Deciliai. Sklaidos plotis. Dispersija. Vidutinis standartinis nuokrypis. Sklaidos koeficientas. Asimetrijos koeficientai. Išvados. Koreliacinio ryšio stiprumas.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2016 05 09
Užimtų gyventojų statistinė analizė
Įvadas. Statistinės analizės duomenys ir metodai. Užimtų gyventojų kitimo statistinė analizė. Užimtų gyventojų dinamikos statistinė analizė. Pradiniai statistiniai duomenys. Absoliutinis gyventojų užimtumo lygių padidėjimai. ...
Statistikos analizės, Analizė, 16 puslapių
2016 04 07
Užimtų žmonių skaičius Lietuvoje pagal apskritis
Įvadas. Užimtų gyventojų skaičius Lietuvoje. Duomenų statistinė analizė. Matematinė Duomenų Analizė. Išvados. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai. Lentelių sąrašas. Lentelės. Lentelė. Šaltinis Lietuvos Respublikos ...
Statistikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2018 04 04
Vidurinę mokyklą baigę moksleiviai ir jų mokslo testinumo statistika
Įvadas. Mokslas ir švietimas. Mokslas Lietuvoje. Lietuvos švietimo sistema. Mokymosi galimybės baigus vidurinę mokyklą. Statistinių duomenų analizavimas. Moksleivių , baigusių vidurinę mokyklą, mokslo tąsos 2007-2011m. Statitiniai ...
Statistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 08 26
Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio ketvirtiniai duomenys pagal lytį
Statistika. Mano individualaus namų darbo objektas yra šalies ūkio bruto ir neto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio ketvirtiniai duomenys pagal lytį nuo. I ketv. Iki. Ii ketv. Nagrinėsiu darbo užmokesčio kitimo tendencijas ir rodiklius ...
Statistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 02 20
Vyrų ir moterų dalyvavimas darbo rinkoje Lietuvoje
Įvadas. Vyrų ir moterų dalyvavimas darbo rinkoje Lietuvoje. Pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimas.  tyrimo dalyvių lytis, gyvenamoji vietovė ir amžius. Išvados. Literatūra.
Statistikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2016 10 19
Apklausa skaidrės
Apklausa. Apklausos metodas taikomas šiais atvejais. Apklausos metodo rūšys. Apklausos rūšys pagal anketų platinimo būdą. Susistemintas informacijos rinkimas reiškia. Be to, kadangi žmogui kalba (sakytinė ir rašytinė) yra svarbiausia ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 05
Bedarbystės duomenų Lietuvoje statistinė analizė
Įvadas. Bedarbystės duomenų Lietuvoje statistinė analizė. Bedarbystės Lietuvoje statistinė analizė. Bedarbystės duomenų Lietuvoje prognozavimas. Bedarbystės prognozavimas. Koreliacinė-regresinė analizė. Išvados. Literatūros ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 06 22
Biudžeto pajamų analizė
Įvadas. Lietuvos biudžeto apibūdinimas. Lr valstybinių biudžetų pajamos. Lietuvos biudžeto struktūra. Lietuvos pajamų dinamika. Vidutiniai rodikliai. Lietuvos pajamų iš mokesčių dinamika. Vidutiniai pajamų iš mokesčių rodikliai. ...
Statistikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2013 03 28
Biudžeto pajamų Lietuvos respublikoje, vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse statistinis tyrimas
Biudžeto pajamų Vilniaus apskrityje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Absoliutinių ir santykinių rodiklių naudojimas statistiniame tyrime. Grupavimo teorinis pagrindimas. Grafinės analizės teoriniai matmenys. Koreliacinės ir ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 75 puslapiai
2014 05 15
Darbo jėgos pagal mažąsias apskritis statistinis tyrimas
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto verslo ir apskaitos katedra neringa šebela. Darbo jėga pagal mažąsias apskritis Lietuvoje statistinis tyrimas. ĮVADAS Temos aktualumas. Darbo jėgos teoriniai aspektai. 2012 ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 09 27
Darbo užmokesčio statistinių duomenų analizė
Įvadas. Santykiniai dydžiai. Santykiniai dinamikos baziniai dydžiai. Santykiniai dinamikos grandininiai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių analitiniai ir vidutiniai rodikliai. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 04 29
Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių UAB „Lanksti Linija“
Statistiniai duomenys UAB „Lanksti Linija“ darbuotojų pasiskirstymą pagal amžių. Įvadas. Įmonės aprašymas. Atlikto stėbėjimo aprašymas. Grafinis duomenų vaizdavimas. Skaičiavimai. Įmonės pelnas ir pajamos. Išvados. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 05 01
Eksperimento planavimas
Proceso tiesinio matematinio modelio sudarymas ir statistinė analizė. Statistinė regresijos lygties analize. Statistinės regresijos lygties analizės etapai. Regresijos lygties koeficientų reikšmingumo tyrimas. Regresijos lygties adekvatumo ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2013 12 20
Emigracija didžiuosiuose Lietuvos miestuose statistikos analizė
Utenos kolegijos vt - turizmo ir technologijų fakulteto turizmo ir viešbučių administravimo katedros. Turizmo ir viešbuc ̌ iu ̨ administravimo studiju ̨ programa statistika praktinis darbas “ emigracija didžiuosiuose Lietuvos miestuose ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2017 05 24
×
98 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo