Statistika (15)

912 dokumentų
AB „Lietuvos paštas“ statistinė analizė
Įvadas. AB „Lietuvos Paštas“ statistiniai duomenys. Įmonės darbuotojų skaičius 2017-2018 m. AB „Lietuvos paštas“ dalyvavimas viešuose pirkimuose. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys susiję su įmonės veikla. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 03 29
Akcijų statistinė analizė
Variacinėeilutė. Duomenų grupavimo intervalai. Histograma. Hipotezė apie populiacijos pasiskirstymą. Hipotezė apie vidurkio lygybę skaičiumi. Vidurkio pasiskliautinieji intervalai. Dispersijos pasiskliautinis intervalas. Dinaminės eilutės ...
Statistikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2015 03 23
Alkoholizmas - Pasaulio, Europos ir Lietuvos mastu
Globali strategija mažinanti žalingą alkoholio vartojimą. Europos veiksmų planas siekiant sumažinti žalingą alkoholio vartojimą 2012. Septynioliktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa Veiksminga kova su žalingais įpročiais , ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2017 05 18
Atsitiktinis dydis ir aprašomoji statistika
Atsitiktinis dydis ir aprašomoji statistika. Duomenys nurodantys variantą. Kintamieji Vidurkis Dispersija Stand. Nuokrypis Min.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2018 12 29
Bendro vidaus produkto (bvp) statistikos tyrimas
BVP = vartojimas + investicijos + valstybės išlaidos + (eksportas – importas)Ekonominių statistinių tyrimų pagalba, atliksime BVP (išlaidų metodu), statistinę analizę. Analizuosime šio reiškinio kitimus erdvėje ir ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 18 puslapių
2015 10 02
Darbo jėgos statistika
Tyrimo objektas – Darbo jėga 2008-2012 metais. Naudojant statistinės analizės metodus. Darbo jėgos dinamikos analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 18 puslapių
2018 09 25
Darbo jėgos tyrimas
Įvadas. Darbo jėga teoriniu aspektu. Darbo jėgos dinamikos analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2013 12 28
Daugialypė regresija
Daugialypė regresija. Daugialypės tiesinės regresijos modelis. Daugialypės tiesinės regresijos modelis, kai. Tiesinės daugialypės regresijos būtinos prielaidos. Mažiausiųjų kvadratų kriterijus. Regresijos tiesės lygtis. Regresijos ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 06
Duomenų analizė: kokybinė ir kiekybinė
Duomenų analizė. Tai empirinių sociologinių tyrimų anali­zė. Kiekybinių duomenų analizė Kokybinių duomenų analize. Kiekybinė duomenų analizė. Skaitiniai metodai įvertinti dydį ir kiekį Kiekybiniai duomenys – išreikšti ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 12 17
Duomenų apskaičiavimas ir sisteminimas
ĮVADAS Temos aktualumas. Savarankiško darbo tikslas. Savarankiško darbo uždaviniai. Įvadas. Uždavinys. Uždavinys. Uždavinys. Literatūra. Lentelė. Lentelė. Lentelė. Lentelė. Lentelė.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2017 12 18
Elektroninės ir internetinės bankininkystės Lietuvoje statistinis tyrimas
Įvadas. Elektroninės ir internettinės bankininkystės samprata ir jos rūšys. Elektroninės bankininkystės samprata. Elektroninės bankininkystės privalumai ir trūkumai. Elektroninės bankininkystės rūšys ir internetinės ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 01 17
Emigracijos statistika
Įvadas. Emigracija teoriniu aspektu. Emigracijos skaičiaus kitimą lemiantys veiksniai. Vidutinis darbo užmokestis. Gyventojų užimtumas. Nedarbo lygis. Hipotezių patikrinimas ir skaičiavimai. Hipotezių apie skirtumo tarp vidurkių ir ...
Statistikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2017 01 18
Gimstamumas Lietuvoje kursinis darbas
1.4 atlikti daugianarę koreliacinę regresinę analizę su kintamaisiais panaudojant funkcijas LINEST, LOGEST;Nustatyti priklausomojo veiksnio Y ryšį su keliais nepriklausomais veiksniais X1,X2,...,XnSavo pasirinktajame Y gavau ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 10 10
Grafų teorija
Įvadas. Grafų realizavimas. Veiksmai su grafais. Taikymai. Keliaujančio pirklio uždavinys. Trumpiausio kelio uždavinys. Dijkstros algoritmas. Floido – Varšalo algoritmas. Keliaujančio pirklio ir trumpiausio kelio radimas su r. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2018 06 26
Gyventojų migracijos statistinė analizė, kaitos pokyčiai per 2013 - 2018 metus
Įvadas. Migracijos rodikliai Lietuvoje. Vidutinis dydis. Pagrindiniai dinaminės eilutės analizės rodikliai. Absoliutinis prieaugis. Rodiklių prognozavimas. Emigracijos skaičių Lietuvoje prognozavimas. Imigracijos skaičių Lietuvoje ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 04 05
IBM SPSS Statistics projekto aprašymas
STUDENTŲ KOMANDA Projekto pavadinimas ibm spss statistics. Užduoties gavimo data. Darbas ruošiamas pagal „ Technologinio projekto apiforminimo reikalavimus “. Duomenų įkėlimo bei valdymo įrankiai. Pagrindiniai duomenų paruošimo ...
Statistikos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 11 01
Įmonės darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių statistinė analizė
Savarankiško darbo tikslas. Savarankiško darbo uždaviniai. Savarankiško darbo metodai. Atlikto stebėjimo aprašymas. Pasiskirstymo eilutės surinktiems duomenims parengimas. Kvartilis Pirmasis kvartilis. Decilis Decilis pirmas.
Statistikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2017 01 19
Įmonių turtas bankroto proceso pradžioje Šiaulių apskrityse ir jos savivaldybėse statistinis tyrimas
Įmonių turto bankroto proceso pradžioje Šiaulių apskrityse ir jos savivaldybėse statistinį tyrimą atliko. Įvadas. Įmonių turto bankroto proceso pradžioje statistinio tyrimo pagrindimas. Absoliutinių duomenų analizės statistiniai ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 102 puslapiai
2014 05 07
Indeksai skaidrės
Indeksai. Indeksų esmė ir paskirtis. Indeksų rūšys. Indeksai. Indeksų klasifikacijos schema. Indeksai. Vidurkiniai indeksai. Indeksų tarpusavio ryšys. Vidutinio lygio indeksai. Teritoriniai indeksai.
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 42 puslapiai
2016 07 05
Informacinių technologijų panaudojimas Lietuvoje statistinė analizė
Įvadas. Informacinių technologijų naudojimas namų ūkiuose. Gyventojų naudojamos informacinės technologijos. Informacinės technologijos Lietuvos ūgdymo įstaigose. Informacinių technologijų naudojimas mokymui. Informacinių ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 02 14
Keliaujančio pirklio uždavinys ir jo sprendimo metodai
Įvadas. Uždavinio formulavimas. Klasifikacija. Tikslūs sprendimai. Uždavinio sprendimo būdai. Euristinai algoritmai. Artimiausio kaimyno metodas. Pigiausios jungties algoritmas. -jų pasirinktųjų sukeitimo algoritmas. Pilnas variantų ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 06 26
Kiekybinės duomenų analizės metodo charakteristika
Kiekybinių duomenų analizės ypatumai. Kiekybinės duomenų analizės metodo charakteristika. Kiekybinių duomenų analizė. Centrinės tendencijos matas vidurkiai, moda , mediana. Išsibarstymo charakteristikos. Dviejų kintamųjų analizės ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2013 05 28
Kiekybinių sprendimų metodai elektros suvartojimo didėjimas / mažėjimas
Įvadas. Pirma dalis. Kiekybinis kintamasis (dažnių ir santykinių dažnių histograma). Surasti ir pavaizduoti medianą, vidurkį, dispersiją, vidutinį kvadratinį nuokrypį. Pirmąjį ir trečiąjį kvartilius. Dalis. Y ir ją įtakojantys ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2017 04 03
Koreliacinė Regresinė Analizė Automobilių vagystės
Koreliacinės ir regresinės analizės pagrindinės sąvokos. Regresinės analizės atlikimo etapai. Tyrimo tikslas ir problema. Darbo metu naudojamos programos. Tyrimo duomenys. Pradiniai duomenys. Pradinių duomenų teorinė analizė. Pradinių ...
Statistikos analizės, Analizė, 25 puslapiai
2016 03 21
Lietuvos gyventojų naudojimasis mobiliuoju internetu
Įvadas. Tyrimo metodologija. Tyrimo instrumento (anketinės apklausos) struktūra. Tyrimo instrumento (anketos) struktūra. Anketinės apklausos rezultatai ir jų analizė. Respondentų pasiskirstymas pagal naudojamą įrangą mobilaus interneto ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2018 03 29
Lietuvos studentų požiūris į sveiką gyvenseną ir jos propagavimą
Lietuvos studentų požiūris į sveiką gyvenseną ir jos propagavimą. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo imties aprašymas. Tyrimo metodika. Tiriamųjų kiekybinių požymių skaitinės charakteristikos. Lyties pasiskirstymas. Studijų kryptis. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 06 25
Materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui, kitimas
Įvadas. Materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui Lietuvos respublikoje ir vilniaus apskrityje 2000-2006 metų laikotarpyje, statistinio tyrimo samprata. Materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui Lietuvos ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 puslapių
2015 04 30
Maxima statistikos projektas
Įvadas. Uab „MAXIMA“ darbuotojų pasiskirstymas pasgal amžių 2015metais. Skaičiavimai. Apskaičiuojami vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Pirmas kvartilis. Trečias kvartilis. Pirmas decilis. Devintas decilis. ...
Statistikos projektai, Projektas, 21 puslapis
2016 05 07
Moterų skaičiaus Lietuvoje statistinis tyrimas
Įvadas. Analizė (statistinis tyrimasVidutinių dydžių skaičiavimas. Variacijos rodiklių apskaičiavimas. Moterų, gyvennačių Lietuvoje, skaičiaus dinamikos analizė. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių ...
Statistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2019 01 09
Namų darbas: dažnių lentelės (skaičiavimai)
Praktinio darbo užduotis. Sudarykite 4 dažnių lenteles pasirinktiems pavadinimų ir/arba rangų skalės kintamiesiems. Atkreipkite. Dėmesį į tai, ar nėra netinkamų reikšmių. Jeigu tokių būtų, tuomet suraskite jas duomenų faile ir. ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2017 03 23
×
103 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo